T322 Teologická etika pro praxi

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T322/D: Út 8:30–10:00 3, kromě Po 23. 10. až Pá 24. 11., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., Z. Širka
T322/K: Út 19. 9. 17:00–18:45 3, Út 31. 10. 17:00–20:15 elearning, Út 21. 11. 17:00–18:45 3, Út 12. 12. 17:00–20:15 elearning, Z. Širka
Předpoklady
T225 Biblistika && T223 Etika pro pomáhající profese && T227 Systematická teologie
Tento předmět je pro studenty DENNÍHO a KOMBINOVANÉHO studia. Akademický rok: 2023/24. V daném modulu se studenti nejdříve seznámí se zdroji, ve kterých teologicko-etická reflexe čerpá orientaci při hledání odpovědí na otázku dobrého a spravedlivého jednání. Normativní roli mají biblická svědectví a jejich pohled na pojetí člověka, který je následně propojen s pojetím člověka uplatňovaným v profesních dokumentech sociální práce a sociální pedagogiky. Dále jsou pojednaná témata spojena s vybranými tématy sociální a pedagogické práce, včetně příkladu možného uplatnění v profesi. Zohledněn je ekumenický přístup a pohled jiných náboženských tradic, který respektuje kontext pluralitní společnosti a právního státu. Vyučovací metoda je přednáška spojená s diskusí a práce s textem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tento modul sleduje následující cíle:
seznámení se s oborem teologická etika, s jeho metodicky zdůvodněnými východisky a s možnostmi jeho uplatnění v praxi sociálního/speciálního pedagoga; přispět k růstu způsobilosti mravní kompetence studenta, především v jeho osobním i profesním působení v souladu s požadavky etických kodexů v oblasti sociální i speciálně pedagogické činnosti; porozumět a interpretovat základní, především biblická východiska a témata oboru ve vazbě na lidsko-právní dokumenty; posílit schopnost argumentovat a odůvodňovat navržená jednání i neteologicky.
Osnova
  • Studenti/-ky denní formy studia: prezenční výuka; studijní materiály jsou v SISu. Studenti/-ky kombinované formy studia: výuka probíha v kurzu v Moodlu. Odkaz: https://moodle.jabok.cuni.cz/course/view.php?id=231 heslo: tetika
Výukové metody
Vyučovací metoda je přednáška spojená s diskusí a práce s textem.
Metody hodnocení
• Zkouška je ústní.
• Přihlašování na zkoušku prostřednictvím obdrženého odkazu na GDrive – prosím o dochvilnost.
• Postup:
(i) student/ka si losuje dvě otázky z deseti témat/otázek,
(ii) čas na přípravu zodpovězení otázky je 20 min. (k dispozici bude Bible, čistý papír na poznámky a psací potřeby).
(iii) zkoušení trvá max. 20 minut; student/ka začíná s prezentací své odpovědi, zkoušející klade dodatečné otázky.
• Kritéria hodnocení: znalost látky; způsobilost argumentovat, dávat do souvislostí, umět srozumitelně vysvětlit, schopnost strukturovat odpověď.
• Okruhy témat odrážejí okruhy ze závěrečných zkoušek a poskytují základní materiál pro zvládnutí absolutorií i bakalářských zkoušek.
• Potřebné materiály (kromě poznámek z přednášek) jsou ve studijních materiálech na ISu. POZOR! Pouze pro kombinované studiu! Na zkoušku je možné se přihlásit pouze tehdy, až absolvujete všechny činnosti v kurzu v Moodlu na 100%.
Informace učitele
Třídní kniha Denné studium: 6.9.2023: Opakování, úvod do discipliny 13.9.2023: Teologická etika: pojmy, vymezení oblasti 20.9.2023: Člověk jako obraz Boží - východisko biblického étosu 27.9.2023: Starozákonní étos a Dekalog jako etická norma 4.10.2023: Novozákonní étos a Ježíšova horská řeč 11.10.2023: Přikázání lásky – základní tón křesťanské etiky 18.10.2023: Etické kodexy sociálních pracovníků 29.11.2023: Lidská důstojnost - hlavní etický a lidskoprávní princip 6.12.2023: Lidská práva jako součást teologicko-etické argumentace 13.12.2023: Děti a jejich práva 20.12.2023: Aplikovaná etika: otázka důstojného umírání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/T322