Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Profesní životopis

Osobní údaje
 • Th.Lic.(=Dr.) Ing. René Milfait, Th.D., narozen 9. března 1966 v Plzni, ženatý, synové David a Daniel
Současné pracoviště
 • VOŠ sociálně pedagogická a teologická JABOK
  Salmovská 8
  120 00 Praha 2
  www.jabok.cz
Učitel
 • Učitel na Katedře filosofie a teologie
  Garant a lektor některých kurzů Centra dalšího vzdělávání
Kvalifikace a vzdělání
 • 2007: stupeň doktorský, teologická etika, Th.D., disertační práce "Dítě jako zboží v prostituci. Perspektivy teologicko-etické reflexe." KTF UK v Praze
 • 2007: stupeň rigorózní, státní rigorózní zkouška z pastorální teologie a kanonického práva, ThLic./=Dr., rigorózní práce "Komerční sexuální zneužívání dětí jako téma teologické etiky", KTF UK v Praze
 • 1995: stupeň magisterský, katolická teologie, Mgr., KTF UK v Praze
 • 1988: stupeň inženýrský, obor zootechnický, Ing., VŠZ Praha - Suchdol
Zaměstnání
 • Letní semestr 2014-externí vyučující na Katedře sociální práce Filosofické fakulty UK v Praze, Etika v sociální práci
 • 2012-červen 2013-vyučující na Ústavu jazykové a odborné přípravy cizinců UK v Praze-středisko Mariánské Lázně
 • 2010-2013: Vedoucí a zmocněnec mezinárodního projektu (Jabok/Stiftung EVZ) Menschenrechte von Menschen mit Behinderung, Todkranken und Sterbenden vor dem Hintergrund des NZ-Zwangsterilisationen und Euthanasie
 • 2009 - květen 2011 : koordinátor mezinárodní spolupráce v rámci česko-německého projektu Vznik a rozvoj Center podpory rodiny financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a stáního rozpočtu ČR pomocí grantového projektu MPSV č. CZ.1.04/5.1.01/12.00083rodiny
 • 2007 - : interní učitel, JABOK
 • 2007 - 2008: odborný asistent Ústavu etiky 3. LF v Praze
 • 2002 - 2004: dohoda o pracovní činnosti KTF UK v Praze
 • 1995 - 2007: pastorační služba
Přednášky a semináře
 • Řádná a odpovídající kvalifikace /i s nimi spojená praxe/ na všechny vyučované předměty či kurzy
 • Teologická etika
 • Spiritualita
 • Projekt Světový étos: vstup do interkulturní etiky na pomezí partikulárních a základních společných (univerzálně závazných) etických měřítek/standardů
 • Práce s Biblí ve skupině
 • Lidská práva v biomedicíně a biomedicínské etice
 • Vedení závěrečných kvalifikačních prací
 • Garantování kurzů a lektorská činnost v nich v rámci Centra celožitovního vzdělávání
Vědecká činnost a projekty
 • Těžiště: Teologická etika - fundamentální teologická etika, křesťanská mravnost, interkulturní etika a projekt Světový étos, lidská práva, teologická etika v kontextu sociální práce, vztah mravnosti a spirituality, vztah etiky a práva, vztah spirituality, etiky a psychologie/psychoterapie, vybrané oblasti biomedicínské etiky, křesťanská spiritualita, hermeneutika biblických příběhů a svědectví, práce s Biblí ve skupině; pastorace
 • Člen skupiny odborníků Sociální akademie Silberbach, SRN (EJF Berlin)
 • Spolupracovník projektu Magdala, Caritas ČR
