V5692 Zážitková pedagogika 2 II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2016
Rozsah
0/2. 20 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Bc. Pavel Kaplan (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Pá 15. 4. 16:00–23:59 mimo školu, So 16. 4. 0:00–23:59 mimo školu, Ne 17. 4. 0:00–16:00 mimo školu
Předpoklady
V5682 Zážitková pedagogika 1 II.
Absolvovaný a ukončený kurz ZP1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Cílem výběrového kurzu ZP2 je úspěšně připravený, provedený a zhodnocený víkendový zážitkový kurz pro předem vydefinovanou cílovou skupinu, s jasným a konkrétním cílem. Studenti v tomto kurzu mají prokázat a vyzkoušet si aplikaci teoretických poznatků do praxe za odborného dohledu vyučujících. Písemné zpracování zadaného tématu ZP + prezentace v powerpointu. Písemné zpracování harmonogramu a scénáře připravovaného kurzu.
Osnova
 • Kurz Zážitková pedagogika 2 (dále jen ZP2), je navazujicím na základní kurz ZP1. Celý kurz je organizován jako 5 teoretických blokových setkání ve škole, teoretické víkendové setkání a víkendový zážitkový kurz. 1. a 2. teoretické setkání: Uvedení do předmětu. Opakování základních témat: Historie a inspirace ZP. Kurzy ZP – příprava, průběh, hodnocení. Reflexe – cílená zpětná vazba. Hra – tvorba, výběr, příprava, uvedení, motivace. Instruktor a instruktorský tým – práce v týmu, vedení týmu, týmové role, výkonné funkce, osobnost instruktora. Dramaturgie zážitkových programů – vrcholy programu, základní dramaturgické otázky, tvorba cíle kurzu, tvorba scénáře. Bezpečnost – subjektivní a objektivní nebezpečí, řízení psychického ryzika, krizový scénář. Samostatná práce: student si vybere jedno z témat a zpracuje prezentaci tohoto tématu. Množství informací je minimálně v rozsahu 4 normostrany. Cílem této práce je prokázání pochopení tématu, schopnost jeho prezentace ostatním a práce s literaturou. Teoretický víkendové setkání – rozbor a prezentace zadaných témat. Diskuze nad tématy s důrazem na použitelnost v praxi. Tvorba instruktorského týmu – zvolení vedoucího týmu z řad studentů. Rozdělení výkonných týmových funkcí. Příprava víkendového zážitkového kurzu – tematizace programu, definování cílové skupiny, definování cíle kurzu, hledání vhodných aktivit, tvorba základního scénáře kurzu, vytvoření podskupin, které budou pracovat na jednotlivých programových blocích. 3.-5. teoretické setkání – práce na přípravě víkendového kurzu. - oslovení cílové skupiny - tvorba propagačních materiálů - vyhledání lokality uskutečnění kurzu - vytvoření rozpočtu celého kurzu - práce na přípravě programu a dotahování scénáře - příprava zpětnovazebných technik - tvorba seznamu materiálu - logistické řešení celého kurzu V této fázi vyučující neorganizují jednotlivé kroky. Vyučující kontrolují přípravy, dávají studentům zpětnou vazbu a doporučení, nové impulzy a poskytují zvolenému vedoucímu konzultaci správnosti postupu. Zvolený vedoucí týmu koordinuje přípravy, deleguje úkoly a činnosti na jednotlivé členy týmu, kontroluje, komunikuje a konzultuje s vyučujícími. Víkendový zážitkový kurz – aplikace teoretických znalostí, poznatků a připravených programů do praxe. Hodnocení víkendového kurzu – celý přípravný tým studentů a vyučujících zhodnotí proběhnutý zážitkový kurz. Zda došlo k naplnění stanovených cílů. Co se studenti naučili a odnáší si do své praxe. Co se nepovedlo. Analýza důvodů proč se to nepovedlo a plán změn.
Literatura
 • Příručka instruktora zážitkových akcí. Edited by Radek Pelánek. Vyd. 1. Praha: Portál. 205 s. ISBN 9788073673536. 2008. info
 • Cílená zpětná vazba :metody pro vedoucí skupin a učitele. Edited by Eva Reitmayerová - Věra Broumová. Vyd. 1. Praha: Portál. 173 s. ISBN 9788073673178. 2007. info
 • Fond her :52 nejlepších her z akcí a kurzů. Vyd. 1. Brno: Computer Press. 211 s. ISBN 9788025116753. 2007. info
 • Učení zážitkem a hrou :praktická příručka instruktora. Edited by Daniel Franc - Daniela Zounková - Andy Martin. Vyd. 1. Brno: Computer Press. vii, 201 s. ISBN 9788025117019. 2007. info
 • Zlatý fond her :hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Daniela Zounková. Vyd. 1. Praha: Portál. 149 s. ISBN 9788073671983. 2007. info
 • Zlatý fond her :hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 4. Praha: Portál. 165 s. ISBN 9788073672652. 2007. info
 • Zlatý fond her. I : hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Vyd. 1. Praha: Portál. 155 s. : i. ISBN 80-7178-636-5. 2002. info
 • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry v tělocvičně : Hry v tělocvičně (Variant.). Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 1. Praha: Portál. 243 s. : i. ISBN 80-7178-555-5. 2001. info
 • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě [Neuman, 2000]. Vyd. 3. Praha: Portál. 325 s. : i. ISBN 80-7178-405-2. 2000. info
 • Zlatý fond her. II. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 2. Praha: Portál. 165 s. ISBN 80-7178-207-6. 2000. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky, cvičení, PP prezentace, workshopy, praktické nácviky...
Metody hodnocení
Docházka – 75% přednášky/ 100% účast na víkendových kurzech. Písemné zpracování zadaného tématu ze ZP + powerpointová prezentace. Písemné zpracování přípravy víkendového kurzu – harmonogram, scénář.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2013, léto 2014, léto 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2016/V5692