Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Mgr. Anna Klimešová

Pracoviště
 • Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická
  Salmovská 8, Praha 2
 • Funkce na pracovišti: učitel, lektor kurzů dalšího vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků
Soukromá psychoterapeutická praxe a samostatně výdělečná činnost
 • psychologická diagnostika a poradenství, psychoterapie
 • www.Provazky.cz
 • lektorská činnost a mimoškolní vzdělávání
 • zpracování odborných studií a posudků
 • tlumočení na odborných i zájmových seminářích (anglický jazyk)
Akademická kvalifikace a vzdělání
 • 2006: Mgr. z Psychologie, FF UK Praha
 • 2006: Mgr. z Pedagogiky pro střední školy, FF UK Praha
 • 2007 - 2011: výcvik v systemické psychoterapii akreditovaný ČPS ČLS JEP, ISZ-MC Praha
 • 2001 - 2002: Kurz neverbálních psychoterapeutických technik, J. Vodňanská, Y. Lucká, B. Albrich a kol., ukončeno certifikátem
 • 1999 - 2001: Fyzioterapie, 2.LF UK, bez udělení titulu
Pedagogická praxe
 • 2006 dosud: Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, pedagog, služby školního psychologa pro studenty
 • 2006 - 2022: ETF UK obor sociální a pastorační práce, pedagog
 • 2007 dosud: lektor kurzů dalšího vzdělávání pro CDV Jabok, a pro další subjekty (Charita ČR (2008), pro Národní centrum regionů s.r.o (2011), Asistence o.p.s. (2018) a další)
 • 2015 dosud: odborné semináře pro lékaře a zdravotníky (dermatologie, pediatrie, infektologie, gynekologie)
 • 2007 - 2009: ZŠ Sázavská, psycholog (diagnostická, poradenská a psychoterapeutická činnost, videotrénink interakcí)
 • 2006 – 2007: Evangelická akademie – VOŠ sociální práce a SOŠ, pedagog, koordinátor projektu JPD3
 • 2005 – 2006: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, psycholog (diagnostická, poradenská a psychoterapeutická činnost)
Kontinuální vzdělávání, některé kurzy a konference
 • 2023 – Narrative counselling for couples, Ch. R. Frumin, Jerusalem Narative Therapy Institute, 24h
 • 2022 - Deliberate practise - Symposium, FSS MU, 24h
 • 2022 - LGBT klientela v pastorační a poradenské praxi, ADKP (M. Macák, 24h)
 • 2022 - Dny narativní terapie V., Narratio instut, Praha, 14h
 • 2021 - Dny narativní terapie III a IV, Narratio institut, Praha, 36h
 • 2021 - Narativní terapie s páry II, Narratio institut, Praha, 12h
 • 2021 - ADKP - LGBT klientela v poradenské praxi, Praha, 8h
 • 2021 - Petr Doležal, Ph. D.: Feedback informed treatment
 • 2021 - ČAP, Neuropsychologie: Resilience v dětství a v dospělosti, Praha, 6h
 • 2020: Narrative therapy for advanced, Chana R. Frumin, tlumočení (20h)
 • 2020: Disociace z hlediska neurobiologie, psychologických teorií a v klinické praxi, ČAP (6h)
 • 2019: Základy neurověd pro psychoterapeuty (8h)
 • 2019: Myšlení a učení - Využití zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi. P. Dočkalová (16h)
 • 2018: Metoda rozvoje kongnitivních funkcí R: Feuersteina FIE-Standard I (80h)
 • 2017: Systemická práce s dětmi dospívajícími, P. Meisnerová (16h)
 • 2016: Humanizující praxe: Kreativita a pospolitost v práci s dětmi, jejich rodinami a zapojenými službami, Jim Wilson (16h)
 • 2014: First International Symposium on Relational Research, Narative, TAOS Institute Europe, SOÚ AV ČR
 • 2014: Práce s dětskou kresbou, Z. Altman (8h)
 • 2012: Diagnostika v dopravní psychologii, Katedra psychologie FF UP Olomouc (M. Šucha, 7h)
 • 2010: Současný stav systemické terapie, ISZ-MC Praha (Kurt Ludewig, 20h)
 • 2008: Suicidální jednání dětí a adolescentů, ČSL JEP a FN Motol, Dětská psychiatrická klinika (odborní garanti J. Koutek, J. Kocourková)
 • 2008: Kvalita života u dětí a dospívajících, ČSL JEP a ČMPS (odb. garant Asociace klinických psychologů)
 • 2008: Rodinní terapeuti a problematika fyzického násilí, Asociace klinických psychologů ČR (odb. garant Š. Gjuričová)
 • 2007: Tvořivé intervence v práci s dětmi a mladistvými (M. Vogt-Hillmann, 8h)
 • 2006: Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii I, II, III (H. Vyhnálková, 48h)
 • 2006: Komunikace pro pedagogické pracovníky, SPIN (K. Beaufortová, 24h)
 • 2006: Videotrénink interakcí, SPIN (K. Beaufortová, P. Reiserová, 24h)
 • 2006: Tajnosti a lži ve světě rodiny aneb tajemství zrození, dětství, partnerství a rodičovství, Asociace klinických psychologů ČR (odb. garant D. Skorunka)
 • 2005: Komunikace v rodině a s rodinou, SPIN (16h)
 • 2005: Zvyšování kvality komunikace a učení se, SPIN (H. Kennedy, 6h)
Pedagogická činnost
 • 2018 Systemická psychoterapie psychosomatických projevů u dětí
 • 2017 Život měnící diagnóza a protokol SPIKES
 • 2012 Compliance v léčbě psoriázy a role lékaře
 • 2009 Seminář Když už to dál nejde - Syndrom vyhoření v oblasti sociálních prací; Sozial Akademie, Silberbach, Německo
 • Lektorované kurzy CDV: Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi; Práce s nemotivovaným klientem; Práce s vinou, odpuštěním a smířením II; Základy psychologie a psychopatologie; Kritické myšlení v pedagogické praxi
 • Přednášky: Sociální psychologie; Psychopatologie; Poradenství v soc. práci
 • Semináře: Metodologie empirických výzkumů; Vedení dialogu - základní dovednosti
Šetření
 • Průzkum a anktetní šetření pro českou pobočku ICEJ (2006 - 2013)
 • Otcovství, Systemický přístup v péči o klienta s psychiatrickou diagnózou
Členství v oborových organizacích
 • člen ČAP České asociace pro psychoterapii http://czap.cz
 • člen ČMPS Českomoravské psychologické společnosti
 • člen výboru SOFT Společnost rodinných a systemických terapeutů
 • člen ADKP Asociace pro dialog křesťanství a psychologie

18. 5. 2023


Mgr. Anna Klimešová: Mgr. Anna Klimešová (učo 4102), verze: čeština(9), změněno: 18. 5. 2023 14:07, A. Klimešová