Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
 • učitel (od 1. 9. 2011 - Katedra sociální pedagogiky, od 1. 9. 2014 - Katedra pedagogiky a psychologie)
Pracoviště
 • Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická JABOK
Funkce na pracovišti
 • učitel KPP
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • nar. 14. 7. 1962 v Praze
 • • 1980 – maturita (Gymnázium Brandýs nad Labem)
 • • 1982 – odborná maturita (Střední knihovnická škola Praha)
 • • 1982 – zahájení studia na pražské teologické fakultě se sídlem v Litoměřicích (CMBF, dnes KTF UK)
 • • 1984 – přerušení studia z důvodu vojenské základní služby
 • • 1986 – pokračování ve studiu teologie v Litoměřicích
 • • 1989 – absolutorium teologické fakulty (dodatečně přiznán titul mgr. na KTF UK)
 • • 1993 – absolutorium DPS na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
 • • 1995 – zahájení licenciátního a doktorandského studia na teologické fakultě v Linci (dnes soukr. univerzita)
 • • 1998 – obhajoba disertační práce “Jugendarbeit – Ort der Verkündigung” (titul Dr.theol., po nostrifikaci Th.D.)
 • • 2007 - jmenování docentem (UP Olomouc)
Přehled zaměstnání
 • 1989 – katolický duchovní v Plzni (kaplan ve farnosti sv. Bartoloměje)
 • 1990 – založení Salesiánského střediska mládeže v Plzni, do r. 1995 ředitelem střediska
 • 1991 – učitel náboženství na základních a středních školách v Plzni (vedl.prac.poměr)
 • 1992 – učitel náboženství a etiky na Církevním gymnáziu v Plzni (do r. 1995)
 • 1997 – praxe v Domově mládeže (Jugendwohnheim Don Bosco) v Linci
 • 1998 – koordinátor pedagogických a pastoračních aktivit Salesiánské provincie Praha (delegát pro past.mládeže) - do r. 2002
 • 1998 – nástup na TF JU jako odborný asistent, specializace pastorace mládeže
 • 2002 - externí vyučující na KTF UK Praha (do dubna 2004)
 • 2003 – vedoucí Katedry pedagogiky TF JU (do 31. 8. 2011)
 • od 2011 (dosud) – učitel Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické JABOK
 • 2012-2014 - ředitel Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické JABOK
 • od r. 2014 (dosud) - hlavní pracovní úvazek: docent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Pedagogická činnost
 • Sociální pedagogika
 • Animace v sociální práci
 • člen komise SZZ z Pedagogiky (ETF)
 • vedení diplomových prací
Přehled publikační činnosti - výběr
 • Přehled publikační činnosti – výběr
 • Z oblasti pastorální teologie a náboženské pedagogiky
 • KAPLÁNEK, Michal. Znamení naděje. Brno: CDK 2016.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Zpovídání mladých lidí. In AUGUSTYN, Józef; OPATRNÝ, Aleš (ed). Umění zpovídat. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2010, 199-206.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Kněžství včera, dnes a zítra. In Communio 13(2009)119-128.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Rozhodnutí mladého člověka nechat se pokřtít v katolické církvi. In HANUŠ, Jiří; NOBLE, Ivana (ed). Konverze a konvertité. Brno : CDK 2009, 81-107.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Warum Erwachsene Christen werden? Motive der Erwachsenentaufe in Tschechien. In Diakonia 39(2008)4, 276-283.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Mládež. In MARTINEK, Michael a kol. (ed.) Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha : Jabok 2008, 78-92.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Předávat víru mladé generaci? In Teologické texty 19(2008) č.4, 185-188.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Místo teologicky vzdělaných křesťanů-laiků v pastoraci. In Studia theologica, 2007, roč. 9, č. 4, s. 41-50.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Spirituální senzibilizace - cíl náboženské výchovy. In Fórum pastorálních teologů VI. Pastorační situace jako výzva k ekumenismu. Olomouc : Refugium 2007, 139-144.
 • • KAPLÁNEK, Michal; WIDL, Maria. Mládež - církev - ateismus. Východní Německo a Česko. Výsledky společného výzkumného semináře studentů. Č. Budějovice 2006.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Etika ve škole? In Raadce pro učitele. Praha : Raabe 2005.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Christentum und Religiosität in Tschechien. In Diakonia (2004) 129-135.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Vztah teologie k pedagogice a sociální práci. In Fórum pastorálních teologů III. Pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci uskutečněný ve dnech 20.-21.10.2003. Olomouc : Refugium 2003, s. 87-90.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Fenomén individualizace a jeho vztah k individuálnímu rozhodnutí víry. In Studia theologica 3 (2001) 2, 69-74.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Co je mládeži svaté. In Fórum pastorálních teologů I. Olomouc : Centrum Alleti 2000, s. 52-60.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Pastorace mládeže. Studijní text pro pracovníky s mládeží. Praha : Salesiánská provincie 1999.
 • Z oblasti pedagogiky volného času
 • KAPLÁNEK, Michal (ed.). Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál 2017.
 • • KAPLÁNEK, Michal (ed.). Čas volnosti – čas výchovy. Praha : Portál 2012.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Volný čas jako výzva pro teologii. In Studia theologica 13(2011)č.2, 97-117.
 • • KAPLÁNEK, Michal; KOČEROVÁ, Martina. Participace – nejlepší způsob výchovy k demokracii. In e-Pedagogium (2011), č. 1, 18-37.
 • • DUDOVÁ, Anna; KAPLÁNEK, Michal; MACKŮ, Richard. Mnohotvarý fenomén animace.In Pedagogická orientace, 21(2011)284–304.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Pedagogika volného času - projekt budoucnosti, nebo slepá ulička? In Pedagogika 40(2010)12-20.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Animace v sociální práci a pedagogice. In ČINČERA, Jan; KAPLÁNEK, Michal; SÝKORA, Jan. Tři cesty k pedagogice volného času. Brno : Tribun EU 2009, 94-101.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Pastorace a výchova. In PRŮCHA, Jan (ed). Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál 2009, 533-537.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Pojem animace a jeho vývoj. In Pedagogika voľného času – teória a prax. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta 2008, 91-94.
 • • KAPLÁNEK, Michal (ed.). Výchova a volný čas. Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase. Č. Budějovice 2006.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Zábava, sport a hra očima teologa. In Fórum patorálních teologů II. Olomouc : Centrum Alleti 2002, 80-89.
 • Z oblasti salesiánské pedagogiky
 • • KAPLÁNEK, Michal. Výchova v salesiánském duchu. Praha : Portál 2012.
 • • KAPLÁNEK, Michal. Don Bosco a salesiánský výchovný styl. In Teologické studie (2004) č. 2, s. 45-54.

18. 9. 2017


Životopis: doc. Michal Kaplánek, Th.D. (učo 6264), verze: čeština(1), změněno: 18. 9. 2017 10:59, M. Kaplánek