• 1.K čemu slouží systém pro správu životopisů?
  Tato aplikace Vám dává do jisté míry univerzální nástroj na vytváření, správu, uchovávání, zveřejňování a poskytování životopisů. Všechny tyto funkce jsou dostupné pod odkazem
  Informační systém Personální Životopisy
  K dispozici máte jak možnost životopis do počítače pořídit, tak jej poskytnout pro účely hodnocení fakult a školy např. v celostátním registru RIV.

  Ve formuláři, který budete vyplňovat, je váš (budoucí) životopis rozdělen do odstavců. Cílem je, aby životopisy členů akademické obce univerzity byly aspoň částečně shodně strukturované.

  Systém vám nabízí možnost vytvořit si několik životopisů a to i v různých jazycích. Předpokládá se, že budete mít alespoň jednu cizojazyčnou variantu životopisu (např. anglickou nebo německou), primárně dostupnou pro zájemce o informace ze zahraničí. Českou verzi budete používat např. jako přílohu ke grantovým přihláškám, k podkladům pro habilitační či profesorské řízení apod. Více variant životopisů i v témže jazyce vám systém umožňuje zadávat proto, abyste si mohli vytvořit speciální verzi životopisu pro konkrétní (možná i jedinečný) účel. Aby se vám tato verze snadno vytvářela, můžete si tvořený životopis předvyplnit jinou hotovou variantou (vaší nebo i jiné osoby).

  Systém umožňuje rozlišit, které vaše životopisy uvidíte/můžete použít pouze vy, a které budou zveřejněny. Dále lze stanovit míru zveřejnění: zpřístupnit dokument pro uživatele tohoto informačního systému, nebo ho zpřístupnit celému světu.

 • 2.Jak vytvořit nový životopis, čeho se vyvarovat?
  Práci na tvorbě svého životopisu začnete v sekci „Vytvoření nového životopisu“ na manipulační stránce. Vyberte jazyk tvořeného životopisu, buď z předpřipraveného menu nejobvyklejších jazyků, nebo výběrem ze Seznamu všech jazyků. Tím se dostanete do editační stránky/formuláře pro zápis životopisu.

  Každý odstavec formuláře pro vyplnění životopisu se skládá ze dvou editovacích polí. V prvním je uveden nadpis rubriky. Znění nadpisů pro vás nejsou závazná, ale je vhodné je ponechat, či alespoň dodržet přibližný význam jednotlivých rubrik. Pokud neuvedete žádný nadpis, rubrika se ve výsledném životopisu nezobrazí. Druhé editovací okno je určeno pro vlastní text odstavce. Kliknutím na tlačítko „Nápověda“ nebo „Příklad“ si můžete zobrazit další návody. Před odchodem z formuláře (kliknutím na link vedoucí na jinou stránku) nezapomeňte zmáčknout „Uložit“ nebo „Průběžné uložení“, jinak bude vaše práce ztracena.

 • 3.Jaké značky je vhodné použít při vyplňování?
  Při vyplňování je možno použít následující formátovací symboly:

  Nerozdělitelná mezera
  Nerozdělitelnou (pevnou) mezeru v podobě vlnovky ~ použijte všude tam, kde nechcete, nebo kde je z typografických důvodů nevhodné rozdělit řádek. Tzn. že nedovolíte, aby neslabičná předložka zůstala na konci řádku (píšete k~šípku, v~blátě aj.), nedovolíte rozdělit datum (17.~listopadu) apod.
  Výčet
  Z důvodů typografické úhlednosti používejte uvnitř jednoho odstavce jeden styl odsazování. Buď výčet nebo hladký text. Formátování výčtem provádíte tak, že jednotlivé položky oddělujete symbolem <LI>. Tedy např. text:
  hrášek,<LI>
  zelená paprika a<LI>
  špenát
  se naformátuje do tvaru:
  • hrášek,
  • zelená paprika a
  • špenát
  Hladký text
  Hladký text nepřerušujete formátovacími symboly (užíváte však nerozdělitelných mezer tam, kde to je třeba). Můžete však hladký text rozdělit do více odstavců použitím značky <P>.
  Tučné písmo
  Tam, kde to je opravdu nutné (např. pro zvýraznění jména majitele životopisu), můžete zvýraznit část textu uzavřením do dvojice značek <B>tučné písmo</B>. Uzavírací značka obsahuje lomítko (/). Pokud uzavírací značku neuvedete, bude zbytek Vašeho textu psán tučným písmem.
  Nový řádek
  Opět pouze v odůvodněných případech (zápis poštovní adresy) můžete použít značku pro ukončení řádku <BR>. Tuto značku prosím používejte skutečně pouze výjimečně, protože pamatujte na to, že text se uživatelům naformátuje tak, aby se jim vešel na papír či obrazovku podle toho, jak velká písmena zrovna používají. Nadbytečným používáním této značky byste z textu udělali nečitelný guláš slov.
  Odkaz
  Chcete-li v některém odstavci uvést odkaz na jinou stránku v Internetu (např. uvádíte svůj projekt, o kterém je možno se podrobněji dozvědět na jeho webových stránkách), použijte odkaz podle syntaxe jazyka HTML s plným URL, např.:
  ... účast na <a href="https://www.server.cz/adresa/">projektu XYZ</a> ve spolupráci s...
  Bude zpracováno do podoby:
  ... účast na projektu XYZ ve spolupráci s...

