T230 Dějiny filosofického a teologického myšlení

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T230/D: Pá 12:00–13:30 1, kromě Po 2. 10. až Pá 6. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Pá 17. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě Po 25. 12. až Pá 29. 12., Z. Svobodová
T230/K: Út 5. 9. 17:00–20:15 5, Út 26. 9. 17:00–20:15 elearning, Z. Svobodová
Předpoklady
T123 Úvod do filozofie pro pomáhající profese
Bez zvláštních vstupních předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět Dějiny filosofického a teologického myšlení slouží studentkám a studentům k obnovení nebo k získání základního přehledu jednotlivých dějinných epoch západní kultury, jejich myšlenkové tradice, základních typů vztahování se k člověku, světu a Bohu.
Cílem je porozumět základním předělům mězi jednotlivými epochami, umět správně zařadit významné osobnosti filosofického a teologického myšlení do jednotlivých epoch a být schopen naznačit jejich vliv na další myšlení v evropské, případně světové myšlenkové tradici. Obsahem jsou významná filosofická a teologická díla od počátků západní civilizace až po osvícenství. (Další filosofická směřování jsou obsahem navazujících předmětů: filosofická antropologie, postmoderní filosofové personalismu, filosofie výchovy ad.) Dílčí cíle:
rozeznání typických témat pro daná období;
analýza základní proměny v otázkách týkajících se podstaty člověka, světa, Boha, nejvyšší hodnoty, ...;
osvojení si základních dovedností pro kritickou interpretaci filosofických a teologických textů.
Výstupy z učení
Jednotlivé výstupy:
určit a rozeznat jednotlivá dějinná období ve filosofickém a teologickém myšlení;
určit a rozlišit typická témata pro daná období v oblasti tázání se po bytí člověka, světa, Boha, nejvyšší hodnoty;
analýza vybraných děl význačných osobností myšlenkových epoch západní kultury od antiky po osvícenství;
osvojení si základních dovedností pro kritickou interpretaci filosofických a teologických textů.
Osnova
 • 1. Pojmy filosofie, teologie, mýtus. Počátky civilizace, vybrané mýty a protofilosofové.
 • 2. Pojetí člověka, Boha, světa a života ve zlomcích prvních myslitelů.
 • 3. Mýtus a filosofie - shody a rozdíly. Ukázky konkrétních mýtů a jejich vlivu na západní myšlenkovou tradici.
 • 4. Filosofie a teologie v antickém Řecku.
 • 5. Patrologie a patristika, významní myslitelé a jejich základní témata myšlení.
 • 6. Středověká filosofie, scholastika, hlavní směry a duchovní proudy.
 • 7. Mystické myšlení, shody a rozdíly u jednotlivých mystiků, jejich pojetí člověka, světa, Boha.
 • 8. Filosofická a teologická tvorba v období baroka a renesance.
 • 9. Nástup novověkého myšlení v teologii a filosofii. Osvícenství a romantismus.
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2014/T230/index_ggwyb.qwarp
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 1-2, Filosofie mezi Homérem a Descartem [Kratochvíl, 1996]. 2. nezm. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1996. 314 s. ISBN 80-7111-021-3. info
 • RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie. I, Starověk a středověk [Rádl, 1932]. V Praze: Jan Laichter, 1932. vii, 514 s. info
  doporučená literatura
 • Malé dějiny filosofie. Edited by Hans Joachim Störig, Translated by Miroslav Petříček - Petr Rezek. Vyd 8., V KNA 2. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 653 s. ISBN 9788071952060. info
 • Nástin dějin evropského myšlení :od Thaléta k Rousseauovi. Edited by Ivo Tretera. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006. 374 s. ISBN 8071858196. info
 • RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie. Praha: Votobia, 1999. 668 s. ISBN 807220064X. info
 • RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie. II., Novověk. Reprint 1. vyd. Praha: Votobia, 1999. 668 s. ISBN 80-7220-064-. info
 • AUGUSTINUS, Aurelius. Vyznání [Augustinus, 1997]. Edited by Lenka Karfíková - Václav Ventura. V Kalichu 3. vyd. Praha: Kalich, 1997. 558 s. ISBN 80-7017-037-9. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Pramen poznání. Vyd. 1. Brno: Cesta, 1996. 246 s. ISBN 80-85319-51-9. info
 • BOUZEK, Jan a Zdeněk KRATOCHVÍL. Proměny interpretací. V Praze: Herrmann & synové, 1996. 199 s. : i. info
 • BOËTHIUS, Anicius Manlius Severinu. Filosofie utěšitelka : De consolatione philosophiae (Orig.). Translated by Josef Hrůša, Edited by Josef Hrůša. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 217 s. ISBN 80-7198-021-8. info
 • PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět : ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Edited by Jiří Polívka. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. 203 s. ISBN 80-85241-90-0. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. V Praze: Herrmann & synové, 1995. 199 s. info
 • WEISCHEDEL, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1995. 279 s. ISBN 80-7198-015-3. info
 • BOUZEK, Jan a Zdeněk KRATOCHVÍL. Od mýtu k logu. V Praze: Herrmann a synové, 1994. info
 • BOUZEK, Jan a Zdeněk KRATOCHVÍL. Od mýtu k logu. V Praze: Herrmann a synové, 1994. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Studie o křesťanství a řecké filosofii. Vyd. 1. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994. 114 s. ISBN 80-85795-06-. info
