S104 Obecná a vývojová psychologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2013
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Pá 8:30–10:00 5, kromě Po 2. 9. až Ne 15. 9., kromě Po 28. 10. až Pá 1. 11., kromě Po 23. 12. až Pá 3. 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz představuje úvod do psychologie s těžištěm ve vývojové psychologii a ve vybraných tématech z obecné psychologie a psychologie osobnosti.
Osnova
 • 1. Historický vývoj psychologie. Základní psychologické školy a směry. 2. Základní a aplikované obory psychologie. Vztah psychologie a dalších věd. Základní psychologické metody získávání informací. 3. Úvod do vývojové psychologie. Fylogeneze, ontogeneze, význam vývojové psychologie. Vývojové procesy a činitele vývoje. 4. Osm věků člověka-periodizace psychického vývoje dle Erika Eriksona. 5.Období prenatální a perinatální. 6. Období novorozenecké, kojenecké. 7. Období batolecí, předškolní. 8. Období školní, puberta, adolescence. 9. Období dospělosti a stáří. 10. Periodizace psychosexuálního vývoje dle Sigmunda Freuda. Ego-obranné mechanismy (Anna Freud). 11.Periodizace kognitivního vývoje dle Jeana Piageta. 12. Morální vývoj člověka a současné teorie. Duchovní vývoj. 13. Vývoj vědomí já. Identita (sociální aspekt identity, osobní aspekt identity,zakotvení v čase a souvislostech). 14. Pojem osobnosti v psychologii. Základní teorie osobnosti a typologie osobnosti. 15. Motivace: potřeby, hodnoty, cíle, vůle, seberegulace (Maslow a další; Frankl a další).
Literatura
  povinná literatura
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti [Portál, 1998] : A review of personality theories (Orig.). Translated by Karel Balcar. 2. opr. vyd. Praha: Portál, 1998, 175 s. ISBN 80-7178-251-3. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 2., přeprac., V Portá. Praha: Portál, 2004, 390 s. ISBN 8071788295. info
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie [Atkinsonová, 2003]. 2., aktualizované vyd. Praha: Portál, 2003, xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada Publishing, 1998, 343 s. ISBN 807169195X. info
Metody hodnocení
Atestace proběhne formou ústní zkoušky 1/z výše uvedených probíraných témat 2/doplněna diskuzí o prostudované literatuře.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2013/S104