Informační systém JABOK

Výpis publikací

Filtrování publikací

  2022

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Freedom as an Aim of Education. Theology and Philosophy of Education. Praha: Česká křesťanská akademie, Pedagogická sekce, 2022, roč. 1, č. 2, s. 1-2. ISSN 2788-1180.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Jak se výchova (ne)může podílet na utváření charakteru. In Hábl, Jan. Morální charakter jako pedagogický problém. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2022. s. 45-54. ISBN 978-80-7435-853-1.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. K pramenům naděje navzdory nejistotě. In Pelcová, Naděžda, Květoňová, Lea et al. Nejistota ve filosofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi. Inkluzivní škola. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2022. s. 47-54. ISBN 978-80-7603-332-0. doi:10.17613/8tnn-ph97.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana. O cestách z fenoménu ohrožení. In Anna Hogenová. K fenoménu ohrožení. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2022. s. 183-189.
  5. SVOBODOVÁ, Zuzana. Otevřená duše a banalita ve výchově. In Anna Hogenová. Nebezpečí, stáří, dnešek. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2022. s. 93-101. ISBN 978-80-11-01897-9.
  6. SVOBODOVÁ, Zuzana a Andrea BLAŠČÍKOVÁ. Patočkov negatívny platonizmus ako príklad inšpirácie k ceste ľudskej zodpovednosti. In Švihura, Lukáš Arthur. Filozofické cesty z neistoty: Podoby zodpovednosti. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2022. s. 116-125. ISBN 978-80-973092-9-9.
  7. SVOBODOVÁ, Zuzana. Svoboda z dialogu: Dílo Radima Palouše v rozhovoru s vybranými filosofy a teology výchovy. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2022. 102 s. ISBN 978-80-88018-48-3.
  8. SVOBODOVÁ, Zuzana. The Concepts of God and Truth in Comenius’s Metaphysical Writings. In Hábl, Jan. The Restoration of Human Affairs: Utopianism or Realism? Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2022. s. 150-163. ISBN 978-1-6667-1414-2.
  9. SVOBODOVÁ, Zuzana. Theology of Education and Philosophy of Education in Dialogue. Theology and Philosophy of Education. Praha: Česká křesťanská akademie, Pedagogická sekce, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 2788-1180.
  10. SVOBODOVÁ, Zuzana. Unum – verum – bonum v Komenského metafyzických spisech v komparaci s cestou k obrazu Trojice v Augustinově díle De civitate dei a pohybem existence u Jana Patočky. Studia Aloisiana. Bratislava: Teologická fakulta Trnavské univerzity, 2022, roč. 13, č. 1, s. 23-36. ISSN 1338-0508.

  2021

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Jak dnes může promlouvat pověst o Faustovi? Studia Aloisiana. Bratislava: Teologická fakulta Trnavské univerzity, 2021, roč. 12, č. 1, s. 23-39. ISSN 1338-0508.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana a Andrea BLAŠČÍKOVÁ. Mezi filosofií a teologií výchovy: Dialog k odkazu Radima Palouše. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2021. 132 s. ISBN 978-80-246-4902-3.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Radost jako fenomén života. In Pelcová, Naděžda, Květoňová, Lea et al. Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2021. s. 81-98. ISBN 978-80-7603-242-2.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana. Through Language to You or DIA-LOGOS to You. In Relationality in Education of Morality. Berlin, Frankfurt a. M.: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2021. s. 35-50. ISBN 978-3-631-85264-4.

  2020

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana a Radim PALOUŠ. Homo educandus (ebook). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4572-8.

  2018

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Na cestě. In Robert Kuthan, Naděžda Pelcová, Zbyněk Zicha. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. s. 79-92, 13 s. Studia didactica, 1. ISBN 978-80-7290-983-4.

  2016

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN 1802-3061.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Spravedlnost jako řád duše. In Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2016. s. 99-108, 9 s. ISBN 978-80-7290-877-6.

  2015

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. K personální etice. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-8. ISSN 1802-3061.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2015, roč. 11, 3-4, 7 s. ISSN 1214-8725.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Nad novými svazky kritické edice díla Jan Amose Komenského. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2015, roč. 2014, 91-92, s. 261-265. ISSN 0323-2220.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana. Úkol váhání a rozhodování. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2015, roč. 12, č. 1, 9 s. ISSN 1214-8725.

  2014

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Jiskření výchovy. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 157-168. ISSN 1214-8725.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Paideia as Care of the Soul: The Potentials of Contemporary School. In Religion long forgotten: The Importance of Religion in Education towards Civil Society. Cracow: Impuls, 2014. s. 191-206. ISBN 978-83-7850-682-9.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2014, roč. 11, č. 1, 8 s. ISSN 1214-8725.

  2013

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Čas: Lidská otázka po původu a smyslu. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2013, X/2013, č. 1, 25 s. ISSN 1214-8725.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok : Between the Sciences, Philosophy, and Theology. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2013, roč. 8, č. 4, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1802-3061.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy. Paidagogos – časopis pro pedagogiku v souvislostech. Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 340-358, 18 s. ISSN 1213-3809.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana. Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. In Teologie a sociální práce: Dvacet let dialogu. Praha: Jabok, 2013. s. 97-102, 5 s. ISBN 978-80-904681-1-5.
  5. SVOBODOVÁ, Zuzana. Z filosofického života Josefa Petra Ondoka. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2013, roč. 10/2013, č. 3, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1214-8725.

