S113 Sociální pedagogika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 8:30–10:00 5, kromě St 16. 4. až Út 22. 4.
Předpoklady
(( S101 Pedagogika || S1012 Pedagogika II. ) && S104 Obecná a vývojová psychologie ) || FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu sociální pedagogika je seznámit studenty se současným pojetím oboru sociální pedagogika a s postavením profese sociálního pedagoga. Obsahově souvisí s předměty Rizikové skupiny a Specifické metody sociální práce tak, aby byly naplněny minimální standardy vzdělávání sociálních pracovníků.
Cílem předmětu je:
- umět popsat vlivy různých výchovných prostředí a pochopit jejich provázanost;
- znát různé komunikační přístupy při práci s vybranými cílovými skupinami;
- znát různé druhy sociálního učení a umět je využívat při práci;
- pochopit smysl ústavní výchovy, znát její trendy, rozumět situaci dětí a mládeže v ústavní výchově;
- znát základy salesiánské pedagogiky, rozumět jejím specifikům v současné výchově;
- znát specifika výchovy mimo vyučování a pravidla přípravy různých programů;
Osnova
 • Sociální pedagogika jako věda
 • Užší a širší pojetí sociální pedagogiky.Dimenze sociální pedagogiky. Předmět sociální pedagogiky.Metodologie sociální pedagogiky.Vztah sociální pedagogiky k jiným disciplínám
 • Dějiny sociální pedagogiky
 • Sociálně pedagogické myšlenky a názory v antice, středověku, novověku a osvícenství.Vznik sociální pedagogiky jako vědy
 • Sociální determinanty výchovy
 • Politická, ekonomická, sociální a kulturní situace ve společnosti. Zaměstnanost rodičů. Sociální politika, dávky. Vzdělanost rodičů.
 • Výchovná prostředí
 • Makroprostředí, mezoprostředí, mikroprostředí.Socializace v multikulturním prostředí. Možnosti edukace v multikulturním prostředí
 • Rodina.Škola.Vrstevnické skupiny, subkultury mládeže, rizikové skupiny.
 • Sociální pedagogika jako životní pomoc
 • Sociální deviace. Obtížné životní situace. Nezpracované krize a jejich důsledky.
 • Poruchy chování
 • Dítě v riziku poruchy chování.Dítě s problémem chování.Dítě s poruchou chování.Definice poruchy chování.
 • Jednotlivé poruchy
 • Etiologie, projevy, pedagogická odpověď.Intervence. Resocializace.
 • Prevence poruch chování
 • Integrační a inkluzivní přístup ve výchově.
 • Výchovné instituce
 • Ústavní a ochranná výchova. Typy jednotlivých institucí. Sociálně psychické klima ve výchovných zařízeních.
 • Sociálně pedagogické poradenství
 • Nízkoprahovost ve výchově
 • Vztah mezi pedagogickou a sociální prací. Nízkoprahově organizovaná výchovná a sociální práce.
 • Základy salesiánské pedagogiky
 • Zásady výchovného stylu Jana Boska.Cíl salesiánské výchovy.Metoda asistence a animace.Oratoř jako základní výchovné prostředí.Partneři výchovného dialogu.
 • Profese sociálního pedagoga
 • Osobnost pedagoga a jeho schopnost reflektovat prostředí. Kompetence sociálního pedagoga.
 • Pedagogická komunikace
Literatura
 • ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. vydání 1. Praha: Grada, 2011, 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0. info
 • Kapitoly z etopedie. Edited by Věra Vojtová. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 136 s. ISBN 9788021045736. info
 • GULOVÁ ET AL., Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty, 2008, 212 s. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha:: Portál, 2008, 215 s. ISBN 978-80-7367-383-3. info
 • JEDLIČKA, Richard. Děti a mládež v obtížných životních situacích :nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajích profesí. Vyd. 1. Praha: Themis, 2004, 478 s. ISBN 8073120380. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2003, 340 s. ISBN 807178771X. info
 • BILA, Ganna. Subkultury mládeže : generace Techno. Brno, 2002, 52 l. : př. info
 • KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001, 199 s. ISBN 80-7315-004-2. info
 • LABÁTH, Vladimír a Alena AMBRÓZOVÁ. Riziková mládež : možnosti potenciálnych zmien. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 157 s. ISBN 80-85850-66-4. info
 • KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc [Kolář, 2000]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000, 127 s. ISBN 80-7178-409-5. info
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu. Ročníková práce v rozsahu 5 stran vlastního textu práce.
Informace učitele
Výuka sociální pedagogiky začne 3.2. 2014. Na první hodině budou sděleny zásadní informace ke studiu tohoto předmětu a uzavření předmětu zkouškou. Proto je účast nutná. Výuka se nebude konat: 8. dubna 2013. .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2014/S113