S101 Pedagogika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 8:30–10:00 5, kromě Po 2. 9. až Ne 15. 9., kromě Po 28. 10. až Pá 1. 11., kromě Po 23. 12. až Pá 3. 1.
Předpoklady
S104 Obecná a vývojová psychologie || NOW ( S104 Obecná a vývojová psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní informace o teoretických základech pedagogiky. Výuka je také zaměřena na řešení konkrétních výchovných problémů. Důraz je kladen na vhled do komplexnosti procesu vývoje a výchovy člověka a jejich podmínek. Cílem předmětu je schopnost vytvářet samostatný úsudek, rozumět pedagogickým situacím, řešit je a svoje jednání také zdůvodnit. Student musí - orientovat se v základních pedagogických kategoriích a pojmech, aby mohl pedagogickou situaci popsat - znát různé metody a pedagogické přístupy včetně alternativních pedagogických směrů, umět je popsat, rozumět rozdílům mezi nimi; - porozumět vztahu teorie a praxe v pedagogice; - umět teoretické poznatky využít v praxi; - poznávat sám sebe v roli pedagoga, rozšiřovat svoje pedagogické dovednosti; - rozpoznávat a respektovat individuální potřeby dětí, žáků, studentů, vychovávaných; znát soustavu škol a školských zařízení podle školského zákona, včetně zařízení pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • Pedagogika jako věda o výchově a vzdělání Charakteristiky výchovy a vzdělání, jejich vztah; pedagogické obory a jejich charakteristika; předmět pedagogiky; metodologie pedagogiky; podmínky výchovy, činitelé formující osobnost; vztah teorie a praxe
 • Cíl výchovy Formální a neformální cíle, hierarchie cílových struktur; pedagogická funkce cílů výchovy; faktory ovlivňující vznik a změny výchovných cílů; úskalí při stanovování cílů výchovy; správné vytyčování cílů
 • Pedagogická diagnostika Diagnostika jednotlivce a skupiny, diagnostika v oblasti sociálních vztahů, motivace, v oblasti kognitivní a psychomotorické
 • Metody a organizační formy ve výchovných a vzdělávacích aktivitách. Pedagogické zásady. Hodnocení ve výchově a vzdělávání
 • Osobnost vychovatele – autorita, typologie učitele a jejich význam, pracovní styly kauzální atribuce, Pygmalion a Golem efekt, stres
 • Alternativní pedagogické směry vývoj, historické souvislosti a stručná charakteristika základních směrů
 • Odměny a tresty jako výchovné prostředky podpůrné a represivní, princip přirozených následků a logických důsledků
 • Výchovně vzdělávací soustava v České republice; soustava škol; legislativa (školský zákon z roku 2004; zákon o vysokých školách; vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami… č. 73/2005, zákon o ústavní a ochranné výchově 109/2002
Literatura
  doporučená literatura
 • ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. vydání 1. Praha: Grada, 2011, 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0. info
 • Pedagogika pro učitele. Edited by Alena Vališová - Hana Kasíková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 402 s. ISBN 8024717344. info
 • KALHOUS, Zdeněk. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 807178253X. info
 • GRECMANOVÁ, Helena. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, 1998. ISBN 80-85783-20-7. info
 • GRECMANOVÁ, Helena. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex, 1998. ISBN 80-85783-24-X. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : Psychology for teachers (Orig.). Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997, 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7. info
  neurčeno
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. info
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet formou písemného testu z látky celého semestru
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2013/S101