S216 Sociální zabezpečení

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2017
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 12:00–13:30 6, kromě So 18. 2. až So 25. 2., kromě Po 6. 3. až Pá 10. 3., kromě Po 3. 4. až Pá 7. 4., kromě St 12. 4. až Út 18. 4., kromě Út 2. 5. až Pá 5. 5.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se systémem sociálního zabezpečení a s jednotlivými oblastmi sociální politiky s důrazem na využití v praxi.
Osnova
 • Obory sociální politiky: 1. Politika sociálního zabezpečení 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního zabezpečení 2. Rodinná politika 2.1 Rodina, její význam a funkce, legislativní zakotvení 2.2 Změny významu a funkcí rodiny 2.3 Nástroje rodinné politiky 3. Zdravotní politika 3.1 Základní pojmy, úloha a cíle zdravotní politiky 3.2 Systém zdravotního pojištění 3.3 Zdravotní systém – účinnost a problémy 3.4 Sociální zabezpečení při pracovní neschopnosti a invaliditě 3.5 Péče o osoby se zdravotním postižením 4. Bytová politika 4.1 Obecná charakteristika 4.2 Funkce bydlení 4.3 Nástroje bytové politiky 4.4 Koncepce bydlení v České republice do roku 2020 – cíle, priority 4.5 Sociální bydlení 5. Politika zaměstnanosti 5.1 Základní pojmy – zaměstnanost, nezaměstnanost a trh práce 5.2 Strategie politiky zaměstnanosti 5.3 Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti 5.5 Nezaměstnanost jako sociální událost a role sociálního zabezpečení 5.5 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 6. Vzdělávací politika 6.1 Základní pojmosloví 6.2 Principy vzdělávací politiky 6.3 Vztah k ostatním oblastem sociální politiky
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 566 stran. ISBN 978-80-7478-921-2.
 • TOMEŠ, Igor. Obory sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 366 s. ISBN 978-80-7367-868-5.
  neurčeno
 • TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. 6., podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxx, 290 s. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-473-5.
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 272 s. ISBN 80-210-3048-8.
 • LUX, Martin a Tomáš KOSTELECKÝ (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2011, 229 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-06
 • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 140 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-16-4.
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA (eds.). Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Vyd. 1. Boskovice: Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2008, 328 s. ISBN 978
 • KUDA, František a Martin LUX (eds.). Bydlení v regionech: (důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 152 s. ISBN 978-80-7431-026-3.
 • MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, 248 s. Základy sociologie. ISBN 80-85850-61-3.
 • HAMPLOVÁ, Dana, Eva MITCHELL a Miluše VÍTEČKOVÁ, KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Jana (ed.). Proměny rodinných a profesních startů. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010, 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.
 • Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost – psychologický, ekonomický a sociální problém. 2. vyd. Grada, Praha 2013.
 • MATĚJKOVÁ, Barbora a Jana PALONCYOVÁ. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 2005, 79 s. ISBN 80-210-3630-3.
 • VESELÝ, Jiří. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Linde Praha, 2013, 311 s. ISBN 978-80-7201-915-1.
 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Vyd. 3., upr. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 172 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-08-3.
 • POTŮČEK, Martin a Iveta RADIČOVÁ. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998, 329 p. ISBN 8071846228.
 • POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006, 294 s. ISBN 80-86929-03-5.
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Illustrated by Vladimír Jiránek. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. ISBN 808642958X. info
 • Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 8024612593. info
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
 • LUX, Martin. Bydlení - věc veřejná : sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 287 s. ISBN 80-86429-12-1. info
 • POTŮČEK, Martin. Křižovatky české sociální reformy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 317 s. ISBN 80-85850-70-2. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 171 s. ISBN 80-210-1251-. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 808585001X. info
Výukové metody
Přednášky k danému tématu, skupinová diskuze, rozbor modelových situací.
Metody hodnocení
Ústní zkouška nad jednotlivými tématy sociální politiky probíranými v rámci předmětu Sociální zabezpečení v LS 2016.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2017/S216