S1021 Speciální pedagogika I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Mgr. Eva Klípová (cvičící)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 8:30–10:00 5, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Předpoklady
( S101 Pedagogika || NOW ( S101 Pedagogika )) && ( S1061 Zdraví a nemoc I. || NOW ( S1061 Zdraví a nemoc I. ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět podává základní přehled o obecných i specifických potřebách lidí se zdravotním postižením a o jejich postavení ve společnosti. Pozornost je věnována jak společným problémům: integraci a inkluzi, vývoji osobnosti, vzdělávání, zaměstnávání, partnerským vztahům, trávení volného času, tak i podrobným charakteristikám jednotlivých druhů postižení a z nich vyplývajícím speciálně pedagogickým přístupům.
Studenti by se měli naučit chápat potřeby a problémy osob s postižením tak, aby byli schopni hledat nejvhodnější řešení jejich situace. K tomu musí -znát jednotlivé druhy postižení;
-znát a umět použít základní diagnostické přístupy;
-znát a umět aplikovat metody speciálně pedagogického přístupu;
-znát a umět vybrat přiměřenou sociální službu;
-orientovat se ve školských a poradenských zařízeních pro osoby s postižením;
-znát a umět zacházet se základními kompenzačními pomůckami;
-znát, umět používat a rozvíjet alternativní a augmentativní komunikační systémy;
-podílet se na osvětě majoritní společnosti, chápat principy inkluze; -znát a respektovat práva osob s postižením;
Na výuce se příležitostně podílí i odborníci z praxe. Předmět navazuje na znalosti získané na praxích v sociálních i školských zařízeních, dále v předmětech Zdraví a nemoc, Psychologie, Pedagogika.
Osnova
 • Lidé s handicapem ve společnosti
 • - předmět speciální pedagogiky, základní metody intervence, IDH(1980)/IAP(1998)/ICF(2001);
 • - základní pojmy, vývoj terminologie;
 • - vývoj péče o osoby s postižením;
 • - vztahy osob s postižením a bez postižení, integrace-segregace, podmínky integrace, inkluze; - práva osob se zdravotním postižením a vyrovnání příležitostí, dokumenty (Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí osob s postižením (OSN 1993), Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (OSN 2007), Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 (usnesení vlády ČR č. 253/2010); - vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona 531/2004
 • Mentální postižení
 • - definice, klasifikace a charakteristika mentálního postižení;
 • - příčiny vzniku mentálního postižení;
 • - život a výchova osob s mentálním postižením - Downův syndrom;
 • - poruchy autistického spektra, specifika vzhledem k mentálnímu postižení;
 • - epilepsie;
 • Tělesné postižení
 • - příčiny vzniku tělesných vad;
 • - klasifikace tělesných vad podle různých kritérií, důsledky pro život;
 • - dětská mozková obrna;
 • - možnosti reedukace, kompenzace a rehabilitace, zásady přístupu k lidem s tělesným postižením, využití sociálních služeb, kompenzační pomůcky;
 • Logopedie a poruchy komunikace
 • - problematika komunikace, druhy komunikace, komunikační řetězec, fyziologie řeči;
 • - jazyk a řeč, vývoj řeči;
 • - narušená komunikační schopnost, její klasifikace podle různých kritérií;
 • - systém logopedické péče;
 • Postižení sluchu
 • - klasifikace postižení sluchu podle různých kritérií, diagnostika;
 • - historie vzdělávání neslyšících, orálně manuální kontraverze;
 • - možnosti komunikace neslyšících: orální metoda, znakový a znakovaný jazyk, totální komunikace, bilingvální vzdělávání;
 • - lékařská (audiologická) a kulturní definice, kultura a společenství Neslyšících;
 • - možnosti reedukace, kompenzace a rehabilitace, zásady přístupu k lidem se sluchovým postižením, využití sociálních služeb, kompenzační pomůcky, specifika integrace;
 • Postižení zraku
 • - příčiny zrakových vad;
 • - klasifikace a charakteristika vad zraku podle různých kritérií;
 • - možnosti reedukace, kompenzace a rehabilitace, zásady přístupu k lidem se zrakovým postižením, využití sociálních služeb, kompenzační pomůcky;
 • Specifické poruchy učení
 • - definice a základní charakteristika;
 • - závažnost problému - důležitost čtení a psaní, školní neúspěch, postavení dítěte v rodině, vliv neúspěchu na osobnost dítěte;
 • - vývoj zrakového vnímání a jeho podpora;
 • - vývoj sluchového vnímání řeči a jeho podpora, konstantnost a celostnost vnímání;
 • - zásady nápravy specifických poruch učení;
Literatura
  povinná literatura
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 159 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006, 404 s. ISBN 80-7315-120-0. info
Metody hodnocení
Jabok a denní studium ETF:
zápočet zimní semestr (S1021): reflexe setkání s člověkem s postižením (1-2 strany) + test z látky zimního semestru (v testu budou studenti uvádět i téma, cíl a základní tituly pro ročníkovou práci - viz níže)
zápočet letní semestr: ročníková práce z pedagogiky - možno zvolit téma z obecné, sociální i speciální pedagogiky, rozsah 8-12 normostran, odkazy na přímé i nepřímé citace, seznam zdrojů podle bibliografické normy, odevzdat do odevzdávárny nejpozději 30. dubna
zkouška letní semestr(S1022): ústní zkouška z látky za oba semestry, student může skládat zkoušku až získání zápočtu (schválení práce)
Kombinované studium ETF:
zápočet: reflexe setkání s člověkem s postižením
zápočet: ročníková práce z pedagogických předmětů v rozsahu 8 - 12 stran zkouška: ústní zkouška (viz okruhy ke zkoušce), zkoušku lze skládat až po obdržení zápočtu (schválení práce)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013.