T229 Religionistika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2021
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. ThDr. Ivan Štampach (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
T229/D: Út 12:00–13:30 1, kromě Po 4. 10. až Pá 8. 10., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., kromě Po 29. 11. až Pá 3. 12., I. Štampach
T229/K: So 16. 10. 9:00–16:15 aula, I. Štampach
Předpoklady
Název: Religionistika Zkratka: REL Rok založení předmětu: 2010/2011 Vyučujicí : doc. ThDr. Ivan O. Štampach Stručná charakteristika předmětu: Předmět poskytne informace o náboženství obecně, o významných světových náboženstvích, o religiozitě a jejím zkoumání, o současné religiozitě zejména v Česku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl: Předmět připraví studenty k setkávání s náboženskými fenomény v sociálních službách. Vede k toleranci, dialogu a spolupráci.
Osnova
  • Soupis témat 1) Pohled religionistiky na náboženství teologický a religionistický přístup, popisná a kontextová religionistika, religionistická pracoviště, autoři, texty, studium oboru 2) Základní orientace v náboženství vymezení náboženství a souvisících pojmů, klasifikace religionistické látky, vznik náboženství a jeho rané etapy, archaická náboženství dnes, paradigmatické změny v náboženství 3) Religiozita důležité otázky zkoumané sociologickými a demografickými metodami a jejich religionistická problematika, vývoj a stav religiozity v českém prostředí a jeho okolí 4) Hinduismus kořeny, spisy, základní motivy hinduismu, směry a školy, současný hinduismus a v Indii a ve světě 5) Buddhismus Gotama Buddha, vznik buddhismu, školy a jejich kanonická literatura, rozšíření buddhismu, nauka a praxe 6) Judaismus (otázka počátků judaismu a stručný pohled na historii, kanonická literatura judaismu, kabbala a chasidské hnutí, obřad, organizace, současný vývoj) 7) Křesťanství z pohledu religionistiky větvení, náboženská mapa křesťanství, křesťanské církve v ČR, přehled řeholních společností, současná situace křesťanství globálně a v českém prostředí 8) Islám Muhammad, vznik islámu, hlavní směry, rozšíření, Korán a hadíth, modlitba, morálka, organizace, tasavvuf, odštěpené směry jako drúzové, bahá ´í 9) Kritika náboženství, ateizmus a diskuse náboženství s nimi kritika a sebekritika náboženství v dějinách, axiální epocha, podoby ateizmu, demytologizace a postmoderní návrat k mýtu 10) Nová religiozita (obrat ve vývoji religiozity, nové kulturní a náboženské trendy, synkretické směry, tzv. psychokulty, kryptoreligiózní aspekty politiky a kultury, klientské pojetí náboženství 11) Problém náboženského sektářství fundamentalismus, fanatismus, extremismus, sektářství, antisektářské aktivity, ochrana práv náboženských menšin 12) Mezináboženské vztahy modely vztahů (dotek, židovsko-křesťanské vztahy, abrahámovská ekuména, mezináboženský dialog, modely, současná praxe, světový étos, meditační hnutí)
Výukové metody
Povinná literatura: Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Praha: Portál, 2008 Christopher Partridge (ed.): Lexikon světových náboženství, Praha: Slovart, 2006 Základní doporučená literatura: Primární: Bhagavdgíta (v libovolném vydání) Kol.: Cesty víry (G plus G, Praha 2000) Lao-c´: Tao te ťing (v libovolném vydání) Védské hymny, DharmaGaia, Praha 2000 Bleefeld Bradley R.. Shook Robert L.: Příběhy z Talmudu, Portál, Praha 1999 Konfucius: Rozpravy (nebo Hovory – v libovolném vydání) Burnová Lucilla: Řecké mýty, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999 Sekundární: Boisselier Jean: Buddha – cesta probuzení, Slovart, Praha 1997 Drury Nevill: Nové horizonty, Votobia, Olomouc 1996 Hanuš Jiří (ed.): Náboženství v době společenských změn, MU, Brno 1999 Holm Nils: Úvod do psychologie náboženství, Portál, Praha 1998 (kol.): Co by mněl každý vědět o židovství, Kalich, Praha 2000 (Král Oldřich, překlad komentář): I-ťing – Kniha proměn, Maxima, Praha 1995 Kropáček Luboš: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 1992 Küng Hans: Světový étos. Projekt, Archa, Zlín 1990 Lužný Dušan: Nová náboženská hnutí, Masarykova univerzita, Brno 1997 Prudký Martin: Zvláštní lid Páně, CDK, Brno 2000 Štampach Odilo I.: Život, Duch a všechno, Sursum, Tišnov 1993 Vojtíšek Zdeněk: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, Portál, Praha 2004
Metody hodnocení
Požadavky k atestaci: Zkoušku tvoří test vědomostí, který se bude konat v posledním týdnu semestru. K testu student přiloží připravené anotace nejméně čtyř titulů doplňkové literatury, dvou z primární, dvou ze sekundární doporučené nebo jiné dohodnuté literatury. Anotace budou bodovány podle počtu přečtených knih, jejich závažnosti a podle kvality anotací. Body za anotace budou přičteny k bodům za test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.