S215 Sociální správa

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 6, kromě Po 12. 10. až Pá 16. 10., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10., kromě Po 9. 11. až Pá 13. 11., kromě Po 7. 12. až Pá 11. 12.
Předpoklady
Orientace v základech sociální politiky - historický úvod, pojmy, principy, funkce, zásady, jednotlivé obory apod. Předpokládá se absolvování předmětu Úvod do sociální politiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit uchazeče se systémem sociální správy v České republice. Absolvent předmětu by se měl orientovat v soc. systému, vysvětlit základní pojmy, systém financování, principy výkonu sociální správy, pojmenovat aktéry soc. správy, diskutovat nad jednotlivými oblastmi soc. správy.
Osnova
 • Osnova předmětu: 1.1 Pojmosloví, pojetí sociální správy v ČR, systém a druhy 1.2 Subjekty sociální správy, vymezení rolí a kompetencí, výstavba veřejné správy,soukromá sociální správa 1.3 Financování sociální správy 1.4 Výkon sociální správy a obecné principy výkonu sociální správy 1.5 Sociálně právní ochrana 1.6 Správa sociálního pojištění 1.7 Správa státní sociální podpory 1.8 Systém a správa sociálních služeb 1.9 Zdravotní správa a správa zdravotního pojištění 1.10 Správa zaměstnanosti
Literatura
  povinná literatura
 • TOMEŠ, Igor. Sociální správa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 303 s. ISBN 80-7178-560-1. info
  doporučená literatura
 • Tomeš, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha 2010.
 • Tomeš, I.: Sociální správa: úvod do teorie a praxe. Portál, Praha 2009.
 • Tomeš, I.: Obory sociální politiky. Portál, Praha 2011.
 • Sirovátka, T.: Česká sociální politika na prahu 21. století. MU, Brno 2000.
 • Potůček, M.: Veřejná politika. SLON, Praha 2009.
 • Krebs, V. a kol.: Sociální politika. ASPI, Praha 2010.
 • Francová, H., Novotný, A.: Sociální politika v základech. Triton, Praha 2008.
 • Základy organizace veřejné správy v ČR. Edited by Eva Horzinková - Vladimír Novotný. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 234 s. ISBN 9788073800963. info
 • HEJKAL, Tomáš a Magdalena ŠVÁCHOVÁ. Nemocenské pojištění v roce 2004. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 2004. 94 s. ISBN 8073100142. info
 • BRDEK, Vojtěch, Hana JÍROVÁ a Vojtěch KREBS. Trendy v evropské sociální politice. Praha: ASPI Publishing, 2002. 251 s. ISBN 80-86395-25-1. info
  neurčeno
 • Keller, J.: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. SLON, Praha 2011.
 • Keller, J.: Tři sociální světy. SLON, Praha 2010.
Výukové metody
Teoretický výklad, práce ve skupinkách, příklady z praxe, diskuze.
Metody hodnocení
Studenti VOŠ Jabok (prezenční i kombinovaná forma) + studenti ETF UK (prezenční i kombinovaná forma): - písemný test - 20 otázek, výběr z několika odpovědí. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je potřeba získat alespoň 13 bodů, tj. 65% úspěšnost. - seminární práce na aktuální sociálně-politické téma v ČR v rozsahu 3 - 5 normostran. Důraz bude kladen na porozumění problematice v širších souvislostech, správnou terminologii, práci se zdroji (nejméně 3), publicistický styl. Termín odevzdání (do Odevzdávárny M. Martinkovi)- do 30.11.2015 (studenti prezenčního studia) a do 9.12.2015 (studenti kombinovaného studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016.