RJ3372 Teologická etika pro praxi II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Kontaktní osoba: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Rozvrh
každé liché pondělí 9:20–12:45 aula, kromě Po 23. 5. až Po 30. 5. ; a Po 16. 5. 9:20–12:45 aula
Předpoklady
( T322 Teologická etika pro praxi && T225 Biblistika I. && T223 Etika pro sociální práci ) && ( RJ259 Biblistika II. || NOW ( RJ259 Biblistika II. ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Anotace Cíle, úkoly, dynamická linie TE si je vědoma, že není jediným hlasem v oblasti toho, co se týká etického rozměru lidské praxe, a současně toho, že má právo na svůj příspěvek a že chce přispět k humánnímu utváření lidské praxe a že k tomu má osvědčené dlouholeté nástroje a zkušenosti. Načrtnuté zájmy reflexe znamenají dělení TE, přičemž tyto přednáškové okruhy a studijní materiály budou zahrnovat zejména témata fundamentální, individuálně-meziosobní TE a připravovat půdu pro předmět Křesťanská sociální etika a Praktická teologie. TE má svá specifická východiska, která vnáší do etických reflexí. Jejím propriem (tím, co je jedinečné, specifické, vlastní) je osoba Ježíše Krista, její příběh, určení a poslání, postoje, slova a činy, utrpení, umírání, smrt a vzkříšení, jak je zachycují základní normativní prameny TE, a sice biblická svědectví. S tím souvisí specifický pohled na komplexně zdařilý lidský život, na pojetí člověka, na odpovědi na otázky po původu a definitivním smyslu člověka a světa.
Stěžejní roli budou tedy hrát hlavní normativní texty TE, totiž biblické zprávy, příběhy, svědectví. Přednášky a studijní materiály poskytnou také možnost a příležitost se zamýšlet nad základními otázkami, jakými jsou například „oč vlastně jde, mluvíme-li o etickém rozměru lidské praxe?“, „proč být vlastně morálním?“, „jak je – je-li vůbec – možno se dorozumět a shodnout v pluralitní multikulturní společnosti a globalizujícím se světě na tom, zda a co potom je to, co lze považovat za společně objektivně bezpodmínečně platné jako dobré a zodpovědné jednání?“, „jakou roli hraje při těchto diskusích rámec právního státu?“, „jakou šanci, roli a způsobilost má TE, aby v tomto kontextu zazněla a promluvila, a to ještě tak, aby rozuměli i ti, kteří nesdílejí její východiska a zkušenosti?“, „jaký vztah má k církevním morálkám?“, „jak vlastně zachází s různými pojmy v oblasti etiky, mezi nimiž lze jmenovat etiku, morálky, mravnost, étos, moralitu, mravní kompetenci?“, „jakou metodiku používá tento obor?“, „jaké má hlavní vztažné disciplíny?“, „jakou roli v něm hraje svědomí a svoboda?“, „jaké si stanovuje hlavní úkoly?“, „jaké hlavní oblasti obsahuje?“, „jaký vliv má víra na etickou reflexi a mravní praxi?“, „jak lze počítat s argumentací pomocí Boží vůle?“, „jaké pohledy může vedle dalších oborů nabídnout pro problematiky souvislostí sociální a pastorační práce?“ Dialogický přístup odrazí i představení projektu Světový étos, pohled jiných náboženských tradic na etické otázky spojené s počátkem a koncem lidského života, ekumenický přístup. S ohledem na vyváženost etických reflexí a vzhledem k základním pramenům TE budeme probírat základní postojové vzorce (tradičně označované ctnosti), které zase posílí roli smýšlení, motivů, osobnosti při etickém posuzování i možnost utváření celkové osobnosti člověka jako důležitého média lidské praxe. Cílem tak bude přispět k růstu způsobilosti mravní kompetence jedince, která obsahuje jeho osobní i profesní život a odpovídá stanoveným standardům kvality služeb dle základních dokumentů sociálních i pastoračních pracovníků. Výše uvedené bude dále zrcadlit osnova obsáhlých okruhů témat a následně ilustrativní vzorky literatury a studijních materiálů.
Osnova
  • Sonda Biblický étos: Dekalog aneb deset slov o Bohu a člověku – literatura: bible;přednášky; text Teologicko-etická interpretace Dekalogu; určité stránky z knihy Jiří Beneš: Desítka. Deset slov o Bohu a člověku, Praha: Návrat domů, 2007, s. 7-26; 27-36; 50-71; 101-115; 118-134; 142-178
  • Magna Charta křesťanské mravnosti.bible; přednášky; text Model horské řeči;
  • Sonda Fundamentální Teologická etika: Svědomí – přednáška; prezentace; bible; příslušné stránky z publikace Horst Heidbrink: Psychologie morálního vývoje, Praha: Portál, 1997, s. 70-88;
  • Biomedicínská etika (bioetika a lékařská etika; zdraví a nemoc; eticko-lidskoprávní otázky spojené s počátkem a koncem lidského života; paliativní péče– přednáška; texty se stejnými názvy; prezentace se stejnými názvy;
  • Problematika eutanazie, redukce či ukončení terapie – přednáška; text Biomedicínská etika; tzv. Charta práv umírajících (Prohlášení Rady Evropy č. 1418 (1999)1);
  • Lidskoprávní rámec biomedicínských otázek – dokumenty viz okruhy 9, 10, 11, 12; Charta základních práv EU (Nice 2000); prezentace biomedicínská etika;
  • Lidská sexualita - bible; prezentace; text; přednáška
  • 3. Základní postojové vzorce – ctnosti jako základní postoje víry Biblické zásadní poselství ukazuje, že má na své adresáty nároky i v oblasti vnitřních pohnutek, motivů, smýšlení, postojů. Využití pojmu ctnosti z filosofické etiky své doby ukazuje na důležitou spolupráci s filosofickou etikou i na způsob práce biblického autora: dovede vnímat své okolí, inspirovat se od něho a současně ony ctnosti začlenit do svých specifických východisek. Toto téma se bude proto věnovat transformaci řeckého pojmu ctnosti v bibli, což připraví půdu pro další přednášková témata, a sice tzv. Magnu Chartu křesťanské mravnosti a její blahoslavenství. Zabývat se budeme funkcí katalogů ctností a neřestí a poukážeme na specifika biblického étosu ohledně růstu mravní kompetence. Další krokem bude téma odvratu od zla a růst nového bytí, které vychází z propria oboru a křesťanského poselství. Zvláštní místo dostane ovoce Ducha dle listu Galatským a triáda teologálních ctností víry, naděje a lásky. Rozvineme tím dále proprium oboru a navážeme i na téma 2, resp. s ním propojíme.
Metody hodnocení
Přednáškový (blokový - vzhledem k přání paní Dr. Baštecké, která může přednášet svůj obor jen některá pondělí) cyklus bude zakončen ústní zkouškou. Rozsahem požadovaných znalostí bude obsah přednášek a určený studijní materiál.
Jednotlivá setkání budou probíhat lichá pondělí. Konkrétní data si upřesníme a uvedeme na přednáškách. První liché pondělí bude dne 14. února.
Přednášky se konají v aule Jaboku od 9:20 do 12:45.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013.