S104 Obecná a vývojová psychologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2009
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 10:15–11:50 5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz představuje rozšířený úvod do základních psychologických disciplín: Obecné a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. K výuce se využívají e-learningové aplikace.
Osnova
  • 1. Seznámení s rozsahem učiva. Historický vývoj psychologie, psychologické školy a směry. 2. Základní a aplikované obory psychologie. Vztah psychologie a dalších věd. Základní psychologické metody získávání informací. Úvod do obecné psychologie. 3. Problematika vědomí, vnímání. Pozornost. 4. Paměť a učení. 5. Řeč, inteligence. Myšlení. 6. Emoce. Motivace. Představivost. 7. Úvod do psychologie osobnosti. Teorie a typologie osobnosti, vlastnosti osobnosti. Temperament. 8. Ego-obranné mechanismy. 9. Úvod do vývojové psychologie. Fylogeneze, ontogeneze, význam vývojové psychologie. Vývojové procesy a činitele vývoje. 10. Periodizace psychického vývoje dle Erika Eriksona (Osm věků člověka). Období prenatální a perinatální. 11. Období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní. 12. Období školní, puberta, adolescence. Aspekty sekulární akcelerace. 13. Období dospělosti a stáří. 14. Periodizace psychosexuálního vývoje dle Sigmunda Freuda. Periodizace kognitivního vývoje dle Jeana Piageta. 15. Témata dle potřeby, popř. opakování.
Literatura
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004, 472 s. ISBN 8020013873. info
  • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti [Portál, 1998] : A review of personality theories (Orig.). Translated by Karel Balcar. 2. opr. vyd. Praha: Portál, 1998, 175 s. ISBN 80-7178-251-3. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996, 353 s. ISBN 80-7184-317-2. info
  • FÜRST, Maria. Psychologie : včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Olomouc: Votobia, 1997, 263 s. : i. ISBN 80-7198-199-0. info
  • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 2., přeprac., V Portá. Praha: Portál, 2004, 390 s. ISBN 8071788295. info
  • ATKINSON, Rita L. Psychologie [Atkinsonová, 2003]. 2., aktualizované vyd. Praha: Portál, 2003, xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie [Vágnerová, 2002]. 2. vyd. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002, 210 s. ISBN 80-246-0015-3. info
Metody hodnocení
Studenti budou průběžně plnit krátké domácí úkoly, vyžadující práci s informačními zdroji (učebnice, internet). Atestace proběhne formou ústní zkoušky z probíraných témat, u které student prokáže také znalost témat z domáchích úkolů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013.