RJ3372 Teologická etika pro praxi II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2013
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Kontaktní osoba: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Rozvrh
Po 4. 2. 8:30–11:45 aula, Po 11. 2. 8:30–11:45 aula, Po 18. 2. 8:30–11:45 aula, Po 4. 3. 8:30–11:45 aula, Po 18. 3. 8:30–11:45 aula, Po 29. 4. 8:30–11:45 aula
Předpoklady
T225 Biblistika I. && T223 Etika pro sociální práci && T227 Systematická teologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Anotace Cíle, úkoly, dynamická linie TE si je vědoma, že není jediným hlasem v oblasti toho, co se týká etického rozměru lidské praxe, a současně toho, že má právo na svůj příspěvek a že chce přispět k humánnímu utváření lidské praxe a že k tomu má osvědčené dlouholeté nástroje a zkušenosti. Načrtnuté zájmy reflexe znamenají dělení TE, přičemž tyto přednáškové okruhy a studijní materiály budou zahrnovat zejména témata fundamentální, individuálně-meziosobní TE a připravovat půdu pro předmět Křesťanská sociální etika a Praktická teologie. TE má svá specifická východiska, která vnáší do etických reflexí. Jejím propriem (tím, co je jedinečné, specifické, vlastní) je osoba Ježíše Krista, její příběh, určení a poslání, postoje, slova a činy, utrpení, umírání, smrt a vzkříšení, jak je zachycují základní normativní prameny TE, a sice biblická svědectví. S tím souvisí specifický pohled na komplexně zdařilý lidský život, na pojetí člověka, na odpovědi na otázky po původu a definitivním smyslu člověka a světa.
Stěžejní roli budou tedy hrát hlavní normativní texty TE, totiž biblické zprávy, příběhy, svědectví. Přednášky a studijní materiály poskytnou také možnost a příležitost se zamýšlet nad základními otázkami, jakými jsou například „oč vlastně jde, mluvíme-li o etickém rozměru lidské praxe?“, „proč být vlastně morálním?“, „jak je – je-li vůbec – možno se dorozumět a shodnout v pluralitní multikulturní společnosti a globalizujícím se světě na tom, zda a co potom je to, co lze považovat za společně objektivně bezpodmínečně platné jako dobré a zodpovědné jednání?“, „jakou roli hraje při těchto diskusích rámec právního státu?“, „jakou šanci, roli a způsobilost má TE, aby v tomto kontextu zazněla a promluvila, a to ještě tak, aby rozuměli i ti, kteří nesdílejí její východiska a zkušenosti?“, „jaký vztah má k církevním morálkám?“, „jak vlastně zachází s různými pojmy v oblasti etiky, mezi nimiž lze jmenovat etiku, morálky, mravnost, étos, moralitu, mravní kompetenci?“, „jakou metodiku používá tento obor?“, „jaké má hlavní vztažné disciplíny?“, „jakou roli v něm hraje svědomí a svoboda?“, „jaké si stanovuje hlavní úkoly?“, „jaké hlavní oblasti obsahuje?“, „jaký vliv má víra na etickou reflexi a mravní praxi?“, „jak lze počítat s argumentací pomocí Boží vůle?“, „jaké pohledy může vedle dalších oborů nabídnout pro problematiky souvislostí sociální a pastorační práce?“ Dialogický přístup odrazí i představení projektu Světový étos, pohled jiných náboženských tradic na etické otázky spojené s počátkem a koncem lidského života, ekumenický přístup. S ohledem na vyváženost etických reflexí a vzhledem k základním pramenům TE budeme probírat základní postojové vzorce (tradičně označované ctnosti), které zase posílí roli smýšlení, motivů, osobnosti při etickém posuzování i možnost utváření celkové osobnosti člověka jako důležitého média lidské praxe. Cílem tak bude přispět k růstu způsobilosti mravní kompetence jedince, která obsahuje jeho osobní i profesní život a odpovídá stanoveným standardům kvality služeb dle základních dokumentů sociálních i pastoračních pracovníků. Výše uvedené bude dále zrcadlit osnova obsáhlých okruhů témat a následně ilustrativní vzorky literatury a studijních materiálů.
