Vp323 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ing. Iva Jungwirthová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 4. 3. 12:00–17:00 3, Po 11. 3. 12:00–17:00 3, Po 18. 3. 12:00–17:00 3, Po 25. 3. 12:00–17:00 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování modulu student
- zná sluchové postižení a jeho klasifikaci, rozumí terminologii a správně ji používá
- zná základní možnosti diagnostiky a screeningu poruch sluchu
- je motivován k hledání optimálních způsobů inkluzivního přístupu u konkrétních osob
- zná specifika předškolního a školního vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením
- zná specifika komunikace osob se sluchovým postižením, metody komunikace, umí navrhnout a zdůvodnit způsob komunikace u konkrétní osoby
- orientuje se v základní obsluze sluchadel
- rozumí kultuře a akceptuje komunitu Neslyšících
Osnova
 • Terminologické vymezení oboru Klasifikace sluchového postižení podle různých kritérií Etiologie
 • Diagnostika sluchových vad, screening, audiometrie; význam časné diagnostiky
 • Význam sluchu, důsledky sluchových vad
 • Metody komunikace osob se sluchovým postižením, jejich historický vývoj, manuálně orální kontraverze
 • Znakový jazyk, tlumočení do a z znakového jazyka, Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka
 • Symptomatické poruchy řeči u osob se sluchovým postižením
 • Možnosti výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením, možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování, specifické metody výchovy a vzdělávání; dítě se sluchovým postižením v předškolním vzdělávání
 • Možnosti kompenzace sluchu – sluchadla, kochleární implantace, rehabilitace po kochleární implantaci; další kompenzační pomůcky
 • Neslyšící s velkým N, kultura Neslyšících
 • Hluchoslepota
 • Možnosti využití sociálních služeb
 • Specifika komunikace s osobami se sluchovým postižením
 • Organizace sdružující osoby se sluchovým postižením
Literatura
 • ROUČKOVÁ, Jarmila. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, 151 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-932-3.
 • ŠEDIVÁ, Zoja. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Septima, 2006, 64 s. ISBN 80-7216-232-2.
 • MOTEJZÍKOVÁ, Jitka a Jana BARVÍKOVÁ. Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2009, 234 s. ISBN 978-80-86792-23-1.
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 103 s. ISBN 80-244-1433-3.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 191 stran. ISBN 978-80-262-0944-7.
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 159 s. ISBN 978-80-262-0084-0.
 • HUDÁKOVÁ, Andrea. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020.