V1612 Jazykový projev II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2011
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1612/A: Út 12:00–13:30 5, kromě St 20. 4. až Út 26. 4., J. Zajícová
V1612/B: St 12:00–13:30 5, kromě St 20. 4. až Út 26. 4., J. Zajícová
V1612/C: Čt 10:15–11:45 5, kromě St 20. 4. až Út 26. 4., kromě Čt 2. 6., J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Jazykový projev je zaměřen na kultivaci mluveného a psaného projevu prostřednictvím krátkých zadání pro práci v hodině i doma a prostřednictvím dvou větších písemných prací. Cílem je naučit studenty využívat mluvený i psaný jazykový projev k odpovídající prezentaci sebe sama, své práce i odborných témat během studia i při praxi. Položit základy pro úspěšné zvládání ústních zkoušek a písemných prací, včetně zkoušky a práce absolventské. Mluvený projev je kultivován po stránce hlasové modulace, jazykové kultury a obsahové výstavby. Psaný projev je kultivován po stránce formální (členění textu, citace, výběr titulků), po stránce obsahové (formulace východisek, otázek a hypotéz, závěrů; utváření správné argumentace a vnitřně soudržného a vyváženého textu), po stránce mluvnické a gramatické (tvorba souvětí a interpunkce, cit pro slovosled, dostatečná slovní zásoba a obratnost při vyjadřování).
Osnova
  • První semestr: Základy hermeneutiky a odborný text, přímé a nepřímé citace, specifikace cíle práce, vytváření dotazníku, anatomie textu, kompozice odborného textu, tvorba titulků, kompletace odborného textu, resumé. Druhý semestr: Recenze diplomové práce, tvoření otázek, technika rozhovoru, rozhovor se sociálním pracovníkem, portrét sociálního pracovníka, modulace mluveného projevu, přednes textu, výstavba mluveného projevu a jeho příprava, projev bez přípravy.
Literatura
  • Pravidla českého pravopisu :školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., Ve Fortuně. Praha: Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071689130. info
  • Masarykova univerzita (Brno). Filosofická fakulta. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opravené. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. info
  • SVOBODOVÁ, Marie. Mluv, mluv-- zajímáš mě : praktický průvodce mluveným projevem. Vyd. 1. Praha: Pragoeduca, 2002. 145 s. ISBN 80-7310-005-3. info
  • KHAN-PANNI, Phillip. Mluvte k věci : [jak se rychle vyjádřit a být správně pochopen]. Brno: ERA, 2002. 129 s. ISBN 80-86517-23-3. info
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1. info
  • TOMAN, Jiří. Jak dobře mluvit. Vyd. 3., upravené. Praha: Svoboda, 1981. 353 s. info
Výukové metody
Výklad s powerpointovou prezentací, práce ve skupinách, práce ve dvojicích, prezentace zadaných úkolů před spolužáky, individuální konzultace zadaných úkolů.
Metody hodnocení
Jazykový projev je ukončen v zimním semestru klasifikovaným zápočtem, pro který je vyžadována pravidelná docházka, úspěšně přednesená ústní cvičení, test z odborných pojmů, test z interpunkce a písemná práce na základě provedeného dotazníkového šetření. V letním semestru je předmět ukončen klasifikovaným zápočtem, pro který je vyžadována pravidelná docházka, úspěšně přednesená ústní cvičení a písemná práce na základě uskutečněného rozhovoru se sociálním pracovníkem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.