 • Odborný konzultant projektu DAPHNE Crossing borders.Transnational awareness programme on sexual violence against women and girls in border regions (koordinující organizace: KARO e.V.), the associate partner organisation Jabok
 • Spolueditor a přispěvatel učebnice Etika pro sociální práci (Jabok-Portál)
 • Zapojení do projektu Proč NE eutanazii aneb, Být, či nebýt? Projekt moderován paní MUDr. Marií Svatošovou. Prezentována a distrubuována stejnojmenná kniha MUDr. Marty Munzarové. Místa předložení: VOŠ Jabok, bakalářský program pastorační a sociální práce na ETF UK v Praze, Gymnázium Mariánské Lázně. Účast na Francouzských sociálních týdnech s tématem Je náboženství hrozbou, či nadějí pro společnost? Místo a termín konání: Lyon, 21. - 23. 11. 2008. Účast na německo-českém odoborném semináři v Silberbachu ve dnech 1. - 3. 12. 2008. Téma: Když se z úkrytu stane past. Sexuální zneužívání ze strany profesionálů v institucích;

 • Účast na semináři pro žadatele k výzvě č. 12 pro předkládání grantových projektů OP LZZ - Mezinárodní spolupráce, MPSV, Konferenční centrum City, 10. 7. 2008;
 • účast na projektu o.s. Kotec "Vznik a rozvoj center podpory rodiny" přes ESF schváleného MPSV ČR (2009-2011)
 • Absolvování mezinárodní akademie "Erinnerung und Menschenrechte" (Paměť/vzpomínka a lidská práva)pořádané Německým institutem pro lidská práva ve spolupráci s nadací Erinnerung, Verantwortung, Zukunft a nadací Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora ve dnech 19. - 25. 4. 2009 v Berlíně a Weimar-Buchenwald (46 vyučovacích hodin v 6 dnech) s těmito obsahy a tématickými těžišti: 1. Vznik a rozvoj univerzálních lidských práv (lpr) 2. Strukturální znaky lpr 3. Mezinárodní a regionální ochrana lpr na příkladu absolutního zákazu mučení 4. Vývoj mezinárodní trestní soudní pravomoci: od Norimberku do Haagu 5. Reconciliation a Transitional Justice jako zacházení se spáchaným bezprávím a společenským smířením 6. Ochrana před diskriminací jako strukturální princip lpr na příkladu menšin Romové a Sinti 7. Ke spojení historického učení a vzdělávání v oblasti lpr 8. Lpr a dějiny KZ Buchenwald 9. Aktuální výzvy v činnosti památných míst 9. Aktivně v ochraně lpr (nástroje a zdroje lpr práce v institucích a organizacích)
 • Absolvování mezinárodní Herbstakademie pořádané Německým institutem pro lidská práva: Národní a mezinárodní ochrana lidských práv (23. - 28. 8. 2009) v Berlíně-Blossinu. Těžištěm byla témata: Základy mezinárodní ochrany LP; LP v přistěhovalecké společnosti (právně-etické základy, univerzalismus, partikularismus); LP a bezpečnostní politika (napětí svobody a bezpečnosti); ochrana před diskriminací jako strukturární princip LP; hospodářská, sociální, kulturní LP (vzájemná závislost, nedílnost, právo na výživu); práce s LP pro určité skupiny: př. policie, práva lidí s postižením; LP v rozvojové spolupráci; aktivně v ochraně LP (nástroje a zdroje v institucích a organizacích).
