Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Současné pracoviště
 • Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  Salmovská 8, 120 00 Praha 2
Vzdělání
 • Od r. 2013 probíhající doktorské studium v oboru Informační vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2010: magisterské studium, studijní obor informační studia a knihovnictví, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví: studijní obor informační studia a knihovnictví. Diplomová práce: Přístup k informacím pro osoby se speciálními potřebami : se zřetelem na služby veřejných knihoven.
 • 2005: bakalářské studium, studijní obor teologie křesťanských tradic, Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce Pastorační a terapeutický rozměr Duchovních cvičení sv.Ignáce z Loyoly
 • 1996: nástavbové maturitní studium, studijní obor teologie, Biblická a misijní škola v Hradci Králové. Závěrečná práce Čtyři vyznání o zpovědi.
 • 1990: státní zkouška z německého jazyka, Jazyková škola v Ostravě
 • 1989: 4leté maturitní studium, obor knihovnictví, Střední knihovnická škola Brno
Zaměstnání
 • Od r. 1999: Knihovna Jabok (Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha 2, Salmovská 8). Od r. 2000 ve funkci vedoucí Knihovny Jabok
 • 1994 – 1999: YMCA Praha – Knihovna Katedry sociální práce FF UK
 • 1990 – 1993: Synodní rada českobratrské církve evangelické (1991 - 1993 asistentka synodního seniora ČCE, 1990 – 1991 vedoucí knihovny
Odborné aktivity
 • Externí výuka na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (informační technologie v knihovnách, příležitostně také problematika přístupnosti knihoven a informací pro uživatele se specifickými potřebami)
 • Lokalizace knihovního softwaru s otevřeným zdrojovým kódem Evergreen (testování, překlady a tvorba manuálů, správa českého dokumentačního portálu Evergreen DokuWiki, přednášky, školení)
 • Problematika uživatelů se speciálními potřebami v knihovnách (úprava textů pro zrakově postižené uživatele, účast v pracovní skupině pro implementaci Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 - 2015 : Priorita 13 - zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, spolupráce na tvorbě standardu a metodik Handicap Fiendly, přednášková činnost týkající se problematiky uživatelů knihoven se speciálními potřebami
 • Problematika práce s informacemi a informační vzdělávání (Informační výchova v rámci úvodu do studia, jednorázové kurzy práce s informacemi pro studenty, učitele a uživatele knihovny, příp. účastníky kurzů CDV Jabok