  Pokud nevyplníte některé odstavce, pak se ve výsledné podobě tyto odstavce neobjeví. Neobjeví se ten odstavec, který nemá vyplněn text nebo název.

  Pokud některý odstavec nevyužijete a naopak máte zájem včlenit do svého životopisu další bod, jednoduše přeeditujte nadpis rubriky a doplňte text odstavce dle svého uvážení (např. místo Mimouniverzitních aktivitách můžete informovat o svých Projektech).

 • 4.Příklady vyplnění odstavců při tvorbě životopisu
  Pokud si nejste jisti, co napsat do některého odstavce životopisu, můžete prozkoumat následující pasáž. Tytéž příklady se objeví, pokud u příslušného odstavce ve vyplňovacím formuláři kliknete na tlačítko „Příklad“.

  Identifikace osoby
  Zápis např.
  <b>Prof. Dr. Jana Nováková, CSc.</b>, narozena 15.~října 1957 v~Brně, vdaná, 3~děti
  vytvoří

  Prof. Dr. Jana Nováková, CSc., narozena 15. října 1957 v Brně, vdaná, 3 děti

  Vlnovkou ~ zajistíte, aby na místech, kde je to typograficky nevhodné, se nezalomil řádek.

  Pracoviště
  Zápis např.
  Rector's office<br>
  Masaryk University<br>
  Žerotínovo nám. 2<br>
  602 00 Brno<br>
  Czech Republic
  vytvoří
  Rector's office
  Masaryk University
  Žerotínovo nám. 2
  602 00 Brno
  Funkce na pracovišti
  Zápis např.
  student postgraduálního studia<li>
  systémový administrátor laboratoře výpočetní techniky
  vytvoří
  • student postgraduálního studia
  • systémový administrátor laboratoře výpočetní techniky
  Vzdělání a akademická kvalifikace
  Zapište např.

  1987: PhD in Theoretical Computer Science; Czechoslovak Academy of Science; theses: „Functional data modelling“, developing a typed-lambda-calculus-based data model for data modelling encompassing formal tools for data description and data manipulation on several levels of abstraction.

  nebo

  1991: CSc. ve Výpočetní technice, „Operační systémy“ <li>
  1986: Ing. z Výpočetní techniky, VUT Brno, „Operační systémy“

  Přehled zaměstnání
  Zapište např.

  1994 - : Vice Director of the Institute of Computer Science, MU<li>
  1994 - : Head of the Supercomputing Centre, MU<li>
  1994 - : Assistant Professor, FI MU<li>
  1991 - 1994: head of the R&D Department, ICS MU, Brno<li>
  1989 - 1991: senior researcher, ICS MU, Brno<li>
  1984 - 1988: researcher, Institute of Pure Chemicals, Lachema Enterprise, Brno

  Pedagogická činnost
  Zapiště přehledově nebo pomocí oddělování položkou <li>:

  Information Society, Semantics of Program Languages, Types and Proofs, Introduction to Theoretical Computer Science,...

  Vědeckovýzkumná činnost
  Zapiště přehledově nebo pomocí oddělování položkou <li>:

  Information society, general impact of Informatics, ..