 • Zmocněnec a předkladatel za Jabok projektu "Menschenrechte von Menschen mit Behinderung, Todkranken und Sterbenden vor dem Hintergrund des NS-Eutanasie Programmes", který byl schválen odbornou mezinárodní komisí i mezinárodním workshopem v Berlíně na základě prezentace v rámci programu Menschnerechte-Bilden nadace Erinnerung-Verantwortung-Zukunft (2010-2013)
 • Řešitel projektu Filosoficko-teologické vzdělávání pro pomáhající profese (materiály, sylaby, kurzy) v rámci projektu ETF UK v Praze
 • Řešitel podpořeného projektu ESF ETF UK v Praze v oblasti psaní, editace a vydání učebnice Teologická etika
 • Lektor podpořeného projektu VŠE Plzeň pro učitele ZŠ a SŠ
 • Účast na Symposiu Praxe evangelia v sekulárním Česku. Publice docere, aneb teolog(ie) před veřejností. Ve dnech 27. - 28. 5. 2011 v prostorách ETF UK v Praze
 • Účast na mezinárodní konferenci pořádané Centrem pro interdisciplinární spolupráci Uni Bielefeld, a sice s názvem Menschenwürde in der Medizin - quo vadis? (Lidská důstojnost v medicíně - quo vadis?) a ve dnech 19. - 21. 5. 2011)
 • Účast na mezinárodní konferenci Lidské embryo: mezi vědou, filosofií a etikou pořádané CEVRO Institut/Bios (Společnost pro bioetiku) dne 28. května 2011 v prostorách CEVRO v Praze (spojeno s prezentací knihy Lidské embryo v perspektivě bioetiky)
 • účast na dalším vzdělávání pedagogů (9. 9. 2011) - doc. I. O. Štampach: Nová religiozita - konaného v aule Jaboku
 • Uspořádání mezinárodní konference v rámci mezinárodního projektu s názvem Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu sterilizací a "Euthanasie", která se konala dne 15. 5. 2012 v aule Jaboku
 • Příspěvek Důstojně a s nadějí: lidská práva na pomezí práva a mravnosti jako nezbytná součást vzdělávání do publikace Důstojně a radostně: příspěvek k lidskoprávnímu, etickému a občanskému vzdělávání. Vychází v květnu 2012
 • Účast na konferenci "20 let od ratifikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod" konané dne 25. května 2012 (9:30-17:00)v Černínském paláci MZV ČR a pořádané Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Ministerstvem zahraničí ČR
 • Účast na besedě k aktuální situaci, která se týká dětských obětí v oblasti šikany, sexuálních deliktů, dítěte jako svědka domácího násilí. Celkou akci s názvem Zločin uspořádaly organizace Bílý kruh bezpečí, Weisser Ring, Muzeum Policie ČR. Beseda se konala dne 15. 10. 2013 od 10 hodin.
 • Aktivní účast s přednáškou nazvanou "Křesťanská spiritualita ve službě lidskoprávnímu vzdělávání" na mezinárodní konferenci "Spiritualita ve vzdělávání", která se konala ve dnech 21. -22. 10. 2013 v Olomouci a která byla pořádána Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. Přípěvek byl zároveň zařazen do recenzního řízení časopisu Paidagogos.
 • Účast na mezinárodním semináři Ressourcenorientierter Umgang mit Borderline-Kranken, který se konal ve dnech 24. + 25. 11. 2014 v domě Sozialakademie Silberbach v Německu
 • Účast na konferenci 5 pohledů na lidskou důstojnost v sociální práci: podpora důstojnosti a hodnota lidství, kterou uspořádalo MPSV s Úřadem vlády při příležitosti Světového dne sociální práce a která se konala v Lichtenštejnském paláci dne 17. 3.
 • 2015
Pobyty
 • Studentská pastorační praxe v Anglii
 • Studijní a pastorační pobyt v Německu
 • Stáž v zařízení KiZ Berlin, které se věnuje podpoře a terapii obětí a jejich rodin a pachatelů sexuálního zneužívání dětí, lidí s postižením i práci s veřejností
Členství v orgánech
 • 2014-: člen Bundesverband Ethik (BVE)
 • 2010 - 2014: člen Správní rady o.s. Útočiště v Chebu (zřízeno EJF Berlin)
