T223 Etika pro sociální práci

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 10:15–11:45 6, kromě Po 24. 10. až Čt 27. 10., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1.
Předpoklady
T123 Úvod do filozofie
Ukončení 1. ročníku, případně vynikající studijní předpoklady. Kurs předpokládá další vlastní studium některých vybraných témat samotnými studenty. Tomu napomáhá možnost zpracování samostatné práce a prezentace vybraných témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu: seznámení se základy obecné – filosofické – etiky se zaměřením pro užití v sociální práci;
pochopení základních etických pojmů;
vymezení různých pojetí etiky, setkání s etickými teoriemi a s jejich aplikací na konkrétní příklady;
různá pojetí mravnosti. Smyslem předmětu je vést studenty k hlubší reflexi vlastního postupu při řešení problémů z oblasti mravního jednání na základě vyložených modelů etického uvažování. Snahou bude tuto schopnost zaměřit na oblasti sociální práce a pastorace, a ukázat hodnoty, které jsou s takovým uvažováním spojené.
Osnova
 • ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI - 2010/11
 • 1. ÚVOD (pojetí, smysl a cíl předmětu). Pojetí, smysl a cíl etiky. Vztah k filosofii, teologii a sociální a pastorační práci. Podmínky a východiska etiky. Terminologie (etika, morálka, mravnost). Jazyk morálky. Historie předmětu. Osobnosti, klasická a moderní etika, anglo-americká a kontinentální etika. Sociální etika.
 • 2. FUNDAMENTÁLNÍ ETIKA (základní klíčové pojmy etiky). Dobro, zlo, špatnost, hodnota. Správnost a norma, princip, povinnost, sankce (trest). Ctnost, štěstí a smysl, svědomí. Spravedlnost. Právo, lidská práva.
 • 3. TEORIE MORÁLNÍHO VÝVOJE: Jak se stáváme dobrými a "učíme se" jednat správně? Piaget, Kohlbergovy teorie
 • 4. METAETIKA (povaha a pojetí mravního vědění). Mravní subjektivismus, objektivismus, relativismus, realismus. Nekognitivní a kognitivní přístup k mravním hodnotám. Naturalistické a nenaturalistické pojetí mravních hodnot. Preskriptivismus, deskriptivismus, intuicionismus, emotivismus.
 • 5. ETICKÉ TEORIE (modely etického jednání, historický rozměr). - založené na hodnotě (hédonismus, eudaimonismus); - teleologické (konsekvenční) založené na správnosti činu (např. egoismus, utilitarianismus, etika přirozeného zákona); - nekonsekvenční (Kantova etika, etika povinnosti, preskriptivní etiky); - charakterově, vztahově, diskursivně a společensky založené teorie (etika ctností, situační etika, právo a spravedlnost, společenská smlouva, etika účasti, diskurzu - sociální etika).
 • 6. PŘÍKLADY APLIKOVANÉ ETIKY (filosofická hodnotová východiska) Bioetika, sexuální etika, profesní etika: vznik života, reprodukční technologie, potrat, umírání, eutanázie, sebevražda, sexuální etika, profesní zodpovědnost.
 • 7. ETIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE - profese, profesní etika a etický kodex z pohledu sociální práce; - hodnoty a etika soc. práce; - etické kodexy pro sociální práci .
 • 8. ETICKÁ DILEMATA A PROBLÉMY - SHRNUTÍ, HODNOCENÍ, ZÁVĚR.
