S114 Úvod do sociální politiky

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Mgr. Martin Roth (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolvent by měl porozumět teoretickým předpokladům sociální politiky. Konkrétně se jedná o 1. znalost základních pojmů, principů a poznatků teorie sociální politiky 2. schopnost nalézt podrobné informace o těchto pojmech, principech a poznatcích v relevantní literatuře 3. schopnost uplatnit tyto pojmy, principy a poznatky při interpretaci vlastní pozice sociálního pracovníka a jeho zaměstnavatelské organizace v systému sociálních služeb a ve společnosti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci podmínek uspokojování potřeb lidí a podmínek realizace sociálních práv občanů.
Osnova
  • Základní pojmy a souvislosti; politická, ekonomická a sociální situace v ČR; geneze a historie sociálně politických myšlenek a institucí; sociální práva, mezinárodní organizace a dokumenty; chudoba a sociální vyloučení; ekonomické předpoklady fungování sociální politiky, státní rozpočet; sociální stát, jeho pojetí, historie, krize, typologie; ekologická politika, systém sociální politiky v ČR, trendy, problémy.
Literatura
    povinná literatura
  • Sociální politika. Edited by Vojtěch Krebs. 4., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 9788073572761. info
  • TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 439 s. ISBN 978-80-7367-680-3.
    doporučená literatura
  • PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 8073570521. info
  • Politický systém České republiky :historie a současnost. Edited by Ladislav Cabada - Karel Vodička. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 374 s. ISBN 9788073673376. info
  • SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.
Výukové metody
Přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test z probíraných témat.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.