S302 Etnické a menšinové skupiny

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2017
Rozsah
1/1. 2 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 10:15–11:45 3, kromě Po 23. 10. až Pá 24. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1.
Předpoklady
S1032 Sociologie II.
Předmět se zabývá základními sociálnímy problémy v postavení menšin a vzájemných vztahů s majoritou v ČR, která přestává být tranzitním státem, ale stává se pro příslušníky některých menšin státem cílovým. Česká společnost je vůči příslušníkům etnických menšin poměrně uzavřená. Existuje reálné riziko jejich sociálního vyloučení. Předmět má umožnit studentům, aby svými znalostmi a dovednostmi aplikovali vhodné způsoby sociální práce pro inkluzi příslušníků menšin do české společnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti na jedné straně chápání a respektovali kulturní rozmanitosti příslušníků menšin a na druhé straně, aby znalosti získané v tomto předmětu umožnily kvalifikovanou aplikaci principů sociální práce s příslušníky etnických menšin a tím pomáhali realizovat jejich inkluzi do české společnosti.
Osnova
 • 1. blok: národ a etnikum základní terminologie (skupina, sociální identita, etnická identita/etnicita, etnikum, národ, nacionalismus, národnost, rasismus, rasa, etnocentrismus, xenofobie, etnický konflikt, etnická menšina, národnostní menšina, příslušník národnostní menšiny, cizinec, imigrant, azylant)
 • 2. blok: kultura („vysoká“ kultura X kultura v antropologickém smyslu; co je ještě kultura; kulturní X etický relativismus; tradiční vnímání kultury X transkulturní vnímání; kultura X struktura; práce s metodickým filmem „Okamžik jednoho zázraku“, sociometrií a hrami; k příkladům využita metodika czechkid.cz)
 • 3. blok: etnické stereotypy (příčiny jejich vzniku, jejich pravdivost X nepravdivost, užitečnost, možnosti jejich reflexe a práce s nimi; k příkladům využita metodika czechkid.cz)
 • 4. blok: zmizelí sousedé (vývoj vztahů českého a německého obyvatelstva před odsunem; konkurenční narrativy postoje Čechů k Němcům; mezinárodní a vnitrostátní okolnosti odsunu; morální, politické a právní dopady odsunu; Židé v českých zemích; zdroje a mechanismy předsudků vůči Židům; holocaust v českých zemích v diskusi s pamětníkem a/nebo v práci s metodickými médii)
 • 5. blok: migranti a uprchlíci (hlavní skupiny imigrantů – Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, způsob jejich uplatnění v ČR a historie jejich příchodu; hlavní právní a sociální obtíže života cizinců ze třetích zemí v ČR; cizinci na pracovním trhu a klientský systém mafie; imigrační politika ve světě a v ČR; azylová procedura; důsledky života v pobytových střediscích; specifika uprchlíků z muslimských zemí)
 • 6. blok: přístupy vůči menšinám (národnostně menšinová a integrační politika ve světě a v ČR, politická teorie multikulturalismu a jeho kritika)
 • 7. blok: Romové (migrace Romů, koncept „kultury romských osad“, sociálně-kulturní charakteristika romské populace v ČR, identita Romů a identifikace s romstvím, pojmenování Romů; diskuse s hosty a/nebo práce s metodickými médii; mechanismy sociálního vyloučení Romů v diachronní a synchronní perspektivě; soupeřící koncepty řešení sociálního vyloučení Romů v ČR)
 • 8. blok: menšiny v ČR a jejich vývoj (historické kořeny a novodobý vývoj ostatních tradičních a nových etnických menšin v ČR)
Literatura
  povinná literatura
 • Romano drom : Cesty Romů : 1945-1990 : změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. info
 • http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080404095539.pdf
 • 49. LIÉGEOIS, J. P. Rómovia, cigáni, kočovníci. Bratislava: Informačné a dokumen-tačné stredisko o Rade Európy, 1997. 272 s. ISBN 80-967674-2-9
 • Etnické konflikty. Edited by Filip Tesař. Vyd. 1. Praha: Portál. 251 s. ISBN 9788073670979. 2007. info
 • Interkulturní psychologie. Edited by Jan Průcha. 2., rozšířené vyd. Praha: Portál. 220 s. ISBN 9788073672805. 2007. info
 • BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu [Barša, 2003]. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). 347 s. ISBN 80-7325-020-9. 2003. info
 • ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Vyd. 2., upr. Praha: Portál. 149 s. ISBN 80-7178-410-9. 2000. info
 • GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace. 1. vyd. Praha: G plus G. 341 s. ISBN 80-86-103-23-4. 1999. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance : informace o národnostních menšinách : hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. 1998. info
  doporučená literatura
 • Etnická rozmanitost ve škole ISBN 978-80-262-0792-4 Jarkovská Lucie
 • Dějiny rasa a kultura ISBN 8090341241 Ivo Budil
 • HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-010-0.
 • Základy kulturní antropologie ISBN 978-80-87207-03-1 Martin Soukup
 • Etnicita a nacionalismus ISBN 978-80-7419-056-7 ERIKSEN Thomas Hylland
 • Sociální práce s menšinami a migranty ISBN 978- 80-85819-69-4 PASTRŇÁK RenéK
 • Romové :kulturologické etudy : (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace). Edited by Marek Jakoubek - Tomáš Hirt. Plzeň: Aleš Čeněk. 383 s. ISBN 808647383X. 2004. info
  neurčeno
 • SCHEU, Harald Christian a Ednan ASLAN. Migrace a kulturní konflikty. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011, 322 s. ISBN 978-80-87284-07-0.
 • LISÁ, Helena (ed.). Romové v České republice: (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999, 558 s. Sešity pro sociální politiku. ISBN 80-902260-7-8.
Metody hodnocení
Absolvování rozhovoru nad krátkým esejem (3-5 normostran), vypracovaným na některé z doporučených nebo jiných témat z jednotlivých tematických bloků. Esej by měl vycházet z textů uveřejněných na IS k příslušnému tematickému bloku, který si student ke zkoušce vybere, příp. též z přednášek a doplňkové literatury (uvést za textem). Esej budu přijímat pouze elektronicky na adrese: ondrej.klipa@gmail.com. Rozhovor se bude pohybovat v mantinelech informací ze všech přiložených textů k příslušnému bloku a z příslušných přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.