 • Členka SKIP - Svazu knihovníků a informačních pracovníků (v rámci SKIP členem Sekce služeb uživatelů se specifickými potřebami a Klubu tvořivých knihovníků).
Publikované články, konferenční příspěvky a další texty
 • 2015
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Měnící se svět webového vyhledávání. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online], 2015, 19(6) [cit. 2016-05-23]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/menici-se-svet-weboveho-vyhledavani.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. O sbírce oblečení pro Noc venku a o ponožkách místo zpozdného v Knihovně Jabok. Bulletin SKIP, 2015, 24(4), s. 36-37. ISSN 1210-0927. Dostupné také z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_418.htm#ti.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva a Václav JANSA. Otevřený knihovní software Evergreen jako prostředek pro tvorbu společného katalogu. Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 147-156 [cit. 2016-05-23]. ISSN 1805-6970. ISBN 978-80-86249-75-9. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Využití svobodného knihovního software při tvorbě doménové ontologie. In: INFOS 2015: zborník príspevkov 38. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie : (R)evolúcia v knižniciach a knihovníctve : ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektivy : 14.-17. apríl 2015, Stará Lesná - Vysoké Tatry [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2015, s. 93–108 [vid. 2015-08-14]. ISBN 978-80-89586-08-0. Dostupné z: http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf
 • 2014
 • Cerniňáková, Eva, ed. a Hubatková Selucká, Helena, ed. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7050-641-7. Dostupné také z: http://www.nkp.cz:8080/ipk/ipk/docs/Rovny_pristup.pdf.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva, Václav JANSA a Linda JANSOVÁ. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2014. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti. 2014. ISSN 1212-5075.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Úvod do přístupnosti knihovních informací a informačních materiálů pro lidi se specifickými potřebami [záznam webináře]. Elektronické studijní texty [online]. 2014 [vid. 2014-12-18]. Dostupné z: https://connect.cesnet.cz/p1txj8znnxc/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva a Kateřina NEKOLOVÁ. Knihovny dostupné pro všechny?, aneb, Služby knihoven uživatelům se specifickými potřebami =: Libraries accessible for all: library services for users with special needs. In: Knihovny současnosti [20]14 : sborník z 22. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014, s. 255–264. ISBN 978-80-86249-71-1.
 • 2013
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovní systém Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem v Česku: zkušenosti po roce a půl provozu. INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online], 2013, 19 [cit. 2014-02-17]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2013/cerninakova-eva.pdf.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Hledáme knihovnu bez bariér. In: INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 16. března 2013, Kongresové centrum Praha. Praha: BMI Sdružení, c 2013. Dostupné z: http://www.helpnet.cz/data/articles/down_71645.pdf
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Standard Handicap Friendly (A Way to Libraires without Barriers): poster. In: Universal Learning Design, Brno, Masarykova Univerzita 11.–15. února 2013.
 • 2012
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Standard Handicap Friendly. Knihovna: knihovnická revue, 2012, 23(2), s. 95-102. ISSN 1801-3252.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Neviditelné bariéry = Invisible barriers. Knihovny současnosti 2012: sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012. s. 172-180. ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Standard Handicap Friendly. Čtenář, 2012, 64(6), s. 215-217. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2012-roc-64/6-2012/standard-handicap-friendly-99-1246.htm.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem v Knihovně Jabok. Čtenář, 2012, 64(2), s. 70-72. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2012-roc-64/2-2012/knihovni-system-s-otevrenym-zdrojovym-kodem-v-knihovne-jabok-94-1138.htm
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Elektronické informace a dálkové služby knihoven pro uživatele se speciálními potřebami. Čtenář, 2012, 64(3), s. 106-109. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2012-roc-64/3-2012/rovny-pristup-elektronicke-informace-a-dalkove-sluzby-knihoven-pro-uzivatele-se-specialnimi-potrebami-95-1158.htm.
 • 2011
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Rovný přístup: Služby knihoven znevýhodněným uživatelům. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2011, 63(11). ISSN 0011-2321.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Služby veřejných knihoven osobám se speciálními potřebami.Knihovna. 2011, 1, s.24-33. ISSN 1801-3252.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Specifické poruchy učení a jejich vliv na práci s informacemi (nejen) v knihovnách. In Bezbarierova.knihovna.cz [online]. Bezbarierova.knihovna.cz, 2011. Dostupné z: http://bezbarierova.knihovna.cz/
 • 2010
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Citace.com - stručný návod k používání online generátoru citací (s úvodem do problematiky citování). In: Informační systém Jabok [online]. Praha: Jabok, 2010 [cit. 2011-04-18]. Dostupné z: https://is.jabok.cz/www/4106/495906/Citovani_literatury_a_Citace.qwarp
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Jednotná informační brána. In: Informační systém Jabok [online]. Praha: Jabok, 2010 [cit. 2011-04-18]. Dostupné z: https://is.jabok.cz/www/4106/464666/Jednotna_informacni_brana.qwarp
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Představujeme své logo : Knihovna Jabok. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2010, 62(3), 43. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/03-2010/predstavujeme-sve-logo-69-619.htm
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. X222, Informační výchova, zima 2010 In: Informační systém Jabok [online]. Praha: Jabok, 2010 [cit. 2011-03-18]. Dostupné z: https://is.jabok.cz/el/JA10/zima2010/X222/index.qwarp
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Zpráva z konference INSPO. Ikaros [online]. 2010, 14(4) [cit. 2011-04-18]. URN-NBN:cz-ik6081. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6081
 • 2009
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Exkurze do knihovny společnosti Neziskovky.cz. Ikaros [online]. 2009, 13(4) [cit. 2011-04-18]. URN-NBN:cz-ik5376. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5376
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva.; HOUŠKOVÁ, Zlata; SKOLKOVÁ, Linda. Zpráva z konference INSPO 2009. Ikaros [online]. 2009, 13(4) [cit. 2011-04-18]. URN-NBN:cz-ik5387. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5387
 • 2007
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovny v Londýně-Ealingu. Ikaros [online]. 2007, 11(1) [cit. 2011-04-18]. URN-NBN:cz-ik3813. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3813
 • 2005
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Setkání knihovníků teologických knihoven. Ikaros [online]. 2005, 9(5) [cit. 2011-04-18]. URN-NBN:cz-ik1894. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1894
 • 2004
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Liturgie jako památka vykoupení : Zamyšlení na textem Clemense Tomy Memorial of Salvation: The Celebration of Faith in Judaismus. Getsemany. 2004, 15(149), 72-78. ISSN 1210485X. Dostupné také z: http://www.getsemany.cz/node/654
 • 1999
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Co činí teologii ekumenickou : Uvažování nad textem G. R. Evanse: What is ecumenical theology. Getsemany . 1999, 10(96), 142-145. ISSN 1210485X. Dostupné také z: http://www.getsemany.cz/node/2583

23. 5. 2016


Životopis: Mgr. Eva Cerniňáková, Ph.D. (učo 4106), verze: čeština(9), změněno: 23. 5. 2016 11:56, E. Cerniňáková