• 1.Jaký je rozdíl mezi kontrolní a registrační šablonou?

  Registrační šablona slouží pro registraci studentů, obsahuje pouze aktuálně vyučované předměty, případně předměty vyučované v pravidelných (dvouletých) cyklech. Registrační šablona je výhradně jedna, společná celému oboru, bez ohledu na imatrikulační ročník.

  Kontrolní šablona slouží pro kontrolu průchodu studiem (zda došlo ke splnění podmínek pro přístup ke státní závěrečné zkoušce). Obsahuje nejrůznější kombinace předmětů z minulosti i ze současnosti. Může existovat více kontrolních šablon (dle imatrikulačních ročníků).

 • 2.Kde mohu šablony plnit a kontrolovat?
  Plnění šablon
  Informační systém Studium Plnění šablon
  Prohlídka šablon
  Informační systém Studium Prohlídka šablon

 • 3.Jaký je doporučený postup plnění kontrolních šablon?
  Při přípravě kontrolních šablon lze vyjít z šablon registračních, které jsou obvykle členěné na povinné a povinně volitelné předměty. Šablony vytváříme pro studijní obory nebo oborové kombinace. Jelikož se podmínky studia jednotlivých oborů mohou v průběhu let měnit, je rozumné kontrolní šablony oborů navíc dělit na imatrikulační ročníky (např. Politologie → Bakalářská prezenční jednooborová → Imatrikulační ročník 2012/2013). Při přípravě kontrolních šablon je obvyklý tento postup:
  • Vytvořte nový imatrikulační ročník (nová sekce/podúroveň), nastavte příznak „Zde začíná kontrolní šablona“ a vyplňte pole „Nutno splnit podmínek/předmětů z obsahu šablony“ hodnotou „vše“.

   1 Nastaveni podmínek.

  • Vytvořte novou sekci (podúroveň) „Povinné předměty“, u které nastavte pole „Nutno splnit podmínek/ předmětů z obsahu šablony“ na hodnotu „vše“.
  • Vytvořte novou sekci (podúroveň) „Povinně volitelné předměty“, u které upřesněte počet potřebných kreditů nastavením podmínky „Nutno splnit kreditů z předmětů šablony“.

  Přiřazení kontrolních šablon studentům provádí Studijní oddělení ve speciální aplikaci. Změna obsahu šablony se automaticky projeví u všech studentů, kteří mají danou šablonu přiřazenu. Dbejte prosím na to, abyste kontrolní šablony ukládali v konzistentním stavu.

 • 4.Jak přiřadím šablony k oborům?
  Přiřadit šablony k oboru můžete přímo v aplikaci pro plnění šablon
  Informační systém Studium Plnění šablon
  V místě, kde kontrolní šablona začíná, zaškrtněte „Zde začíná kontrolní šablona“ a označte obory, které k šabloně patří. Stejným způsobem je možno i jednotlivě kontrolovat přiřazení šablon k oborům.

  Hromadně zkontrolovat přiřazení šablon k oborům mohou osoby s právem s_studium v aplikaci

  Informační systém Studijní Kontrolní šablony přehled k oborům

  1 Počet studentů oboru bez přiřazené šablony.

  2 Proklik na hromadný výběr studentů oboru bez přiřazené šablony.

  3 Seznam kontrolních šablon, které mají přiřazen daný obor (s proklikem na editaci dané šablony - možnost úpravy přiřazení šablony k oboru).

  4 Počty studií, které mají přiřazenu šablonu (delěno dle aktivních/všech studentů daného/všech oborů).

  5 Počet aktivních studí daného oboru (bez ohledu na přiřazení šablony studiím).

 • 5.Jak přidám sekci a předměty? Jaké jsou kontrolované podmínky?
  Novou sekci je možné přidat do aktuální úrovně šablony pomocí volby „Přidat: sekci“. Otevře se dialogové okno pro vyplnění potřebných informací. Vložení potvrdíte tlačítkem „Vložit sekci“, popř. „Vložit sekci a zadat další“, jestliže chcete vložit více sekcí najednou. Nově přidané sekce jsou zobrazeny šedě, změny je tedy potřeba potvrdit uložením.

  Zadání podmínek sekce.

  Při kontrole podmínek sekce se vychází vždy ze seznamu předmětů. Lze upřesnit:

  • Kolik je v rámci sekce třeba úspěšně absolvovat předmětů (v Plnění šablon zadejte číslem, nebo vepište „vše“ ci „vse“, např. u seznamu povinných předmětů).
  • Kolik je v rámci sekce třeba získat souhrnně kreditů.
  • Přiřazení k oboru (blíže v otázce Jak přiřadím šablony k oborům?).
  • Požadované ukončení hromadně všem předmětům šablony/úrovně.
   Pozor

   hromadně lze nastavit pouze ukončení dostupné u všech předmětů. Je-li nastaveno požadované ukončení předmětu, započítávají se do opakování či získaných kreditů pouze ty zápisy, kde je předmět ukončen daným nebo vyšším ukončením.


  Nový předmět můžete přidat do aktuální úrovně šablony obdobně jako novou sekci pomocí volby „Přidat: předmět“. Otevře se dialogové okno pro vyplnění potřebných informací.

  Přidání předmětů do sekce.