 • PIEPER, Josef. Scholastika : osobnosti a náměty středověké filosofie : Scholastik : Gestalten und Probleme der mittelalterichen Philosophie (Orig.). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1993. 146 s. ISBN 80-7021-131-8. info
 • PATOČKA, Jan. Přirozený svět jako filozofický problém. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1992. 281 s. ISBN 80-202-0365-6. info
 • ANSELM, Saint. Fides quaerens intellectum : O pravdě (Obsaž.) : O svobodě rozhodování (Obsaž.) : Proslogion (Obsaž.). Edited by Lenka Karfíková. 1. vyd. Praha: Kalich, 1990. 269 s. ISBN 80-7017-156-1. info
  neurčeno
 • Délský potápěč k Hérakleitově řeči :pro ty, kdo se potápějí až do krajnosti. Edited by Zdeněk Kratochvíl. Praha: Herrmann & synové, 2006. 527 s. ;. ISBN 8087054008. info
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši : [soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách]. III, [Kacířské eseje o filosofii dějin; Varianty a přípravné práce z let 1973-1977; Dodatky k Péči o duši I a II]. Edited by Ivan Chvatík - Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2002. 842 s. ISBN 80-7298-054-8. info
 • Dějiny filosofie [Oikoymenh]. Praha: Oikoymenh, 2001. info
 • Dějiny filosofie [Oikoymenh]. Praha: Oikoymenh, 2000. info
 • LOCKE, John. Dopis o toleranci : A letter on toleration (Orig.). Edited by Jitka Uhdeová, Translated by Petr [filozof] Horák. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 2000. 103 s. ISBN 80-7108-202-3. info
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši : [soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách]. II, [Stati z let 1970-1977 : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let]. Edited by Ivan Chvatík - Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1999. 398 s. ISBN 80-86005-91-7. info
 • PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 359 s. ISBN 80-7021-195-4. info
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši : [soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách]. [D.] 1, [Stati z let 1929-1952 : nevydané texty z padesátých let]. Edited by Ivan Chvatík - Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1996. 505 s. ISBN 80-86005-24-0. info
 • PATOČKA, Jan. Aristotelés : přednášky z antické filozofie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1994. 128 s. ISBN 80-7021-067-2. info
 • NIETZSCHE, Friedrich a Jan [filozof] BŘEZINA. Filosofie v tragickém období Řeků : Úvod do řeckého metafyzického myšlení (Přít.). Ve Votobii 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1994. 165 s. ISBN 80-85619-44-. info
 • PATOČKA, Jan. Platón : přednášky z antické filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25609-0. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Prolínání světů : středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky. Praha: Hermann a synové, 1991. 125 s. info
 • PATOČKA, Jan. Sókratés : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 158 s. ISBN 80-04-24383-0. info
 • LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologie, a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982. info
 • PATOČKA, Jan. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové : studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 415 s. info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • LOCKE, John. J. Lockea Několik myšlenek o vychování; [...] o studování : J. Lockea Několik myšlenek o studování (Variant.) : Několik myšlenek o studování (Variant.) : Několik myšlenek o vychování; [...] o studování (Variant.) : O životě, názorech a spisech Lockeových. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1906. info
Výukové metody
výklad, prezentace, čtení textů, rozbor, diskuze on-line přednášky: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a550e4bbce9164aed811ed86692a47332%40thread.tacv2/1602488572224?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22da59b418-9bdf-4c0e-b401-2e81c8f22ed6%22%7d
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet formou písemné práce, požadavky a předávání: viz interaktivní osnova: https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2018/T230/index_ggwyb.qwarp
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2018/T230/index_ggwyb.qwarp
Třídní kniha Kombinované studium 7.9.2021: Uvedení do předmětu, vysvětlení podmínek klasifikovaného zápočtu, vysvětlení pojmů "filosofie", "teologie", mytologické myšlení - ukázky některých kosmogonických mýtů a jejich vzájemných podobností v textech i uměleckém zpracování, počátky filosofického myšlení, Xenofanova politizující teologie, presokratici, iónská filosofie vs. italská filosofie, Hérakleitos, Platon - vysvětlení podobenství mýtu o jeskyni jakožto alegorie o životě vzdělaném, kultivovaném a nevzdělaném, nekultivovaném. 14.9.2021: Denní studium 9.9.2021: Uvedení do předmětu, vysvětlení podmínek klasifikovaného zápočtu, vysvětlení pojmů "filosofie", "teologie", mytologické myšlení - ukázky některých kosmogonických mýtů a jejich vzájemných podobností v textech i uměleckém zpracování
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/T230