  2012

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Dialog jako dar a úkol člověku. In Dialog ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 63-66, 5 s. ISBN 978-80-7290-428-0.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana, Michael MARTINEK, René MILFAIT a Petr JANDEJSEK. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-75-0.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Jan Patočka: Korespondence s komeniology. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012, roč. 2012/60, č. 5, s. 796-775, 11 s. ISSN 0015-1831.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana. K odrazu české filosofie výchovy ve světě. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2012, IX/2012, 3-4. ISSN 1214-8725.
  5. SVOBODOVÁ, Zuzana. (Ne)mediálnost filosofie. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2012, VIII/2011, 2-3, 12 s. ISSN 1214-8725.
  6. SVOBODOVÁ, Zuzana. TELOS OUK EN EMOI (Účel nikoli ve mně). In N. Pelcová, A. Hogenová. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 47-55. ISBN 978-80-7290-605-5.
  7. SVOBODOVÁ, Zuzana. Život v obrácení. In N. Pelcová, A. Hogenová. Česká vzdělanost v Evropě II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 172-183. ISBN 978-80-7290-627-7.

  2011

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2011, VIII/201, č. 1, 9 s. ISSN 1214-8725.
  2. PALOUŠ, Radim a Zuzana SVOBODOVÁ. Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1901-9.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. In Symbol ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2011. s. 110-115. ISBN 978-80-7290-428-0.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana, Ludmila MUCHOVÁ, Jaroslav KOHOUT a Radim PALOUŠ. K etické výchově. Praha: Karez, 2011. 100 s. ISBN 978-80-905117-0-5.
  5. SVOBODOVÁ, Zuzana. Radim Palouš. In Česká vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2011. s. 229-231. ISBN 978-80-7290-515-7.
  6. SVOBODOVÁ, Zuzana. Výuka etiky na školách. Praha: Universum, Česká křesťanská akademie, 2011. 3/2011. ISSN 0862-8238.

  2010

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Čas a výchova: z trvání k času. Paideia: philosophical e-journal of Charles University. Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 7/2010, č. 3, 11 s. ISSN 1214-8725.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Jolana Poláková: Smysl dialogu: O směřování k plnosti lidské komunikace. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2010, roč. 58, č. 1, s. 116-118. ISSN 0015-1831.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Obraz a představa. In Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 33-45, 14 s. ISBN 978-80-7290-433-4.

  2009

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Charitky a Kúros/Koré – jeden éthos? In Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, 2009. ISBN 978-80-7290-387-0.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Prostory pro společné dílo. In Vědění a participace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-7290-387-0.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Život jako liturgie. Paideia: philosophical e-journal of Charles University. 2009, roč. 6, 3-4, 10 s. ISSN 1214-8725.

  2008

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana a Tomáš SVOBODA. Nové zdůvodnění katechetické odpovědnosti církve. Teologické texty. Praha, 2008, roč. 2008, č. 4, 16 s. ISSN 0862-6944.

  2007

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: SOkA Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2007. ISBN 978-80-86254-16-6.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Dary J. Peškové: Rozhovory, které pokračují. 2007. ISBN 978-80-7379-007-3.

  2006

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Pohyb, aneb o „mimotných“ příčinách a o pseudopojmu „možnost“. In Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, 2006.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe. In Emmanuel Lévinas – filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase. Praha: FHS UK, 2006. ISBN 978-80-239-8833-8.

  2005

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově. Praha: Malvern, 2005. 120 s. Lahvice. ISBN 80-86702-07-3.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Oheň: Pohyby života II. Paideia: philosophical e-journal of Charles University. 2005, roč. 2, č. 1. ISSN 1214-8725.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Umění jako svár pravdy. In Pragma ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, 2005.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana. Vz-duch: Pohyby života III. Paideia: philosophical e-journal of Charles University. 2005, roč. 2, č. 2. ISSN 1214-8725.
  5. SVOBODOVÁ, Zuzana. „Živel zemský“: Pohyby života IV. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2005, II/2005, č. 3, 10 s. ISSN 1214-8725.

  2004

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Filosofie výchovy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-91-2.
  2. SVOBODOVÁ, Zuzana. Chairete. Teologické texty. 2004, roč. 15, č. 3. ISSN 0862-6944.
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana. Kainovo znamení: Nezabiješ. Teologické texty. 2004, roč. 15, č. 4, s. 141-143. ISSN 0862-6944.
  4. SVOBODOVÁ, Zuzana. Kainovo znamení. Rukojmí. Filosofie výchovy. In Hledání souřadnic společného světa: Filosofie pro každý den. Praha: Eurolex, 2004.
  5. SVOBODOVÁ, Zuzana. Zakrytost a odkrývání: Pohyby života I. Paideia: philosophical e-journal of Charles University. 2004, roč. 1, č. 1. ISSN 1214-8725.

  1999

  1. SVOBODOVÁ, Zuzana. Odpovědnost k Tváři: Emmanuel Lévinas – filosofující Žid, židovský filosof. Informační bulletin., Supplementa. Praha: Ústřední knihovna - OBIS Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1999, č. 10, s. 28-31.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 16:10