S215 Sociální správa

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2016
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 6, kromě Po 10. 10. až Pá 14. 10., kromě Po 24. 10. až Pá 28. 10., kromě Po 7. 11. až Pá 11. 11., kromě Po 5. 12. až Pá 9. 12., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1.
Předpoklady
Orientace v základech sociální politiky - historický úvod, pojmy, principy, funkce, zásady, jednotlivé obory apod. Předpokládá se absolvování předmětu Úvod do sociální politiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit uchazeče se systémem sociální správy v České republice. Absolvent předmětu by se měl orientovat v sociálním systému, měl by umět vysvětlit základní pojmy, systém financování, principy výkonu sociální správy, pojmenovat aktéry sociální správy, diskutovat nad jednotlivými oblastmi sociální správy.
Osnova
 • Osnova předmětu: 1.1 Pojmosloví, pojetí sociální správy v ČR, systém a druhy 1.2 Subjekty sociální správy, vymezení rolí a kompetencí, výstavba veřejné správy,soukromá sociální správa 1.3 Financování sociální správy 1.4 Výkon sociální správy a obecné principy výkonu sociální správy 1.5 Sociálně právní ochrana 1.6 Správa sociálního pojištění 1.7 Správa státní sociální podpory 1.8 Systém a správa sociálních služeb 1.9 Zdravotní správa a správa zdravotního pojištění 1.10 Správa zaměstnanosti
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 568 s,. ISBN 978-80-7478-921-2
 • Tomeš, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha 2010.
 • Tomeš, I.: Sociální správa: úvod do teorie a praxe. Portál, Praha 2009.
  doporučená literatura
 • Potůček, M.: Veřejná politika. SLON, Praha 2009.
 • Francová, H., Novotný, A.: Sociální politika v základech. Triton, Praha 2008.
 • Sirovátka, T.: Česká sociální politika na prahu 21. století. MU, Brno 2000.
 • Tomeš, I.: Obory sociální politiky. Portál, Praha 2011.
 • Základy organizace veřejné správy v ČR. Edited by Eva Horzinková - Vladimír Novotný. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 234 s. ISBN 9788073800963. 2008. info
 • TOMEŠ, Igor. Sociální správa. Vyd. 1. Praha: Portál. 303 s. ISBN 80-7178-560-1. 2002. info
 • BRDEK, Vojtěch, Hana JÍROVÁ a Vojtěch KREBS. Trendy v evropské sociální politice. Praha: ASPI Publishing. 251 s. ISBN 80-86395-25-1. 2002. info
  neurčeno
 • Keller, J.: Tři sociální světy. SLON, Praha 2010.
 • Keller, J.: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. SLON, Praha 2011.
Výukové metody
Teoretický výklad, práce ve skupinkách, příklady z praxe, diskuze.
Metody hodnocení
Studenti VOŠ Jabok (prezenční i kombinovaná forma) + studenti ETF UK (prezenční i kombinovaná forma): - písemný test - 20 otázek, výběr z několika odpovědí. Z testu je nutné získat alespoň 13 bodů, tj. 65% úspěšnost. - seminární práce na aktuální sociálně-politické téma v ČR v rozsahu 3 - 5 normostran. Důraz bude kladen na porozumění problematice v širších souvislostech, správnou terminologii, práci se zdroji (nejméně 3), publicistický styl. Termín odevzdání (do Odevzdávárny předmětu)- do 30.11.2016 (studenti prezenčního studia) a do 28.2.2017 (studenti kombinovaného studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2016/S215