V104 Obecná a vývojová psychologie

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Pá 8:30–10:00 5, kromě St 2. 9. až Pá 11. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz představuje úvod do psychologie s těžištěm v obecné a vývojové psychologii a ve vybraných tématech z psychologie osobnosti.
Osnova
 • 1. Historický vývoj psychologie. Předmět studia psychologie. Determinace lidské psychiky-biologická, enviromentální a sociokulturní. Základní psychologické disciplíny. 2. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na člověka. 3. Úvod do obecné psychologie-vědomí, vnímání, pozornost, paměť 4. Úvod do obecné psychologie-myšlení, řeč, učení a emoce. 5. Úvod do vývojové psychologie. Fylogeneze, ontogeneze, význam vývojové psychologie. Vývojové procesy a činitele vývoje. 6.Období prenatální a perinatální. 7. Období novorozenecké, kojenecké, batolecí. 7. Období předškolní a mladší školní věk. 8. Období puberty, adolescence a vynořující se dospělosti. 9. Období dospělosti a stáří. 10.Shrnutí některých vývojových teorií-periodizace psychosexuálního vývoje dle Sigmunda Freuda, Teroei psychosociálního vývoje dle E. Eriksona, Piagetova teorie myšlení, Kohlbergova teorie morálního vývoje. 11.Základy psychologie osobnosti-schopnosti, temperament a charakter. Typologie osobnosti. Cloningerova teorie osobnosti a Big Five teorie osobnosti. 12. Motivační stránka osobnosti: potřeby, hodnoty, cíle, vůle, seberegulace (Maslow, Frankl, systém hodnot dle Shaloma Schwartze).
Literatura
  povinná literatura
 • HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. Praha:Grada, 2014
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti [Portál, 1998] : A review of personality theories (Orig.). Translated by Karel Balcar. 2. opr. vyd. Praha: Portál, 1998. 175 s. ISBN 80-7178-251-3. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
  neurčeno
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 8024609568. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 2., přeprac., V Portá. Praha: Portál, 2004. 390 s. ISBN 8071788295. info
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie [Atkinsonová, 2003]. 2., aktualizované vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Atestace proběhne na základě splnění: 1/ Splnění 2 domácích úkolů vložených ve stanoveném termínu do odevzdávárny. Každý splněný úkol=body, maximum 5, minimum 0, neodevzdání=nepřispuštění k testu. 2/ Testu.Student absolvuje test-5 otázek s otevřenou odpovědí.Max. bodů z testu 10.Z testu je nutno získat alespoň 6 bodů preo úspěšné absolvování. Konečná známak je tvořena součtem bodů z domácích úkolů a z testu A=20; 19 bodů, B=18 bodů, C=17; 16 bodů, D=15; bodů, E=14; 13; bodů, 12 a méně´neprospěl/a.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.