S114 Úvod do sociální politiky

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 5, kromě St 12. 4. až Út 18. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolvent by měl porozumět teoretickým předpokladům sociální politiky. Konkrétně se jedná o 1. znalost základních pojmů, principů a poznatků teorie sociální politiky 2. schopnost nalézt podrobné informace o těchto pojmech, principech a poznatcích v relevantní literatuře 3. schopnost uplatnit tyto pojmy, principy a poznatky při interpretaci vlastní pozice sociálního pracovníka a jeho zaměstnavatelské organizace v systému sociálních služeb a ve společnosti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci podmínek uspokojování potřeb lidí a podmínek realizace sociálních práv občanů.
Osnova
 • Základní pojmy a souvislosti; politická, ekonomická a sociální situace v ČR; geneze a historie sociálně politických myšlenek a institucí; sociální práva, mezinárodní organizace a dokumenty; chudoba a sociální vyloučení; ekonomické předpoklady fungování sociální politiky, státní rozpočet; sociální stát, jeho pojetí, historie, krize, typologie; ekologická politika, systém sociální politiky v ČR, trendy, problémy.
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální politika. Edited by Vojtěch Krebs. 4., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 9788073572761. info
 • TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 439 s. ISBN 978-80-7367-680-3.
  doporučená literatura
 • PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 8073570521. info
 • Politický systém České republiky :historie a současnost. Edited by Ladislav Cabada - Karel Vodička. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 374 s. ISBN 9788073673376. info
 • SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.
 • SMUTEK, Martin. Sociální stát: úvod do studia. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-691-2.
 • MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Základy sociologie. ISBN 80-85850-61-3.
 • COLLIER, Paul. Miliarda nejchudších: proč se některým zemím nedaří a co s tím. Praha: Vyšehrad, 2009. Moderní dějiny (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-010-7.
 • POTŮČEK, RADIČOVÁ. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha, Karolinum, 1999.
 • BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4282-3.
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3.
 • SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-681-0.
 • VEČEŘA, Miloš. Sociální stát : východiska a přístupy [Veřeča, 1996]. 2. upravené vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 112 s. ISBN 80-85850-16-8. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test k probíraným tématům; zpracování eseje v rozsahu 2-3 normostran k vybrané literatuře týkající se tématu sociální politiky. Termín odevzdání do 30. 4. 2017 do Odevzdávárny předmětu. Termín konzultací (e-mailem či osobně) ke zvolené literatuře do 31. 3. 2017.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020.