V201 Psychopatologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Klimešová (přednášející)
Mgr. Vojtěch Sivek, SDB (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V201/D: Čt 13:45–15:15 1, kromě Čt 28. 9., kromě Po 2. 10. až Pá 6. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě Po 25. 12. až Pá 29. 12., V. Sivek
V201/K: Út 12. 9. 17:00–18:30 5, Út 10. 10. 17:00–20:15 elearning, Út 31. 10. 17:00–18:30 elearning, So 11. 11. 14:15–17:30 5, V. Sivek
Předpoklady
S104 Obecná a vývojová psychologie || V104 Obecná a vývojová psychologie
Absolvovaný kurz Obecné a vývojové psychologie a Sociální psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky je porozumět jednání, prožívání a myšlení osoby v kontextu psychické abnormality. Student porozumí konstruktu psychické normality a abnormality v kulturních, historických, sociálních a vývojových souvislostech. Student zná diagnostické manuály a projevy vybraných psychických poruch. Student umí popsat odchylky od normy a zohlednit vývojový, genderový a kulturní kontext při popisu člověka v odpovědi na konkrétní mezilidskou situaci a v životním směřování. Student zastává perspektivu odolnosti, tj. pohled na člověka, rodinu, skupinu, vystavěný na silách a zdrojích. Student zastává pozici respektu k osobám druhých se zohledněním práv, vůle a preferencí těchto osob i v kontextu psychopatologie.
Výstupy z učení
viz Cíle
Osnova
 • 1. Norma, normalita a kritéria abnormality - distres, dysfunkce, deviace - v kulturním, historickém a genderovém kontextu. Diagnostické manuály ICD-10 a DSM-5 - podobnosti, rozdíly, filosofie.
 • 2. Patogeneze - faktory vzniku psychických abnormalit osobní, psychodynamické, organické, toxické, rodinné, mikrosociální, makrosociální. Odolnost, resilience, psychohygiena.
 • 3. Pojmosloví psychopatologie a ilustrace jejich významů na příbězích a výpovědích osob a za pomoci umění
 • 4. Osobnost patologické projevy osobnosti ve světle osobního, rodinného a sociálního života. Ilustrace na příbězích osob.
 • 5. Alkoholismus a jeho psychiatrické, psychologické, rodinné a sociálnísouvislosti. Zdravotnické, sociální a terapeutické služby.
 • 6. Život s afektivní poruchou
 • 7. Svět ve světle psychózy: Rozvoj, průběh a vývoj psychotických poruch v kontextu vývoje jedince. Psychiatrická a anti-psychiatrická péče. Reforma psychiatrie a její východiska. Recovery.
 • 8. Úzkost jako životní průvodce. Neurotické poruchy a jejich psychosociální a vývojový kontext. Příběhy osob.
 • 9. Rodinná a individuální terapie lidí s psychosomatickými příznaky, behaviorální syndromy.
 • 10. Dětství a psychopatologie
 • 11. Stáří a psychopatologie
 • 12. Léčba, podpora a intervence. Psychoterapie, farmakoterapie, komunitní terapie. Zahraniční praxe (open dialogue). Utváření duševního zdraví a péče o ně.
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012, 317 s. ISBN 978-80-262-0216-5. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 2012, 870 s. ISBN 978-80-262-0225-7. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel a KOL. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006, 603 s. ISBN 80-247-1049-8. info
 • RABOCH, Jiří a KOL. Psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012, 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečný test, v případě neúspěchu v testu ústní zkoušení.
Informace učitele
Třídní kniha

DENNÍ STUDIUM
7.9. Požadavky ke zkoušce, úvod a představení předmětu norma a její chápání,
14.9. poruchy emocí, vědomí, pozornosti a vůle
21.9. poruchy vnímání myšlení a řeči
12.10. Poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek
19.10. poruchy osobnosti
2.11. afektivní poruchy
16.11. schizofrenní poruchy
23.11. neurózy
30.11. behaviorální syndromy
14.12. Psychopatologie e ve stáří
21.12. Psychopatologie u dětí
4.1. Psychologie zdraví


KOMBINOVANÉ STUDIUM:

12.9. prezenčně: Úvod do kurzu, představení kurzu v moodlu, požadavky na splnění. Čtyři základní přístupy k psychopatologii, Norma a normalita, Patogeneze.

následně moodle: Obecná psychopatologie. Speciální psychopatologie - duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu, specifické poruchy osobnosti, afektivní poruchy, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem, syndromy spojené s fyziologickými poruchai a somatickými faktory, psychopatologie v dětském věku, demence, léčba a pomoc
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/V201