S2071 Metody sociálních výzkumů I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Klimešová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S2071/D: Čt 10:15–11:45 6, kromě Po 4. 10. až Pá 8. 10., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., kromě Po 29. 11. až Pá 3. 12., A. Klimešová
S2071/K: Út 19. 10. 17:00–20:15 aula, Út 7. 12. 17:00–20:15 elearning, A. Klimešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci Metod sociálních výzkumů I. se studenti se naučí odlišovat odborné a odborně popularizační články a zdroje, zorientují se v jejich stavbě (formální struktuře). Naučí se hledat, číst a interpretovat odborná zjištění s ohledem na kontext jejich získání. Vyzkouší si práci s databázemi a vyhledávání odborných zdrojů k zadanému tématu. Student se dokáže orientovat v odborném sdělení a vytvořit jeho shrnutí s odpovídajícím citováním zdrojů. Student se obeznámí s problematikou tvorby a konstrukce společenskovědního výzkumu, naučí se formulovat výzkumnou otázku a volit k ní adekvátní metodu sběru dat. Student dovede odprezentovat před auditoriem výzkumné sdělení tak, aby sdělil podstatné informace.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- odlišovat odborné a odborně popularizační články a zdroje
- orientovat se v jejich stavbě (formální struktuře)
- hledat, číst a interpretovat odborná zjištění s ohledem na kontext jejich získání
- používat databáze a vyhledávat odborné zdroje k zadanému tématu
- orientovat se v odborném sdělení a vytvořit jeho shrnutí s odpovídajícím citováním zdrojů
- rozumět, jak se konstruuje společenskovědní výzkum
- formulovat výzkumnou otázku a volit k ní adekvátní metodu sběru dat
Osnova
 • 1. Co je to empirický výzkum a k čemu je užitečný?
 • Cesty získávání a upevňování poznání.
 • 2. Kde se můžeme seznámit s výsledky výzkumů?
 • Odborná recenzovaná periodika, vědecké knihovny, databáze.
 • Jak číst a psát odborný text? Zásady aktivního čtení. Struktura výzkumné stati. Publikační etika, citování zdrojů.
 • 3. Kvantitativní a kvalitativní paradigma ve výzkumu.
 • Klasifikace výzkumných metod. Validita a reliabilita měření.
 • 4. Co můžeme zkoumat?
 • Jazyk vědy - definice a operacionalizace. Přirozené systémy a jejich modely.
 • Téma výzkumu a výzkumná otázka.
 • 5. Etapy výzkumu
 • Příprava a průběh kvalitativního a kvantitativního šetření. Hypotézy. Operacionalizace.
Literatura
  povinná literatura
 • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu. Vyd. 1. Praha: Portál. 256 s. ISBN 978-80-7367-778-7. 2011. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost [Disman, 2000]. 3. vyd. Praha: Karolinum. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. 2000. info
  doporučená literatura
 • Metody pedagogického výzkumu :základy kvantitativního výzkumu. Edited by Miroslav Chráska. Vyd. 1. Praha: Grada. 272 s. ISBN 9788024713694. 2007. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing. 332 s. ISBN 8024713624. 2006. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál. 583 s. ISBN 8071788201. 2004. info
Výukové metody
přednáška, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
- přítomnost na přednáškách a seminářích - aktivní účast v seminářích - rychlost a kvalita zpracování domácích úkolů
Informace učitele
Třídní kniha

DENNÍ STUDIUM:

2.9. Požadavky k zápočtu. Co je to empirický výzkum aneb jak se vyrábí znalost v soc. vědách. Vlastnosti vědeckého poznávání. Kritéria pravdivosti a chyba I. a II. řádu.

9.9. Vlastnosti empirického výzkumu (systematičnost, diferencovanost, objektivita, kontrolovanost). Kritéria pravdivosti a chyba I. a II. řádu. Výzkum jako poznávání neznámé krajiny: Příklad ze života výzkumníka. Příklady aplikovaných výkumů.

16.9. Slovníček základních pojmů. Kde se můžeme seznámit s výsledky soc. výzkumů, odborná recenzovaná periodika - příklady, struktura, zaměření. Srovnání odborných a populárně naučných periodik.

23.9. Databáze. Struktura výzkumné stati, publikační etika a citování zdrojů. Trénink aktivního čtení.

30.9. Struktura elektronického článku (TAIMRD), elektronické zdroje a databáze. Vývoj kavalitativního a kvantitativního paradigmatu ve vědě.

14.10. Kvalitativní a kvantitativní strategie ve výzkumu. Metody a prezentace kvalitativních a kvatnitativních dat.

21.10.Standardizovaný rozhovor, standardizované pozorování, dotazník. Nesstandardizovaný rozhovor, nestandardizované pozorování a jejich použití. Praktické cvičení.

11.11.Validita a reliabilita. Jazyk vědy a definování.

18.11.Tvorba operačních definic. Téma výzkumu, výzkumná otázka.

25.11. Přirozené ystémy a jejich modely. (samostudium v Moodlu)

9.12. Etapy výzkumu. v kvalitativním a v kvantitativním postupu.

16.12. Procvičování a opakování k testu.KOMBINOVANÉ STUDIUM:

19.10. Úvod do kurzu a podmínky absolvování, představení kurzu v Moodlu. Co je to empirický výzkum a k čemu je užitečný, vlastnosti empirického výzkumu (systematičnost, diferencovanost, objektivita, kontrolovanost). Odborná recenzovaná periodika, databáze, struktura výzkumné stati, publikační etika a citování zdrojů.

7.12. online (Zoom): Cvičení - definování a operační definice, typy výzkumů a formulace výzkumných otázek, systematičnost a diferencovanost v empirickém výzkumu, operační definice, hypotézy a výzkumné předpoklady

od 19.10. studenti procházejí jednotlivými kapitolami kurzu v Moodlu:
1. Co je to empirický výzkum a k čemu je užitečný? Cesty získávání a upevňování poznání.
2. Kde se můžeme seznámit s výsledky výzkumů? Odborná recenzovaná periodika, vědecké knihovny, databáze. Jak číst a psát odborný text? Zásady aktivního čtení. Struktura výzkumné stati. Publikační etika, citování zdrojů.
3. Kvantitativní a kvalitativní paradigma ve výzkumu. Klasifikace výzkumných metod. Validita a reliabilita měření.
4. Co můžeme zkoumat? Jazyk vědy - definice a operacionalizace. Přirozené systémy a jejich modely. Téma výzkumu a výzkumná otázka.
5. Etapy výzkumu. Příprava a průběh kvalitativního a kvantitativního šetření. Hypotézy. Operacionalizace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.