  Předměty je možné vkládat jednotlivě nebo hromadně (pomocí kódů předmětů oddělených mezerou). Změny je potřeba uložit.

  K jednotlivým předmětům vyžadovaným v šabloně pak lze pomocí volby „více“ zadat tyto podmínky:

  • Vyžadovaný počet opakování předmětu - pokud nastavíte počet opakování na více než 1, bude šablona vyžadovat odpovídající počet absolvování předmětu.
  • Počet splněných kreditů - počet kreditů získaných absolvováním předmětu např. vhodné u předmětů, kde si student volí kreditovou hodnotu, přičemž není podstatný počet opakování, ale celkový počet získaných kreditů.
  • U jednotlivého předmětu lze také požadovat určitý typ ukončení - pokud si lze předmět zapsat např. se zápočtem nebo se zkouškou, ale pro určitý obor je vyžadováno ukončení zkouškou, vyznačte „zk“. Obvykle se nevyplňuje.

  Zadání podmínek k jednotlivým předmětům v šabloně.

  Pozor

  Textové pokyny nepatří mezi kontrolované podmínky, mají pouze informativní charakter.

 • 6.Co znamenají grafické prvky v šablonách?
  Sekce (neboli úrovně) a předměty jsou rozlišeny barvou pruhu – sekce jsou označeny žlutým pruhem a předměty červenohnědým. Na jedné úrovni se mohou nacházet další podúrovně i předměty.

  Vedle každé sekce či předmětu se nachází tři ikonky. První ikonka slouží k přesunu sekce/předmětu v rámci úrovně, prostřední ikonka k editaci vybrané položky a křížek ke smazání sekce/předmětu.

  Pozor

  Neuložené změny v šabloně jsou zobrazeny šedě. Vždy je zapotřebí změny uložit, aby nedošlo k jejich ztrátě.

  Název aktuální úrovně změníte v horní části stránky. Tato část stránky odkazuje také do vyšších úrovní šablony.

 • 7.Jak udržovat kontrolní šablonu? Reakreditace oboru nebo kompletní změna kódů
  Do staré kontrolní šablony doplňujete a párujete staré a nové kódy jako podmínku jedna ze dvou splněných. Nová šablona obsahuje již pouze předměty s novými kódy a podmínkami.

 • 8.Jak v kontrolní šabloně zadám změnu kódu či alternativu předmětu?
  Změnu kódu předmětu či jeho alternativu můžete zadat prostřednictvím sekce šablony, ve které nastavíte volbu „Nutno splnit předmětů/podmínek“ na „1“, například:

  Pokud šablona obsahuje nepojmenovanou podúroveň (sekci), automaticky se jí při uložení nastaví příznak „Tuto šablonu již vypisovat včetně obsahu podúrovní“. Tato volba zajistí, aby v registraci či prohlídce šablon student viděl nikoliv klikací odkazy na nepojmenované podšablony, ale přímo jejich obsah (předměty).

 • 9.Jak postupovat při kopírování šablon?
  Do aktuální úrovně lze zkopírovat vybranou šablonu pomocí možnosti „Zkopírovat sem vybranou sekci“.

  1 Volba pro kopírování sekce.

  V novém okně poté stačí vybrat danou šablonu a změny uložit.
  Kopírování šablon je pokročilá funkce, nesprávně užití může narušit přehlednost šablon. Vždy se ujistěte, že kopírujete správnou šablonu.

 • 10.Jak vložím předměty hromadně pomocí nastavených atributů?
  Předměty lze do šablony vložit hromadně dle nastavených atributů pomocí tlačítka „Předvyplnit předměty dle atributů“. V rozbalené nabídce je následně možno vybrat jeden či více atributů.

  Dále je možno upřesnit, dle kterých hodnot atributů předměty vybírat nebo ve kterých obdobích předměty s atributem vyhledávat.

  1 Upřesnění hodnot atributů.

  2 Upřesnění období.

 • 11.Jak probíhá kontrola splnění šablony?
  Kontrolu studia dle dané kontrolní šablony může provést student v aplikaci
  Informační systém Student Kontrola průchodu studiem
  či osoba s právem s_studium v aplikaci
  Informační systém Studijní Kontrola studia

  Po výběru kontrolní šablony a stisknutí tlačítka „Zkontrolovat studium“ zobrazí systém strom kontrolní šablony s aktuální informací o splnění šablony.

  1 Červené křížky znamenají v daném studiu nesplněnou položku šablony.

  2 Zelená kolečka označují splněné položky.

  3 Oranžové otazníky označují právě zapsané předměty (s požadovaným ukončením).

  4 Modrá kolečka označují předměty splněné se stejným nebo vyšším typem ukončení ve vašem jiném studiu.

  V případě sdružených (dvouoborových) studií lze pro navíc pro kontrolu splnění kontrolní šablony použít přiřazení předmětů k oborům.

  Informační systém Student Během studia Přiřazení předmětů k oborům
  Při vyhodnocení splnění šablony se uvažuje i obor, ke kterému si student předmět přiřadil. Pokud se neshoduje s oborem šablony, tak se takový předmět považuje za nesplněný. Pokud předmět není přiřazen k žádnému oboru, tak se v kontrole považuje také za nesplněný.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jabokis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.