S113 Sociální pedagogika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2013
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 8:30–10:00 5, kromě St 27. 3. až Út 2. 4.
Předpoklady
( S101 Pedagogika && S104 Obecná a vývojová psychologie ) || FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu sociální pedagogika je seznámit studenty se současným pojetím oboru sociální pedagogika a s postavením profese sociálního pedagoga. Obsahově souvisí s předměty Rizikové skupiny a Specifické metody sociální práce tak, aby byly naplněny minimální standardy vzdělávání sociálních pracovníků.
Cílem předmětu je:
- umět popsat vlivy různých výchovných prostředí a pochopit jejich provázanost;
- znát různé komunikační přístupy při práci s vybranými cílovými skupinami;
- znát různé druhy sociálního učení a umět je využívat při práci;
- pochopit smysl ústavní výchovy, znát její trendy, rozumět situaci dětí a mládeže v ústavní výchově;
- znát základy salesiánské pedagogiky, rozumět jejím specifikům v současné výchově;
- znát specifika výchovy mimo vyučování a pravidla přípravy různých programů;
Osnova
 • Sociální pedagogika jako věda Užší a širší pojetí sociální pedagogiky Dimenze sociální pedagogiky Předmět sociální pedagogiky Vztah sociální pedagogiky k jiným disciplínám Metodologie sociální pedagogiky Historický vývoj sociální pedagogiky Sociálně pedagogické myšlenky a názory v antice, středověku, novověku a osvícenství. Vznik sociální pedagogiky jako vědy Výchovná prostředí Sociální determinanty výchovy Rodina Škola Vrstevnické skupiny, subkultury mládeže, rizikové skupiny Výchova a multikulturní prostředí Sociální pedagogika jako životní pomoc Sociální deviace Krizové (obtížné) životní situace Nezpracované krize a jejich důsledky Poruchy chování Dítě v riziku poruchy chování Dítě s problémem chování Dítě s poruchou chování Definice poruchy chování Jednotlivé poruchy: etiologie, projevy, pedagogická odpověď Prevence poruch chování Intervence Resocializace Integrační a inkluzivní přístup ve výchově Výchovné instituce Sociálně pedagogické poradenství Ústavní a ochranná výchova Typy jednotlivých institucí Sociálně psychické klima ve výchovných zařízeních Výchova ve volném čase Volný čas a jeho pojetí Cíl výchovy ve volném čase Informální edukace a neformální vzdělávání Volný čas mládeže Nízkoprahovost ve výchově Vztah mezi pedagogickou a sociální prací Nízkoprahově organizovaná výchovná a sociální práce Základy salesiánské pedagogiky Zásady výchovného stylu Jana Boska Cíl výchovy Metoda asistence a animace Oratoř jako základní výchovné prostředí Partneři výchovného dialogu Osobnost pedagoga a jeho reflexe prostředí Profese sociálního pedagoga Kompetence sociálního pedagoga Pedagogická komunikace
Literatura
 • ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. vydání 1. Praha: Grada, 2011, 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0. info
 • Kapitoly z etopedie. Edited by Věra Vojtová. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 136 s. ISBN 9788021045736. info
 • GULOVÁ ET AL., Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty, 2008, 212 s. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha:: Portál, 2008, 215 s. ISBN 978-80-7367-383-3. info
 • JEDLIČKA, Richard. Děti a mládež v obtížných životních situacích :nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajích profesí. Vyd. 1. Praha: Themis, 2004, 478 s. ISBN 8073120380. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2003, 340 s. ISBN 807178771X. info
 • BILA, Ganna. Subkultury mládeže : generace Techno. Brno, 2002, 52 l. : př. info
 • KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001, 199 s. ISBN 80-7315-004-2. info
 • LABÁTH, Vladimír a Alena AMBRÓZOVÁ. Riziková mládež : možnosti potenciálnych zmien. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 157 s. ISBN 80-85850-66-4. info
 • KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc [Kolář, 2000]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000, 127 s. ISBN 80-7178-409-5. info
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu. Ročníková práce v rozsahu 8 stran na vlastní téma z pedagogiky, sociální pedagogiky nebo speciální pedagogiky. Vložit do 30. 4. do odevzdávárny. Studenti ETF, kteří získali zápočet z ročníkové práce z pedagogiky v rámci předmětu Pedagogika při studiu Jaboku práci znovu psát nemusí, bude jim uznána.
Informace učitele
Výuka sociální pedagogiky začne 5.2. 2013. Na první hodině budou sděleny zásadní informace ke studiu tohoto předmětu a uzavření předmětu zkouškou. Proto je účast nutná. Výuka se nebude konat: 12. února 2013, 26. února 2013. 2. dubna 2013. V první hodině bude upřesněn obsah (který je v ISu nepřehledný )a bude doplněna literatura základní a doplňující. Začne se také probírat první téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, zima 2013, léto 2014.