 • 2009 - člen Fachbeirat der Sozialakademie Silberbach 2006 - 2013: Člen revizní komise protidrogového programu Kotec 2005 - 2007: Člen redakční rady časopisu Studia Theologica 2004 - 2006: Člen disciplinární komise na KTF UK v Praze
 • 2001 -2005: Přísedící soudce trestního senátu Okresního soudu v Tachově
 • 1997 - 2003: Pravidelný host a někdy spolumoderátor programu Křesťanská vlna Českého rozhlasu Plzeň
Ocenění
 • Vítěz celostátního kola studentské vědecké odborné činnosti
 • Cena Oskar na občanskou statečnost (1999)
Publikační činnost
 • MILFAIT, René. Představení knihy Dobrá smrt? a diskuse k ní. 2015. URL info
 • MILFAIT, René. Spiritualita v širším a užším smyslu slova. In Odborná konference Spirituální a etické aspekty ve zdravotnictví. 2015. info
 • MILFAIT, René. Eutanázie. In Přednáška s diskusí-besedou. 2014. info
 • MILFAIT, René. Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých. 2014. URL info
 • MILFAIT, René. Základy křesťanské etiky a mravnosti. In Přednáška s diskusí pořádaná pedagogickou sekcí ČKA a Jabokem. 2014. URL info
 • MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu "Euthanasie". In Přednáška pořádaná společenstvím vysokoškoláků TE Liberec. 2014. info
 • MILFAIT, René. LIDSKOPRÁVNÍ PROFESE SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO VÝZNAMNÝ A INSPIRATIVNÍ AKTÉR SOCIÁLNÍ POLITIKY. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe, Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní, 2014, VIII., č. 1, s. 70-86. ISSN 1804-9095. URL info
 • MILFAIT, René. Lidskoprávní profese sociální práce dle etických kodexů sociálních pracovníků: v souvislosti s křesťanskou etikou. In Mezinárodní konference Hradecké dny Sociální práce v kontextu lidských práv. 2014. URL info
 • MILFAIT, René. Doprovázení umírajících, jejich blízkých a pozůstalých. 2014. URL info
 • MILFAIT, René. Teologickoetické a pastorační aspekty tématu viny, odpuštění a smíření. In Kurz dalšího vzdělávání Práce s vinou a smířením. 2014. URL info
 • MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu „Euthanasie“. 2. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. 424 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-86057-85-9. URL info
 • MILFAIT, René. Lidská práva na rozhraní sociální práce a teologickoetických aspektů. In Mezinárodní konference k 20. výročí Jaboku. 2013. URL info
 • MILFAIT, René. Křesťanská spiritualita ve službě lidskoprávnímu vzdělávání. In Mezinárodní konference Spiritualita ve vzdělávání. 2013. http://www.ksoc.upol.cz/veda_a_vyzkum/konference/spiritualita_ve_vzdelavani.html info
 • MILFAIT, René. Lidská práva na rozhraní sociální práce a teologickoetických aspektů. In Michal Kaplánek. Teologie a sociální práce. 1. vyd. Praha: Jabok, 2013. s. 87-96, 9 s. Inovace studijních materiálů. ISBN 978-80-904681-1-5. Kolektivní monografie info
 • MILFAIT, René. Křesťanská spiritualita ve službě lidskoprávnímu vzdělávání. Paidagogos, Olomouc: Paidagogos časopis pro pedagogiku v souvislostech, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 216-229. ISSN 1213-3809. URL info
 • MILFAIT, René. Uvedení do etiky pro sociální práci. In Kurz v rámci vzdělávání sociálních pracovníků. 2012. info
 • MILFAIT, René. Mezinárodní konference Lidská práva lidí s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 2012. info
 • MILFAIT, René. Lidsky důstojně a s nadějí: Lidská práva na pomezí práva a mravnosti jako nezbytná součást vzdělávání. In Důstojně a radostně. Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. 1. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. s. 31-81, 50 s. Etika 84. ISBN 978-80-86057-75-0. URL URL info
