S114 Úvod do sociální politiky

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2016
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 10:15–11:45 5, kromě St 23. 3. až Út 29. 3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolvent by měl porozumět teoretickým předpokladům sociální politiky. Konkrétně se jedná o 1. znalost základních pojmů, principů a poznatků teorie sociální politiky 2. schopnost nalézt podrobné informace o těchto pojmech, principech a poznatcích v relevantní literatuře 3. schopnost uplatnit tyto pojmy, principy a poznatky při interpretaci vlastní pozice sociálního pracovníka a jeho zaměstnavatelské organizace v systému sociálních služeb a ve společnosti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci podmínek uspokojování potřeb lidí a podmínek realizace sociálních práv občanů.
Osnova
  • Základní pojmy a souvislosti; politická, ekonomická a sociální situace v ČR; geneze a historie sociálně politických myšlenek a institucí; sociální práva, mezinárodní organizace a dokumenty; chudoba a sociální vyloučení; ekonomické předpoklady fungování sociální politiky, státní rozpočet; sociální stát, jeho pojetí, historie, krize, typologie; ekologická politika, systém sociální politiky v ČR, trendy, problémy.
Literatura
    povinná literatura
  • Sociální politika. Edited by Vojtěch Krebs. 4., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 9788073572761. info
  • TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 439 s. ISBN 978-80-7367-680-3.
    doporučená literatura
  • PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 8073570521. info
  • Politický systém České republiky :historie a současnost. Edited by Ladislav Cabada - Karel Vodička. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 374 s. ISBN 9788073673376. info
  • SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.
Výukové metody
Přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.