S2041 Metody práce s vybranými cílovými skupinami I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S2041/D: Út 8:30–10:00 1, kromě Po 2. 10. až Pá 6. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě Po 25. 12. až Út 2. 1., D. Urban
S2041/K: Pá 10. 11. 17:00–20:15 5, Út 9. 1. 17:00–20:15 elearning, D. Urban
Předpoklady
S201 Psychopatologie || NOW ( V201 Psychopatologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle modulu Cílem modulu je uvést studenty do problematiky práce s vybranými cílovými skupinami a seznámit je s metodami a postupy práce. Absolvent modulu je seznámen s teoriemi normality, deviace a kriminologií v kontextu pomáhajících profesí. Zná strukturu, vývoj a možnosti ovlivňování kriminality. Zná možnosti, limity a formy prevence rizikových způsobů chování a životního stylu. Je seznámen se sankčním systémem v ČR. Zná možnosti uplatnění pomáhajících profesí v rámci systému. Absolvent modulu zná specifika práce s vybranými cílovými skupinami. Je seznámen s metodami práce s těmito skupinami a dalšími možnostmi podpory (např. síť služeb). Absolvent modulu umí identifikovat rizikové faktory v životě klienta a navrhnout vhodné formy podpory pro klienty v různých životních situacích, např. oběť trestného činu, propuštěný po VTOS apod. Umí navrhnout vhodné formy prevence pro konkrétního klienta či skupinu. Je schopen doporučit klientovi vhodnou formu podpory. Anotace modulu Modul propojuje znalostní a dovednostní složky výuky. Studenti jsou vedeni k tomu, aby nabyté znalosti průběžně propojovali s možnostmi jejich praktického využití v rámci pomáhajících profesí. Modul obsahuje následující témata: Normalita, normy – pojetí, teorie a vývoj Deviace – definice, druhy Deviace a společnost – faktory vzniku, funkce deviací Úvod do kriminologie Kriminalita – struktura, vývoj Prevence – možnosti a formy Trest a vězeňství Alternativní tresty – formy, Probační a mediační služba Restorativní justice v kontextu pomáhajících profesí Práce s pachatelem – možnosti, limity, metody a formy Práce s obětí - možnosti, limity, metody a formy Mezioborová spolupráce při práci s vybranými cílovými skupinami – vybrané formy a metody Domácí násilí Nevhodné zacházení s dítětem (syndrom CAN) Problematika lidí bez domova Prostituce Obchod s lidmi Závislost na alkoholu Nealkoholové závislosti Zakončení předmětu písemný test Studijní literatura a pomůcky ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. HRADECKÝ, Ilja. Definice a typologie bezdomovství: [zpráva o realizaci aktivity č. 1 projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR]. 1. vyd. Praha: Pro Sdružení azylových domů vydala Naděje, 2007, 50 s. ISBN 978-80-86451-13-8. HRČKA, Michal. Sociální deviace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 302 s. Základy sociologie. ISBN 80-85850-68-0. MATOUŠEK, Oldřich a Alois KŘIŠŤAN (ed.). Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 570 s. ISBN 978-80-262-0366-7. MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 336 s. ISBN 978-80-7367-825-8. MILFAIT, René. Komerční sexualizované násilí na dětech. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 210 s. ISBN 978-80-7367-320-8. NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 173 s. ISBN 978-80-7367-908-8. VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxviii, 636 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 2012, 870 s. ISBN 978-80-262-0225-7. ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, 48 s. ISBN 80-902998-1-4. Dále veškeré materiály k problematice podpory lidí se závislostí dostupné na www.drnespor.eu
Osnova
  • ÚVOD, SOCIÁLNÍ DEVIACE, NORMY, NORMALITA Definice deviace, vysvětlený pojmů norma, normalita, úvod do problematiky sociálních deviací TREST A VĚZEŇSTVÍ Historie trestu, funkce trestu, trestní zákoník v ČR, vězeňský systém v ČR, sociální svět vězení, penitenciární a postpenitenciátní péče, duchovní služba; KRIMINALITA, KRIMINOLOGIE A VIKTIMOLOGIE Kriminalita, její formy, statistické sbírání dat, soudní systém v ČR, historie a vývoj kriminologie, související obory, viktimologie a její vznik a účel, proces viktimizace, viktimnost, vztah oběť a pachatel; PŘÍČINY VZNIKU DEVIACÍ Biologické, psychologické a sociální příčiny vzniku deviací, teorie deprivantství, historie přístupů, nejdůležitější přístupy; DOMÁCÍ NÁSILÍ Formy DN, specifika DN, pomoc obětem a ochrana před násilníkem, typy pachatelů domácího násilí; CAN, CSA, EAN Definice pojmů, formy a příčiny vzniku, pomoc obětem, prevence; KOLEKTIVNÍ A SKUPINOVÉ ZLO Charakteristika, příčiny, projevy; rasismus a etnické konflikty, náboženské konflikty, totalitní systémy a politický extremismus, terorismus; SEXUALITA Definice, sexualita a její význam v životě člověka, sexuální deviace, sexuální orientace; PROSTITUCE Historie a příčiny prostituce, prostituce jako patologický jev, situace v ČR a ve světě, obchodování s lidmi, sociální práce s obchodovanými, související kriminalita; BEZDOMOVECTVÍ Vývoj bezdomovectví, souvislost bezdomovectví a fungování státu, objektivní a subjektivní příčiny bezdomovectví, sociální práce s bezdomovci, důsledky bezdomovectví, postoj veřejnosti; CHUDOBA Příčiny chudoby, formy chudoby v historii a dnes, rozdíly v pojmu chudoba ve světovém měřítku, chudoba jako sociální problém; IMIGRACE Formy imigrace, cílové státy a státy s největším odlivem obyvatelstva, specifika jednotlivých skupin imigrantů, situace v ČR a ve světe, řízení o mezinárodní ochranu v ČR; ZÁVISLOSTI Pojem závislost, vznik a formy závislostí, drogy legální a nelegální, přehled OPL a jejich účinků, drogová scéna, nebezpečí užívání , práce se závislostí, systém pomoci závislým v ČR, možnosti a formy prevence, legislativa; ALKOHOL A TABÁK Historie užívání alkoholu a tabáku, nebezpečí užívání, prevence užívání, dopad užívání na ekonomiku;
Metody hodnocení
1 semestrální práce po zimním semestru, závěrečná ústní zkouška ze všech témat probíraných ve školním roce.
Informace učitele
Třídní kniha PS studium 5.9.2023: sociální práce s prostituujícími osobami 12.9.2023: sociální práce s prostituujícími osobami, sexuální asistence 19.9.2023: Domácí násilí 26.9.2023: Trest a vězeňství 10.10.2023: sociální práce s osobami se zdravotním postižením 17.10.2023: sociální práce s psychicky nemocnými 31.10.2023: sociální práce se seniory 14.11.2023: sociální práce s umírajícími 21.11.2023: osoby bez přístřeší 28.11.2023: rizikové děti a mládež 5.12.2023 - sociální práce s osobami s duševním onemocněním 12.12.2023 - shnrutí a opakování 19.12.2%23 - závěrečný test 10.11.2023: základní vymezení tématu, sociální práce s prostituujícími osobami, sociální práce s prostituujícími osobami, sexuální asistence, Domácí násilí, osoby bez přístřeší 9.1.2024: sociální práce s osobami se zdravotním postižením, sociální práce s psychicky nemocnými, sociální práce se seniory
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/S2041