V1612 Jazykový projev II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1612/A: Čt 13:45–15:15 5, J. Zajícová
V1612/B: Út 12:00–13:30 5, kromě St 16. 4. až Út 22. 4., J. Zajícová
V1612/C: St 10:15–11:45 5, kromě St 16. 4. až Út 22. 4., J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Jazykový projev je zaměřen na kultivaci mluveného a psaného projevu prostřednictvím krátkých zadání pro práci v hodině i doma a prostřednictvím dvou větších písemných prací. Cílem je naučit studenty využívat mluvený i psaný jazykový projev k odpovídající prezentaci sebe sama, své práce i odborných témat během studia i při praxi. Položit základy pro úspěšné zvládání ústních zkoušek a písemných prací, včetně zkoušky a práce absolventské. Mluvený projev je kultivován po stránce hlasové modulace, jazykové kultury a obsahové výstavby. Psaný projev je kultivován po stránce formální (členění textu, citace, výběr titulků), po stránce obsahové (formulace východisek, otázek a hypotéz, závěrů; utváření správné argumentace a vnitřně soudržného a vyváženého textu), po stránce mluvnické a gramatické (tvorba souvětí a interpunkce, cit pro slovosled, dostatečná slovní zásoba a obratnost při vyjadřování).
Osnova
  • První semestr: Základy hermeneutiky a odborný text, přímé a nepřímé citace, specifikace cíle práce, vytváření dotazníku, anatomie textu, kompozice odborného textu, tvorba titulků, kompletace odborného textu, resumé. Druhý semestr: Recenze diplomové práce, tvoření otázek, technika rozhovoru, rozhovor se sociálním pracovníkem, portrét sociálního pracovníka, modulace mluveného projevu, přednes textu, výstavba mluveného projevu a jeho příprava, projev bez přípravy.
Literatura
  • Pravidla českého pravopisu :školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., Ve Fortuně. Praha: Fortuna. 383 s. ISBN 8071689130. 1999. info
  • Masarykova univerzita (Brno). Filosofická fakulta. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opravené. Praha: Lidové noviny. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. 1996. info
  • SVOBODOVÁ, Marie. Mluv, mluv-- zajímáš mě : praktický průvodce mluveným projevem. Vyd. 1. Praha: Pragoeduca. 145 s. ISBN 80-7310-005-3. 2002. info
  • KHAN-PANNI, Phillip. Mluvte k věci : [jak se rychle vyjádřit a být správně pochopen]. Brno: ERA. 129 s. ISBN 80-86517-23-3. 2002. info
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Knihař. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. 2002. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice: LEDA. 255 s. ISBN 80-85927-69-1. 1999. info
  • TOMAN, Jiří. Jak dobře mluvit. Vyd. 3., upravené. Praha: Svoboda. 353 s. 1981. info
Výukové metody
Výklad s powerpointovou prezentací, práce ve skupinách, práce ve dvojicích, prezentace zadaných úkolů před spolužáky, individuální konzultace zadaných úkolů.
Metody hodnocení
Jazykový projev je ukončen v zimním semestru klasifikovaným zápočtem, pro který je vyžadována pravidelná docházka, úspěšně přednesená ústní cvičení, test z odborných pojmů, test z interpunkce a písemná práce na základě provedeného dotazníkového šetření. V letním semestru je předmět ukončen klasifikovaným zápočtem, pro který je vyžadována pravidelná docházka, úspěšně přednesená ústní cvičení a písemná práce na základě uskutečněného rozhovoru se sociálním pracovníkem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015, léto 2016.