 • MILFAIT, René. Teologická etika. V kontextu sociální a pastorační práce. 1. vyd. Středokluky: Nakladatelství Zdeňka Susy, 2012. 540 s. Etika 85. ISBN 978-80-86057-78-1. URL info
 • MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 1. vyd. Středokluky: Nakladatelství Zdeňka Susy, 2012. 223 s. Inovace studijního programu. ISBN 978-80-86057-79-8. URL info
 • MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu "Euthanasie". 2012. info
 • MILFAIT, René. Problematika komerčních a nekomerčních forem sexuálního zneužívání dětí. Mezioborově. In Přednáška s diskusí v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů a trestných činů pro studenty Gymnázia v Mariánských Lázních. 2011. info
 • MILFAIT, René. Přednáška s prvky workshopu Lidská práva v souvislosti s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími osobami. 2010. info
 • MILFAIT, René. Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí a obchodu s lidmi. In Přednáška s diskusí pro Gymnázium a Obchodní akademii a Liceum. 2010. info
 • MILFAIT, René. Mezinárodní konference Ambulantní sociálně pedagogická pomoc rodinám a jedincům. 2010. info
 • MILFAIT, René. Recenze článku Milan Mičo: Bioetický princip personalizace sexuality. Teologická hlediska. 2010. info
 • MILFAIT, René. Komerční sexuální zneužívání dětí multidisciplinárně. In Přednáška s diskusí v rámci prevence kriminality. 2010. info
 • MILFAIT, René. Odborný mezinárodní seminář Psychosoc., terapeut. a multiprof. péče o sex.zn.dětí. 2010. info
 • MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, smrtelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu eutanasie. In Přednáška pro místní skupinu České křesťanské akademie v Tachově. 2010. info
 • MILFAIT, René. Kotec mezinárodně a děkuje. Mariánskolázeňské listy, Mariánské Lázně, 2010, roč. 10, č. 2010. info
 • MILFAIT, René. Muzikoterapie. 2010. info
 • MILFAIT, René. Nemotivovaný a částečně motivovaný adresát pomoci: kontext práce s rodinou. 2010. info
 • MILFAIT, René. Komerční a nekomerční formy sexuálního zneužívání dětí. In Přednáška s diskusí. 2010. info
 • MILFAIT, René. Biblicko-pastorační pojednání o vině a smíření. 2010. info
 • MILFAIT, René. Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí. 2009. info
 • MILFAIT, René. Etika pro sociální práci. 2009. info
 • MILFAIT, René. Biomedicínská etika. 2009. info
 • MILFAIT, René. Exercicie pro IES. 2009. info
 • MILFAIT, René. Postní zastavení na Jaboku - četba a slovo. 2009. info
 • MILFAIT, René. Otroctví 21. století. 2009. info
 • MILFAIT, René. Stáří nejen jako podzim života. 2009. info
 • MILFAIT, René. Systémický přístup u multiproblémových rodin a práce s psychicky narušenými dětmi. 2009. info
 • MILFAIT, René. Komerční sexuální zneužívání chlapců: prostituce, pornografie, obchod do sexuálního průmyslu. 2009. info
 • MILFAIT, René. Komerční sexuální zneužívání chlapců: prostituce, pornografie, obchod do sexuálního průmyslu. In Mezinárodní odborný seminář. Ochran práv dítěte. 2009. info
 • MILFAIT, René. Kommerzielle Sexuelle Ausbeutung von Jungen: Prostitution, Pornographie, Kinderhandel. In Sexueller Missbrauch von Jungen. Kinderrechtentag. Internatinales Seminar. 2009. info
 • MILFAIT, René. Komerční sexualizované násilí na dětech. Prostituce, pornografie, obchod. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 216 s. Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. 364. ISBN 978-80-7367-320-8. URL info
 • MILFAIT, René. Recenze: Josef Dolista, Miroslav Sapík: Studie z bioetiky III., České Budějovice, ZSF JU, 2008. UNIVERSUM, Praha: Česká křesťanská akademie, 2008, roč. 3/2008. ISSN 0862-8238. info
