TE3372 Teologická etika pro praxi II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Kontaktní osoba: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Rozvrh
Út 12:00–13:30 3, kromě Po 7. 4. až Pá 25. 4., kromě Po 19. 5. až Pá 30. 5.
Předpoklady
T225 Biblistika I. && T223 Etika pro sociální práci && T227 Systematická teologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Anotace Cíle, úkoly, dynamická linie TE si je vědoma, že není jediným hlasem v oblasti toho, co se týká etického rozměru lidské praxe, a současně toho, že má právo na svůj příspěvek a že chce přispět k humánnímu utváření lidské praxe a že k tomu má osvědčené dlouholeté nástroje a zkušenosti. Načrtnuté zájmy reflexe znamenají dělení TE, přičemž tyto přednáškové okruhy a studijní materiály budou zahrnovat zejména témata fundamentální, individuálně-meziosobní TE a připravovat půdu pro předmět Křesťanská sociální etika a Praktická teologie. TE má svá specifická východiska, která vnáší do etických reflexí. Jejím propriem (tím, co je jedinečné, specifické, vlastní) je osoba Ježíše Krista, její příběh, určení a poslání, postoje, slova a činy, utrpení, umírání, smrt a vzkříšení, jak je zachycují základní normativní prameny TE, a sice biblická svědectví. S tím souvisí specifický pohled na komplexně zdařilý lidský život, na pojetí člověka, na odpovědi na otázky po původu a definitivním smyslu člověka a světa.
Stěžejní roli budou tedy hrát hlavní normativní texty TE, totiž biblické zprávy, příběhy, svědectví. Přednášky a studijní materiály poskytnou také možnost a příležitost se zamýšlet nad základními otázkami, jakými jsou například „oč vlastně jde, mluvíme-li o etickém rozměru lidské praxe?“, „proč být vlastně morálním?“, „jak je – je-li vůbec – možno se dorozumět a shodnout v pluralitní multikulturní společnosti a globalizujícím se světě na tom, zda a co potom je to, co lze považovat za společně objektivně bezpodmínečně platné jako dobré a zodpovědné jednání?“, „jakou roli hraje při těchto diskusích rámec právního státu?“, „jakou šanci, roli a způsobilost má TE, aby v tomto kontextu zazněla a promluvila, a to ještě tak, aby rozuměli i ti, kteří nesdílejí její východiska a zkušenosti?“, „jaký vztah má k církevním morálkám?“, „jak vlastně zachází s různými pojmy v oblasti etiky, mezi nimiž lze jmenovat etiku, morálky, mravnost, étos, moralitu, mravní kompetenci?“, „jakou metodiku používá tento obor?“, „jaké má hlavní vztažné disciplíny?“, „jakou roli v něm hraje svědomí a svoboda?“, „jaké si stanovuje hlavní úkoly?“, „jaké hlavní oblasti obsahuje?“, „jaký vliv má víra na etickou reflexi a mravní praxi?“, „jak lze počítat s argumentací pomocí Boží vůle?“, „jaké pohledy může vedle dalších oborů nabídnout pro problematiky souvislostí sociální a pastorační práce?“ Dialogický přístup odrazí i představení projektu Světový étos, pohled jiných náboženských tradic na etické otázky spojené s počátkem a koncem lidského života, ekumenický přístup. S ohledem na vyváženost etických reflexí a vzhledem k základním pramenům TE budeme probírat základní postojové vzorce (tradičně označované ctnosti), které zase posílí roli smýšlení, motivů, osobnosti při etickém posuzování i možnost utváření celkové osobnosti člověka jako důležitého média lidské praxe. Cílem tak bude přispět k růstu způsobilosti mravní kompetence jedince, která obsahuje jeho osobní i profesní život a odpovídá stanoveným standardům kvality služeb dle základních dokumentů sociálních i pastoračních pracovníků. Výše uvedené bude dále zrcadlit osnova obsáhlých okruhů témat a následně ilustrativní vzorky literatury a studijních materiálů.
Osnova
  • Základní tématické okruhy:
  • Biblické obrysy tématu svědomí: biblický pojem srdce; aspekty pojmu svědomí u apoštola Pavla jako prvního teologa svědomí; tzv. clausula Petri
  • Dekalog/desatero
  • Ježíšova Horská řeč/někdy tzv. Magna charta křesťanské mravnosti
  • Příklady hlavních negativních postojových vzorců
  • Rozvinutí tématu lidských práv: příklad teologickoetických odůvodnění/spojitostí a příklad základního práva na svobodu vyznání
  • Příklad oblasti meziosobních vztahů: partnerské vztahy a sexualita
  • Příklady biomedicínské oblasti: ochrana nenarozeného lidského života (morálně-právní status, problematika ukončení těhotenství...); problematika lidsky důstojného utváření konce lidského života (nevyléčitelně nemocných a umírajících)
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Kritéria hodnocení: znalosti obsahů; způsobilost argumentovat, dávat do souvislostí, umět srozumitelně vysvětlit zde i veřejnosti či církevním prostředí
Okruhy témat odrážejí okruhy ze státních závěrečných zkoušek a navazují na témata zimního semestru: dohromady poskytují materiál pro zvládnutí absolutorií i bakalářských zkoušek.
Informace učitele
Základní literatura:
Bible
Milfait, R.: Teologická etika. Středokluky: Z. Susa, 2012.
Milfait, R.: Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících: na pozadí nacistických sterilizací a programu "Euthanasie". Středokluky: Z. Susa, 2013.
Přednášky...
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.