  Akademické stáže
  Jednotlivé pobyty oddělte položkou <li>, zapište ve tvaru rok, dvojtečka, instituce, popis:

  1993: three-month research stay at the Department of Computer Science, School of Informatics, City University of London

  Ocenění vědeckou komunitou
  Zapište opět ve tvaru období, dvojtečka, popis; oddělte <li>

  1995 - 1998: member of TUG (TeX Users Group) Board of Directors

 • 5.Předvyplnění obsahu kopírováním z jiného životopisu
  V některých případech vám práci s vyplňováním formuláře může ušetřit zkopírování některé již existující verze a následná úprava odlišností. Obvyklým postupem si otevřete editovací stránku životopisu, který chcete takto předvyplnit (v sekci „Vytvoření nového životopisu“) a v pasáži „Předvyplnění obsahu kopírováním z jiného životopisu“ vyberte osobu, od níž chcete životopis převzít. V zobrazené nabídce vyberte, o kterou variantu máte zájem a zda se mají předvyplnit texty nadpisů odstavců či obsahy odstavců (implicitně se naplní oboje). Zobrazeno je také editační okno – pokud vám nevyhovují nabízené varianty, můžete zkusit jinou osobu. Již existující životopisy najdete pod odkazem „Seznam zveřejněných životopisů“ na manipulační stránce.

  Předvyplněné rubriky poté běžným způsobem upravíte do finální podoby a uložíte.

 • 6.Více verzí životopisů a jejich zveřejňování
  V systému je možno připravit si v zásadě libovolný počet životopisů. Tyto se mohou lišit zejména jazykem. Podle toho, jaký typ jazyka zvolíte v úvodní fázi editace nového životopisu, jsou systémem předvyplněny nadpisy rubrik (jde-li o běžný jazyk). U některých jazyků (např. němčina) je možno zvolit z více druhů nadpisů rubrik (jedna např. rozepisuje ostré s jako ss a pod.). Zobrazí-li si na webu někdo váš životopis, je mu vypsána vhodná verze a nabídnuty také odkazy na další zveřejněné jazykové mutace.

  Také v rámci jednoho jazyka je možno připravit si více verzí životopisů. První vzniklý životopis daného jazyka je systémem označen např. Czech(1), druhý český životopis Czech(2) a podobně vzestupně.

  Typickým využitím více verzí životopisu v jednom jazyce je možnost nabídnout jinou sadu údajů zájemci uvnitř univerzity (klikne-li si na životopis v rámci aplikace IS) a zájemci mimo univerzitu. To se řeší zveřejňováním. Zveřejňování se upravuje v závěru editačního formuláře daného životopisu nebo v tabulce s přehledem životopisů. Implicitně je životopis neveřejný (můžete ho prohlížet, upravovat, tisknout a podobně pouze vy); kliknutím na „zveřejnit“ či („povolit“) ho zpřístupníte. Položka „na webu uvnitř univerzity“ znamená, že si jej mohou prohlédnout pouze uživatelé přihlášení do Informačního systému. Ti si také mohou tento životopis zkopírovat pro předvyplnění svého životopisu (a opačně vy si můžete zkopírovat jejich takto zveřejněné verze). Položka „na webu světu“ znamená, že životopis je přístupný komukoliv v Internetu. Takový životopis naleznou nepřihlášení návštěvníci při prohlídce životopisů, nebo ho můžete např. odkazovat ze svých stránek mimo IS.

  Označíte-li jako zveřejněné světu více variant v různých jazycích, pak se čtenáři ze zahraničí nabídne primárně jemu jazykově nejbližší verze (podle nastavení jeho prohlížeče). Máte-li např. dvě anglické varianty životopisu a jednu označíte jako zveřejnitelnou světu a druhou pro použití uvnitř IS, pak se čtenářům v IS předloží druhá a komukoli jinému první.

 • 7.Jak mohu vytvořený životopis smazat?
  Chcete-li některou variantu životopisu smazat, zvolte na manipulační stránce možnost „zrušit“. Systém vás následně vyzve k potvrzení, zda tuto variantu chcete opravdu smazat. Pokud ji nechcete ztratit definitivně, může být vhodnější ji pouze zneveřejnit (v systému stále existuje, ale je dostupná pouze vám). (Viz též předchozí otázka o zveřejňování životopisů.)

