T322 Teologická etika pro praxi

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 12:00–13:30 3, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Předpoklady
T225 Biblistika I. && T223 Etika pro sociální práci && T227 Systematická teologie I.
Přednášky této disciplíny navazují určitě na znalosti z filozofické etiky, z biblistiky, teologie a předmětů katedry sociální práce a pedagogiky a souvisejí pak (připravují půdu a prolnutí) s křesťanskou sociální etikou a praktickou teologií - a to vše nejen z důvodu zvolených témat, kritéria respektovat okruhy k absolutoriím na Jaboku a státních závěrečných zkoušek na PSP ETF UK v Praze a jejich mezioborový přístup při zpracování při odpovědích studenta/ky, ale i proto, že jedním z podstatných rysů oboru je interdisciplinární dialog a postup. Předpokládá se tedy způsobilost práce s texty: porozumění, sdělení, aktualizace a aplikace. Dále se předpokládají a vyžadují schopnosti vidět-posoudit-jednat, dávat do souvislostí, kontextů, rozumět a věcně a pokojně sdělit i argumentovat, umět vidět celistvě jedince i rámcové podmínky, strukturální danosti a celky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle předmětu lze vystihnout takto: studenti by měli být po složení zkoušky a pak i po dokončení celého cyklu (tedy včetně letního semestru) způsobilí (a)vidět a aplikovat specifická východiska a nástroje hlavně křesťanské teologické etiky a mravnosti při jejích reflexích, postojích a stanoviscích;(b)
učit se porozumět přístupům a názorům lidí-adresátům pomoci zejména v rámci sociálního právního státu, kteří se snaží takto uvažovat a jednat;
(c)znát hlavní normativní texty oboru a křesťanského étosu a umět hermeneuticky zacházet s jejich vybranými příklady;
(d)aspoň trochu prohloubit způsobilost eticky myslet (reflektovat)a jednat;
(e)umět vysvětlit a prezentovat proprium oboru, jeho specifika a pravidla;(f)také umět v diskusích argumentovat i bez náboženského, teologického jazyka pomocí přiměřených nástrojů;
(g)aplikovat získané poznatky pro mezioborový přístup (např. absolventské zkoušky a zpracování odpovědí na okruhy otázek);
(h)prohloubit zodpovědné demokratické smýšlení a jednání v kontextu právního státu a pluralitní, multikulturní společnosti;
(i)uvědomit si, že jde o humanitu, zodpovědnou svobodu, lidské srdce, důstojnost a důstojnou lidskou praxi a soužití, ne tedy o moralizování a svazování člověka;
(j)utvořit si základy pro další navazující studia;
přispět pastoračním pracovníkům pro jejich budoucí případné působení (témata, "pastorace bez teologické etiky je prázdná")
Osnova
 • Vymezení pojmu a oboru Teologická etika. Základní pojmy a jejich vztahy: teologická etika, křesťanská etika, mravnost, moralita, étos, morálka; kontext pluralitní a multikulturní společnosti i právního státu
 • Role křesťanské víry v teologickoetické reflexi a pro křesťanskou mravnost
 • Vztahy práva a etiky, mravnosti, morálek, morality;
 • Způsobilost stávat se bližním. Přikázání lásky. Příběh o Milosrdném Samaritánovi. Příběh se stěžejními aspekty křesťanské mravnosti a etiky
 • Idea člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství
 • Celistvé pojetí člověka v Bibli
 • Lidskoprávní princip lidská důstojnost v kontextu sociální a pastorační práce
 • Lidská práva jako fundament sociální i pastorační práce
 • Lidská práva a církve
 • Svoboda vyznání jako příklad základního lidského práva
 • Lidská práva zvláště zranitelných skupin: př. děti, lidé s postižením;
 • Prohlášení ke Světovému étosu
Literatura
  povinná literatura
 • Bible
 • Přednášky.
 • Studijní materiály předmětu www.is.jabok.cz
 • René Milfait: Teologická etika. Učebnice, Středokluky: Zdeněk Susa, 2012.
  doporučená literatura
 • KÜNG Hans / KUSCHEL Karl-Josef: Prohlášení ke světovému étosu. Deklarace Parlamentu světových náboženství, Brno: CDK, 1997. ISBN 80-85959-31-3
 • Zadané lidskoprávní dokumenty.
Výukové metody
Jako cyklus přednášek zahrne přednášky s interakcí a diskusí, dle času skupinovou práci.
Metody hodnocení
Daný přednáškový cyklus bude ukončen ústní zkouškou. Okruhy otázek ke zkoušce budou včas sděleny písemně (viz IS) i na přednáškách. Budou korespondovat s probranými tématy na přednáškách a nabídnutými texty (např. prezentacemi) k přípravě. Přednášky jsou pro studenty Jaboku povinné. Účasti či neúčasti na přednáškách budou zohledněny při konečném hodnocení zkoušky. Hodnotí se i způsob sdělení a vyjadřování (kromě samozřejmého obsahu, způsobilosti argumentovat, dávat do souvislostí a kontextů, pracovat s texty - porozumění, interpretace, hermeneutika).Pro ty, kdo studují současně PSP ETF UK v Praze, se tato zkouška počítá za zimní semestr i tam. Zkouška slouží rovněž jako generálka k přípravě na absolventské a státní bakalářské zkoušky. Výběr témat je proto koncipován i dle okruhů těchto závěrečných komisionálních zkoušek. Z toto důvodu dojde k důkladnému prověření každé studující osoby již nyní při zkoušce z předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.