S2071 Metody sociálních výzkumů I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Klimešová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 10:15–11:45 1, kromě Po 7. 10. až Pá 11. 10., kromě Po 28. 10. až Pá 8. 11., kromě Po 2. 12. až Pá 6. 12., kromě Po 23. 12. až Pá 3. 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci Metod sociálních výzkumů I. se studenti se naučí odlišovat odborné a odborně popularizační články a zdroje, zorientují se v jejich stavbě (formální struktuře). Naučí se hledat, číst a interpretovat odborná zjištění s ohledem na kontext jejich získání. Vyzkouší si práci s databázemi a vyhledávání odborných zdrojů k zadanému tématu. Student se dokáže orientovat v odborném sdělení a vytvořit jeho shrnutí s odpovídajícím citováním zdrojů. Student se obeznámí s problematikou tvorby a konstrukce společenskovědního výzkumu, naučí se formulovat výzkumnou otázku a volit k ní adekvátní metodu sběru dat. Student dovede odprezentovat před auditoriem výzkumné sdělení tak, aby sdělil podstatné informace.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- odlišovat odborné a odborně popularizační články a zdroje
- orientovat se v jejich stavbě (formální struktuře)
- hledat, číst a interpretovat odborná zjištění s ohledem na kontext jejich získání
- používat databáze a vyhledávat odborné zdroje k zadanému tématu
- orientovat se v odborném sdělení a vytvořit jeho shrnutí s odpovídajícím citováním zdrojů
- rozumět, jak se konstruuje společenskovědní výzkum
- formulovat výzkumnou otázku a volit k ní adekvátní metodu sběru dat
Osnova
 • 1. Co je to empirický výzkum a k čemu je užitečný?
 • Cesty získávání a upevňování poznání.
 • 2. Kde se můžeme seznámit s výsledky výzkumů?
 • Odborná recenzovaná periodika, vědecké knihovny, databáze.
 • Jak číst a psát odborný text? Zásady aktivního čtení. Struktura výzkumné stati. Publikační etika, citování zdrojů.
 • 3. Kvantitativní a kvalitativní paradigma ve výzkumu.
 • Klasifikace výzkumných metod. Validita a reliabilita měření.
 • 4. Co můžeme zkoumat?
 • Jazyk vědy - definice a operacionalizace. Přirozené systémy a jejich modely.
 • Téma výzkumu a výzkumná otázka.
 • 5. Etapy výzkumu
 • Příprava a průběh kvalitativního a kvantitativního šetření. Hypotézy. Operacionalizace.
Literatura
  povinná literatura
 • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7367-778-7. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost [Disman, 2000]. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  doporučená literatura
 • Metody pedagogického výzkumu :základy kvantitativního výzkumu. Edited by Miroslav Chráska. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 272 s. ISBN 9788024713694. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2006. 332 s. ISBN 8024713624. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
Výukové metody
přednáška, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
- přítomnost na přednáškách a seminářích - aktivní účast v seminářích - rychlost a kvalita zpracování domácích úkolů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.