 • Ondřej Fischer, René Milfait (eds.) a kol.: Etika pro sociální práci. 1. vyd. Jabok, Praha: VOŠ Jabok, 2008. 223 s. Využití nových metod a organizačních forem výuky. ISBN 978-80-904137-3-3. info
 • MILFAIT, René. Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních pracovníků. Objasnění s odpovídajícími povinnostmi a zodpovědnostmi. In Etika a lidská práva v sociální práci. 1. vyd. Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008. s. 61-76, 15 s. Vzdělávání pracovníků sociální sféry. info
 • K aktuálnosti vánočního poselství. 24. 12. 2008 7:00-8:00. Plzeň: Český rozhlas Plzeň, 2008. Na křesťanské vlně Plzně. info
 • Poselství příběhu a svátku sv. Štěpána ve vánočním okruhu. 26. 12. 2008. Radio 7: Radio 7, odpovědný redaktor Petr Vaďura, 2008. Vánoční pořady. info
 • MILFAIT, René. Problematika komerčního seuálního zneužívání dětí. 2008. info
 • MILFAIT, René. Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí. 2008. info
 • MILFAIT, René. Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí. 2008. info
 • MILFAIT, René. Společné etické základy pastorační a sociální práce. In Etika pro sociální práci. 1. vyd. VOŠ Jabok, Praha: VOŠ Jabok, 2008. s. 146-173, 27 s. Využití nových metod a organizačních forem výuky. ISBN 978-80-904137-3-3. info
 • MILFAIT, René. Závěr v příspěvku H. Wernischová: Morální vývoj jedince ve vztahu k etickému východisku. In Etika pro sociální práci. 1. vyd. VOŠ Jabok, Praha: VOŠ Jabok, 2008. s. 37. CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298. ISBN 978-80-904137-3-3. info
 • MILFAIT, René. Recenze knihy GERFRIED W. HUNOLD – THOMAS LAUBACH – ANDREAS GREIS (HRSG.): THEOLOGISCHE ETHIK:. Olomouc: TF UK Olomouc, TF JU ČB, KTF UK v Praze, 2007. info
 • MILFAIT, René. Spiritualita a prostituce. Rozhlasový pořad. Český rozhlas Vltava. Český rozhlas Vltava, Praha: Redaktor Petr Vaďura, 2007. info
 • MILFAIT, René. Beseda s autorem knihy Komerční sexualizované násilí na dětech. Prostituce, pornografie, obchod. 2007. info
 • MILFAIT, René. Dítě jako zboží v prostituci. Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu, Praha, 2007, roč. 2. ISSN 1213-6301. info
 • MILFAIT, René. Tajemství lidské viny a hříchu. Rozhlasový pořad. : Český rozhlas Plzeň, odpovědný redaktor Petr Vaďura, 2007. info
 • MILFAIT, René. Komerční sexuální zneužívání dětí. Rozhlasový pořad. : Český rozhlas Plzeň, odpovědný redaktor Jiří Kantor, 2007. info
 • MILFAIT, René. Vánoční příběh – Vánoce 2007. Rozhlasový pořad. : Český rozhlas Plzeň, odpovědný redaktor Petr Vaďura, 2007. info
 • MILFAIT, René. Obchodování s ženami a dětmi jako novodobé otroctví. Katechetický věstník Arcibiskupství pražského, 2006. ISSN 0000-0000. info
 • MILFAIT, René. Přednáška Obchod se ženami a dětmi jako novodobé otroctví na mezinárodní konferenci Migrační politika v evropském kontextu. Společenské a etické výzvy. Centrum pro studium migrace při KTF UK: Centrum pro studium migrace při KTF UK v Praze, 2006. info
 • MILFAIT, René. "Chceš být zdráv?" Vybrané biblické obrazy a znamení pro porozumění člověku a jeho určení. 1. vyd. Praha: Síť, 2005. 35 s. teologie, etika, hlubinná psychologie, hermeneutik. info
 • MILFAIT, René. Tělo a krev. Biblicko-antropologická studie eucharistického jednání. 1. vyd. Praha: Síť, 2005. 68 s. biblická antropologie, hermeneutika, etika, liturg. info
 • MILFAIT, René. Christoph Metzelder, Sebastian Kehl, Jochen Reidegeld: Das zerbrechliche Paradies. Wo Kinder zur Ware werden. 1. vyd. München: Don Bosco Verlag, 2003. ISBN 3-7698-1463-0. info

8. 4. 2015


Profesní životopis: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (učo 4098), verze: čeština(3), změněno: 8. 4. 2015 11:16, R. Milfait

Další varianta: němčina(6)