Osnova
 • Sonda Biblický étos: Dekalog aneb deset slov o Bohu a člověku – literatura: bible;učebnice René Milfait: Teologická etika; přednášky;
 • Magna Charta křesťanské mravnosti: bible; učebnice; přednášky;
 • Sonda Fundamentální Teologická etika: Svědomí – Bible; přednáška; učebnice; prezentace; příslušné stránky z publikace Horst Heidbrink: Psychologie morálního vývoje, Praha: Portál, 1997, s. 70-88;
 • Biomedicínská etika (bioetika a lékařská etika; zdraví a nemoc; eticko-lidskoprávní otázky spojené s počátkem a koncem lidského života; paliativní péče): učebnice Teologická etika; publikace René Milfait (ed.): Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu "Euthanasie"; přednáška
 • Problematika eutanazie, redukce či ukončení terapie – obě výše zmíněné publikace; přednáška; tzv. Charta práv umírajících (Prohlášení Rady Evropy č. 1418 (1999)1);
 • Lidskoprávní rámec biomedicínských otázek: obě publikace; přednáška;
 • Lidská sexualita - Bible; učebnice; prezentace; přednáška
 • Základní postojové vzorce – ctnosti jako základní postoje víry Biblické zásadní poselství ukazuje, že má na své adresáty nároky i v oblasti vnitřních pohnutek, motivů, smýšlení, postojů. Využití pojmu ctnosti z filosofické etiky své doby ukazuje na důležitou spolupráci s filosofickou etikou i na způsob práce biblického autora: dovede vnímat své okolí, inspirovat se od něho a současně ony ctnosti začlenit do svých specifických východisek. Toto téma se bude proto věnovat transformaci řeckého pojmu ctnosti v bibli, což připraví půdu pro další přednášková témata, a sice tzv. Magnu Chartu křesťanské mravnosti a její blahoslavenství. Zabývat se budeme funkcí katalogů ctností a neřestí a poukážeme na specifika biblického étosu ohledně růstu mravní kompetence. Další krokem bude téma odvratu od zla a růst nového bytí, které vychází z propria oboru a křesťanského poselství. Zvláštní místo dostane ovoce Ducha dle listu Galatským a triáda teologálních ctností víry, naděje a lásky. Rozvineme tím dále proprium oboru a navážeme i na předchozí témata, resp. s nimi propojíme.
 • Příklad naopak špatných postojových vzorců (nesvoboda žárlivosti a závisti): Bible; učebnice; přednáška.
 • Metanoia.
 • Projekt Světový étos (v souvislosti s Dekalogem a lidskými právy): učebnice; přednáška
 • Svoboda vyznání jako příklad základních práv a odraz Božího sebesdělení: Bible; učebnice.
 • Celistvé pojetí člověka v Bibli a partnerské vztahy: Bible; přednáška; učebnice
Výukové metody
Přednášky. Diskuse. Práce s textem. Prezentace.
Metody hodnocení
Přednáškový (blokový - vzhledem k přání paní Dr. Baštecké, která může přednášet svůj obor jen některá pondělí) cyklus bude zakončen ústní zkouškou. Rozsahem požadovaných znalostí bude obsah přednášek a určeného studijního materiálu (hlavně učebnice Teologická etika).
Jednotlivá setkání budou probíhat ve stanovená pondělí. Konkrétní data si upřesníme a uvedeme na přednáškách. První pondělí bude dne 4. 2.
Bude se hodnotit obsahová správnost argumentace, souvislostí i srozumitelnost a způsobilost daná témata komunikovat. Přednášky se konají v aule Jaboku od 8:30.
Informace učitele
Jako vzácného hosta bych rád pozval paní doktorku práv a lékařské etiky, paní Soňu Matochovou, která pracuje na Ústavním soudě ČR. Už mi přednášku přislíbila, jen musíme najít termín, kdy může ona a všichni studenti předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2013/RJ3372