T229 Religionistika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. ThDr. Ivan Štampach (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 13:45–15:15 1, kromě Po 8. 10. až Pá 12. 10., kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě Po 5. 11. až Pá 9. 11., kromě Po 3. 12. až Pá 7. 12., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Předpoklady
Název: Religionistika Zkratka: REL Rok založení předmětu: 2010/2011 Vyučujicí : doc. ThDr. Ivan O. Štampach Stručná charakteristika předmětu: Předmět poskytne informace o náboženství obecně, o významných světových náboženstvích, o religiozitě a jejím zkoumání, o současné religiozitě zejména v Česku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl: Předmět připraví studenty k setkávání s náboženskými fenomény v sociálních službách. Vede k toleranci, dialogu a spolupráci.
Osnova
  • Soupis témat 1) Pohled religionistiky na náboženství teologický a religionistický přístup, popisná a kontextová religionistika, religionistická pracoviště, autoři, texty, studium oboru 2) Základní orientace v náboženství vymezení náboženství a souvisících pojmů, klasifikace religionistické látky, vznik náboženství a jeho rané etapy, archaická náboženství dnes, paradigmatické změny v náboženství 3) Religiozita důležité otázky zkoumané sociologickými a demografickými metodami a jejich religionistická problematika, vývoj a stav religiozity v českém prostředí a jeho okolí 4) Hinduismus kořeny, spisy, základní motivy hinduismu, směry a školy, současný hinduismus a v Indii a ve světě 5) Buddhismus Gotama Buddha, vznik buddhismu, školy a jejich kanonická literatura, rozšíření buddhismu, nauka a praxe 6) Judaismus (otázka počátků judaismu a stručný pohled na historii, kanonická literatura judaismu, kabbala a chasidské hnutí, obřad, organizace, současný vývoj) 7) Křesťanství z pohledu religionistiky větvení, náboženská mapa křesťanství, křesťanské církve v ČR, přehled řeholních společností, současná situace křesťanství globálně a v českém prostředí 8) Islám Muhammad, vznik islámu, hlavní směry, rozšíření, Korán a hadíth, modlitba, morálka, organizace, tasavvuf, odštěpené směry jako drúzové, bahá ´í 9) Kritika náboženství, ateizmus a diskuse náboženství s nimi kritika a sebekritika náboženství v dějinách, axiální epocha, podoby ateizmu, demytologizace a postmoderní návrat k mýtu 10) Nová religiozita (obrat ve vývoji religiozity, nové kulturní a náboženské trendy, synkretické směry, tzv. psychokulty, kryptoreligiózní aspekty politiky a kultury, klientské pojetí náboženství 11) Problém náboženského sektářství fundamentalismus, fanatismus, extremismus, sektářství, antisektářské aktivity, ochrana práv náboženských menšin 12) Mezináboženské vztahy modely vztahů (dotek, židovsko-křesťanské vztahy, abrahámovská ekuména, mezináboženský dialog, modely, současná praxe, světový étos, meditační hnutí)
Výukové metody
Povinná literatura: Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Praha: Portál, 2008 Christopher Partridge (ed.): Lexikon světových náboženství, Praha: Slovart, 2006 Základní doporučená literatura: Primární: Bhagavdgíta (v libovolném vydání) Kol.: Cesty víry (G plus G, Praha 2000) Lao-c´: Tao te ťing (v libovolném vydání) Védské hymny, DharmaGaia, Praha 2000 Bleefeld Bradley R.. Shook Robert L.: Příběhy z Talmudu, Portál, Praha 1999 Konfucius: Rozpravy (nebo Hovory – v libovolném vydání) Burnová Lucilla: Řecké mýty, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999 Sekundární: Boisselier Jean: Buddha – cesta probuzení, Slovart, Praha 1997 Drury Nevill: Nové horizonty, Votobia, Olomouc 1996 Hanuš Jiří (ed.): Náboženství v době společenských změn, MU, Brno 1999 Holm Nils: Úvod do psychologie náboženství, Portál, Praha 1998 (kol.): Co by mněl každý vědět o židovství, Kalich, Praha 2000 (Král Oldřich, překlad komentář): I-ťing – Kniha proměn, Maxima, Praha 1995 Kropáček Luboš: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 1992 Küng Hans: Světový étos. Projekt, Archa, Zlín 1990 Lužný Dušan: Nová náboženská hnutí, Masarykova univerzita, Brno 1997 Prudký Martin: Zvláštní lid Páně, CDK, Brno 2000 Štampach Odilo I.: Život, Duch a všechno, Sursum, Tišnov 1993 Vojtíšek Zdeněk: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, Portál, Praha 2004
Metody hodnocení
Požadavky k atestaci: Zkoušku tvoří test vědomostí, který se bude konat v posledním týdnu semestru. K testu student přiloží připravené anotace nejméně čtyř titulů doplňkové literatury, dvou z primární, dvou ze sekundární doporučené nebo jiné dohodnuté literatury. Anotace budou bodovány podle počtu přečtených knih, jejich závažnosti a podle kvality anotací. Body za anotace budou přičteny k bodům za test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.