V101 Pedagogika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2017
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 8:30–10:00 5, kromě Po 4. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až So 28. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1.
Předpoklady
S104 Obecná a vývojová psychologie || NOW ( V104 Obecná a vývojová psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Modul poskytuje základní informace o teoretických základech pedagogiky. Výuka je také zaměřena na řešení konkrétních výchovných problémů. Důraz je kladen na vhled do komplexnosti procesu vývoje a výchovy člověka a jejich podmínek. Cílem modulu je schopnost vytvářet samostatný úsudek, rozumět pedagogickým situacím, řešit je a svoje jednání také zdůvodnit. Praktické dovednosti student získá na základě mezipředmětových vztahů s předměty zaměřenými na praxi a jejich supervizi. Po absolvování modulu student - orientuje se v základních pedagogických kategoriích a pojmech, aby mohl pedagogickou situaci popsat - zná různé metody a pedagogické přístupy, umí je popsat, rozumí rozdílům mezi nimi, má představu o jejich aplikaci - zná základní alternativní pedagogické směry a jejich význam - porozumět vztahu teorie a praxe v pedagogice - poznává sám sebe v roli pedagoga, rozšiřuje svoje dovednosti - rozpoznává a respektuje individuální potřeby dětí, žáků, studentů, vychovávaných - zná soustavu škol a školských zařízení podle školského zákona, včetně zařízení pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
Osnova
 • Pedagogika jako věda o výchově a vzdělání Charakteristiky výchovy a vzdělání, jejich vztah; pedagogické obory a jejich charakteristika; předmět pedagogiky; metodologie pedagogiky; podmínky výchovy, činitelé formující osobnost; vztah teorie a praxe Cíl výchovy jako základní pedagogická kategorie, pravidla správné formulace cílů Základy pedagogické diagnostiky skupiny a jednotlivce Metody a organizační formy ve výchovných a vzdělávacích aktivitách. Pedagogické zásady. Hodnocení ve výchově a vzdělávání Osobnost vychovatele – autorita, typologie učitele a jejich význam, pracovní styly, kauzální atribuce, Pygmalion a Golem efekt, stres Alternativní pedagogické směry - vývoj, historické souvislosti a stručná charakteristika základních směrů Odměny a tresty jako výchovné prostředky podpůrné a represivní, princip přirozených následků a logických důsledků Výchovně vzdělávací soustava v České republice; soustava škol; legislativa (školský zákon z roku 2004; zákon o vysokých školách; vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami č. 27/2016, zákon o ústavní a ochranné výchově 109/2002 v aktuálních zněních) Reforma kurikula, kurikulární dokumenty
Literatura
  doporučená literatura
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014, 383 s. ISBN 978-80-262-0741-2.
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013, 562 s. ISBN 978-80-262- 0367-4.
 • ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014, 186 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4639-5.
 • DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Základní učebnice pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2015, 246 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5039-2.
 • ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. vydání 1. Praha: Grada, 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0. info
 • Pedagogika pro učitele. Edited by Alena Vališová - Hana Kasíková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 402 s. ISBN 8024717344. info
 • KALHOUS, Zdeněk. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 807178253X. info
 • GRECMANOVÁ, Helena. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, 1998. ISBN 80-85783-20-7. info
 • GRECMANOVÁ, Helena. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex, 1998. ISBN 80-85783-24-X. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : Psychology for teachers (Orig.). Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet formou písemného testu z látky celého semestru
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.