 • 8.Výpis, tisk, export do Wordu a LaTeXu
  Chcete-li si prohlédnout některou variantu svého životopisu, zvolte na manipulační stránce možnost „zobrazit“. Výpis zformátovaného životopisu je doplněn také možností zobrazit si ho ve tvaru vhodném pro tisk (HTML tvar bez doplňujících komentářů, tento formát lze vytisknout např. tlačítkem File/Print vašeho prohlížeče), či exportovat životopis do souboru pro MS Word či LaTeX.

  Chcete-li si prohlédnout či vytisknout cizí životopis, použijte odkaz „Seznam v IS zveřejněných životopisů jiných osob“ z manipulační stránky.

 • 9.Jak mohu přidat k životopisu vybrané publikace?
  Součástí prezentace vašeho životopisu v rámci IS je také výpis vámi vybraných publikací. Jejich úpravu a výběr provedete v rámci bibliografického systému pomocí odkazů
  Informační systém Publikace
  V aplikaci Životopisy můžete změnit nadpis odstavce „Vybrané publikace“ (pokud vám tento nevyhovuje). V případě, že toto pole ponecháte prázdné, publikace se do životopisu nedoplní. K životopisu budou zařazeny všechny vaše publikace, které mají nastaven příznak ŽIVOTOPIS. (Více v otázce Jak vystavím publikace na WWW?.) Přehled takto označených publikací naleznete po kliknutí na „Seznam vybraných publikací“. Pokud publikace označené nemáte, můžete si pomocí volby „Přidat publikace“ otevřít aplikaci pro hromadnou úpravu osobních přiznaků a příznak doplnit.

 • 10.Jak se odkážu na verzi životopisu např. ze svých stránek mimo IS?
  Ty varianty životopisu, které jsou zveřejněny celému světu, můžete použít i mimo IS. Adresu (URL) konkrétní varianty sestavíte takto:
  https://is.jabok.cz/cv?učo
  Nebo, pokud chcete odkázat některou konkrétní variantu životopisu:
  https://is.jabok.cz/cv?uco=učo&jazyk=cze&varianta=2
  Učo je vaše univerzitní číslo.
  Jazyk je třípísmenná zkratka jazykové verze.
  Varianta je číslo varianty, na kterou se odkazujete.

 • 11.Jaká jsou přesně pravidla, která určují, kterou variantu životopisu zájemce uvidí jako první?
  Cílem je zobrazit nějaký životopis (pokud je aspoň jeden povolen k zobrazování). Pokud je jich dostupných více, pak je potřeba vybrat nejvhodnější. Ve výběru je důležitější jazyk, teprve pak zda se má zobrazit uvnitř JABOK nebo světu (jde-li o pro příjemce z IS vhodnou jazykovou mutaci, která má nastavení „veřejná pro svět“, „neveřejná pro univerzitu“, stejně se mu nabídne). Ovšem ten, kdo je zevnitř univerzity, by měl nejdříve vidět ten životopis, který je určen pro vnitřek univerzity.

  Životopisům je následovně přidělena váha:

  • životopis, který vůbec nemám právo vidět, se ignoruje,
  • životopisu, který má shodný jazyk s požadovaným, se přičte váha 6 až 2. Váhu 6 má první jazyk v seznamu požadovaných, váhu 4 má druhý; třetí a každý další v seznamu má váhu 2. Seznam preferovaných jazyků zasílá prohlížeč při žádosti o stránku v proměnné ACCEPT_LANGUAGE,
  • životopisu v angličtině se připočítává 1,
  • životopisu, který chce vidět autentizovaná osoba v IS a je určen pro zobrazení autentizovaným, se přičte váha 2.

  Pokud má více životopisů shodnou váhu, vybírá se podle čísla varianty (nižší číslo varianty má přednost). Pokud dojde k situaci, že více životopisů má shodnou váhu i číslo varianty, vybere se z nich náhodná jazyková mutace.

 • 12.Lze pověřit správou životopisů třetí osobu?
  Ano. Osoba, které správce práv přidělí právo Manipulace s cizími životopisy (v_zivotopisy), po výběru osoby na manipulační stránce může provést veškerou výše naznačenou agendu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jabokis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.