Literatura
 • Ondřej Fischer, René Milfait (eds.) a kol.: Etika pro sociální práci. 1. vyd. Jabok, Praha: VOŠ Jabok, 2008, 223 s. Využití nových metod a organizačních forem výuky. ISBN 978-80-904137-3-3. info
 • SPINOZA, Benedictus de. Etika. Translated by Karel Hubka. 2. vyd. Praha: Dybbuk, 2004, 285 s. ISBN 808686202X. info
 • BYSTŘICKÝ, Jiří a Ivan MUCHA. Etika a fragmenty života. Praha: [Vydavatelství 999], 2004, 222 s. ISBN 8086391124. info
 • SOKOL, Jan a Zdeněk PINC. Antropologie a etika. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003, 167 s. ISBN 8072543725. info
 • FUCHS, Eric. Co dělá naše jednání dobrým? :uvedení do etiky. Translated by Josef Lédl. Vyd. 1. Jihlava: Mlýn, 2003, 171 s. ISBN 8086498034. info
 • NUSSBAUM, Martha C. Křehkost dobra :náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Translated by Daniel Korte. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003, 839 s. ISBN 8072980890. info
 • Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociál. Soubor textů do kurzu Etika v práci s lidmi (SPP 622). Brno: Masarykova univerzita, 2003, 1 sv. (růz. info
 • Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociál. Soubor textů do kurzu Filozofie a etika v sociální práci [2003]. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 1 sv. (růz. info
 • RICOEUR, Paul. Filosofie vůle. I, Fenomenologie svobody : Philosophie de la volonté. I, Le volontaire et l'involontaire (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2001, 527 s. ISBN 80-7298-033-5. info
 • HENRIKSEN, Jan-Olav a Arne Johan VETLESEN. Blízké a vzdálené : etické teorie a principy práce s lidmi : Naerhet og distanse (Orig.). Translated by Miluše Juříčková. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 2000, 215 s. ISBN 80-85834-85-5. info
 • GUARDINI, Romano. Dobro, svědomí a soustřeďování : Das Gute, das Gewissen und die Sammlung (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999, 63 s. ISBN 80-7021-328-0. info
 • HASS, Aaron. Morální inteligence : jak rozvíjet a kultivovat dobro v nás. 1. vyd. V Praze: Columbus, 1999, 152 s. ISBN 80-7249-010-9. info
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši : [soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách]. II, [Stati z let 1970-1977 : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let]. Edited by Ivan Chvatík - Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1999, 398 s. ISBN 80-86005-91-7. info
 • MURRAY, Charles. Příliš mnoho dobra : americká sociální politika, 1950-1980 : Losing ground : American social policy, 1950-1980 (Orig.). Translated by Jana Ogrocká - Ivo Řezníček. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, 337 s. ISBN 80-85850-55-9. info
 • SPAEMANN, Robert. Štěstí a vůle k dobru : pokus o etiku : Glück und Wohlwollen : Versuch über Ethik (Orig.). Translated by Mario Stretti - Marian Zajíček. Vyd. 1. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1998, 219 s. ISBN 80-86005-01-0. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997, 294 s. ISBN 80-204-0611-5. info
 • LÉVINAS, Emmanuel. Být pro druhého : dva rozhovory. Translated by Jan Sokol, Edited by Karel Vrána. 1. vyd. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 1997, 65 s. ISBN 80-7113-217-9. info
 • HOGENOVÁ, Anna. Etika a sport. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1997, 119 s. ISBN 80-7184-499-3. info
 • Etika autonomie a autenticity. Edited by Josef Velek, Translated by Alena Bakešová. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997, 215 s. ISBN 80-7007-099-4. info
 • WEIL, Simone. Dobro, mez a rovnováha : výbor ze Sešitů : Ca-hiers (Orig.) : Connaissance surnaturelle, cahiers d'Amérique (Orig.). Translated by Eva Formánková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996, 177 s. ISBN 80-204-0596-8. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ-MIEDZGOVÁ, Jana. Etika : pro střední školy. 1. vyd. Praha: Kvarta, 1996, 111 s. ISBN 80-85570-73-4. info
 • Etika a dnešek : sborník referátů z mezinárodního semináře : Brno, 10.-11. února 1995. Edited by Petr Jemelka - Milan Valach. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 167 s. ISBN 80-210-1332-. info
 • NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo : předehra k filosofii budoucnosti : Jenseits von Gut und Böse (Orig.). Vyd. 1. Praha: Aurora, 1996, 218 s. ISBN 80-85974-12-6. info
 • JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Odpuštění : Le pardon (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996, 218 s. ISBN 80-204-0551-8. info
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši : [soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách]. [D.] 1, [Stati z let 1929-1952 : nevydané texty z padesátých let]. Edited by Ivan Chvatík - Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1996, 505 s. ISBN 80-86005-24-0. info
 • PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět : ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Edited by Jiří Polívka. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, 203 s. ISBN 80-85241-90-0. info
 • LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno. Praha: ISE, 1994. ISBN 80-85241-67-6. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem : Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles (Orig.). Translated by Jan Šindelář - Filip Karfík. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994, 114 s. ISBN 80-85241-46-3. info
 • BUBER, Martin. Obrazy dobra a zla : Bilder von Gut und Böse (Orig.). Translated by Mária Schwingerová. Olomouc: Votobia, 1994, 129 s. ISBN 80-85885-17-4. info
 • VYMĚTALÍK, Bedřich. Cesta k člověku : aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1993, 115 s. info
 • KOHÁK, Erazim. Člověk, dobro a zlo : o smyslu života v zrcadle dějin : kapitoly z dějin morální filosofie. 1. vyd. Praha: Ježek, 1993, 271 s. ISBN 80-901625-3-3. info
 • BERGMAN, Ingmar. Dobrá vůle [30355]. Praha: Panda-Argo, 1993. ISBN 80-85794-24-1. info
 • RŮŽIČKA, Michal. Informace a dobro [2-8565]. Praha: Ježek, 1993. ISBN 80-901625-2-5. info
 • Masarykova praktická filosofie : sborník z přednáškového cyklu [2-8651]. Praha: Masarykova společnost, 1993. info
 • SEMRÁDOVÁ, Ilona. Etika. Díl 2, Výběr textů k výuce etiky. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1992, 94 s. ISBN 80-7041-552-5. info
 • ÚVSV ČSAV (Brno). Oddělení etiky. Etika. 1 : [inteligence a moc, dvě morálky, agrese a agresivita, život a fráze]. V Brně: ÚVSV ČSAV, 1990, 217 s. info
 • POPELOVÁ, Jiřina. Etika : (dejiny etických teórií) : Etika : (k historické a současné problematice mravní teorie) (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1981, 438 s. info
 • FROMM, Erich. Lidské srdce - jeho nadání k dobru a zlu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969, 132 s. info
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Estetika. Sv. 2 [Hegel, 1966] : Ästhetik (Orig.). Translated by Jan Patočka. Praha: Odeon, 1966. info
 • PATOČKA, Jan. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové : studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, 415 s. info
 • HERDER, J. G. Vývoj lidskosti. Translated by Jan Patočka. V Praze: Jan Laichter, 1941. info
Výukové metody
Zakončení kurzu Zápočtový test, závěrečný pohovor. Požadovaný počet bodů 40. Povinné požadavky pro úspěšné zakončení kurzu Zápočtový test (min.10 - 20 b.) Zkouškový pohovor (0-2 otázky, max.20 b.) Portfolio (volitelné a povinné části) Portfolio – volitelné části (v odevzdávárně do týdne před zkouškou, u zkoušky vytištěné): - dodatek k aktuální zprávě z odb. praxe, ve které bude autentický etický/é problém/dilema z této praxe vztažen/o k tématu a literatuře (!) z oboru etiky. Rozsah 1-2NS (max.10 b.). - písemná práce (odb. článek - esej, recenze) na základě níže doporučené četby min.50-ti str. Práce bude řešit historicko-etickou analýzu vybraného autora nebo tématu na základě jednoho primárního zdroje (původní dílo, článek) dle vlastní volby a dvou sekundárních zdrojů (učebnice, slovník, článek, recenze). Rozsah 2 NS (max. 30 b.). - písemně zpracovaný zadaný problém z přednášky v zadaném termínu, příp. jeho prezentace (max. 2x 10=20 bodů) Portfolio – povinné části (u zkoušky vytištěné) - seznam veškeré prostudované literatury k oboru – doslovně, včetně skript, internetu - (sebe)hodnocení v kontextu hodnocení předmětu Pozn.: každá práce musí splňovat formální náležitosti písemných prací
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2009/T223/index.qwarp
Začátek výuky: 7.9.2011
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.