Informační systém JABOK
SVOBODOVÁ, Zuzana a Andrea BLAŠČÍKOVÁ. Mezi filosofií a teologií výchovy: Dialog k odkazu Radima Palouše. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2021. 132 s. ISBN 978-80-246-4902-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezi filosofií a teologií výchovy: Dialog k odkazu Radima Palouše
Název česky Mezi filosofií a teologií výchovy: Dialog k odkazu Radima Palouše
Název anglicky Between philosophy and theology of education: A dialogue on the legacy of Radim Palouš
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana a Andrea BLAŠČÍKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, 132 s. 2021.
Nakladatel Karolinum
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW přístup ke knize v databázi ProQuest (ebook) URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
ISBN 978-80-246-4902-3
Klíčová slova česky filosofie výchovy; výchova jako paideia; výchova jako educatio; náboženská výchova; Radim Palouš; teologie výchovy; etika;
Klíčová slova anglicky philosophy of education; education as paideia; education as educatio; religious education; Radim Palouš; theology of education; ethics;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 7. 2. 2022 08:30.
Anotace
Co je to výchova? Co může činit vychovatel a co má činit vychovávaný? V čem je shoda a kde je rozdíl mezi výchovou ve smyslu paideia a křesťanskou educatio? Co znamená obstát v dramatu života a světa? Je možné oddělit nahlíživé (theoria) hledání moudrosti (sofia, sapientia) od účinného (praxis) hledání rozumnosti (fronésis, prudentia)? Co je smyslem scholé a je možné zažít scholé v dnešní škole? Jak dnešní škola připravuje nejmladší generaci na úlohu rozvíjet občanskou společnost? Je každý člověk schopen vztahovat se k dobru? Co znamená svědčit o ideji dobra? Tyto a další otázky si klade česko-slovenský dialog dvou vyučujících, které se zabývají filosofií, teologií a pedagogikou. Jeho cílem je vstoupit do živé školy myšlení, kterou založil český filosof Radim Palouš (1924–2015), a znovu promýšlet témata, která otevíral ve svých dílech. Rozhovor se vydává na cestu hledání moudrosti, nasloucháním slovům i Slovu, vnímáním a promýšlením zkušenosti, skrze rozum i intuici, dialog i přijímání ve ztišení. Nahlíží do světa týkajícího se všech, kteří jsou žáky, studenty, vychovateli, učiteli, pedagogy – hledající i poslaní, toužící i čelící nepochopení. Je pozváním k promýšlení lidského života s pokorou i s vědomím lidské odpovědnosti, v naději, že úsilí hledat dobro, pravdu a krásu souvisí s úlohou lidsky obstát.
Anotace česky
Co je to výchova? Co může činit vychovatel a co má činit vychovávaný? V čem je shoda a kde je rozdíl mezi výchovou ve smyslu paideia a křesťanskou educatio? Co znamená obstát v dramatu života a světa? Je možné oddělit nahlíživé (theoria) hledání moudrosti (sofia, sapientia) od účinného (praxis) hledání rozumnosti (fronésis, prudentia)? Co je smyslem scholé a je možné zažít scholé v dnešní škole? Jak dnešní škola připravuje nejmladší generaci na úlohu rozvíjet občanskou společnost? Je každý člověk schopen vztahovat se k dobru? Co znamená svědčit o ideji dobra? Tyto a další otázky si klade česko-slovenský dialog dvou vyučujících, které se zabývají filosofií, teologií a pedagogikou. Jeho cílem je vstoupit do živé školy myšlení, kterou založil český filosof Radim Palouš (1924–2015), a znovu promýšlet témata, která otevíral ve svých dílech. Rozhovor se vydává na cestu hledání moudrosti, nasloucháním slovům i Slovu, vnímáním a promýšlením zkušenosti, skrze rozum i intuici, dialog i přijímání ve ztišení. Nahlíží do světa týkajícího se všech, kteří jsou žáky, studenty, vychovateli, učiteli, pedagogy – hledající i poslaní, toužící i čelící nepochopení. Je pozváním k promýšlení lidského života s pokorou i s vědomím lidské odpovědnosti, v naději, že úsilí hledat dobro, pravdu a krásu souvisí s úlohou lidsky obstát.
Anotace anglicky
What is education? What options does the educator have and what is expected from those who are being educated? What do education in the sense of paideia and the Christian educatio have in common? And what is the difference between those two notions? What does it mean to succeed in the drama of life and the world? Can the insightful (theoria) seeking of wisdom (sofia, sapientia) be separated from the effective (praxis) seeking of reason (fronésis, prudentia)? What is the purpose of scholé and can it be experienced in schools today? How do today's schools prepare the youngest generation for the task of enhancing civil society? Is everyone able to relate to good? What does it mean to testify to the idea of good? These and other questions are asked in a dialogue of two teachers from the Czech Republic and Slovakia, respectively, who are concerned with philosophy, theology and pedagogy. The aim of the dialogue is to enter the Living school of thought, as founded by the Czech philosopher Radim Palouš (1924–2015), and to consider anew the topics he opened in his works. The dialogue embarks on a journey of searching for wisdom, by listening to words and the Word, by perceiving and contemplating experience, through reason and intuition, dialogue and acceptance in silence. It involves taking a closer look into the world that concerns everyone who are pupils, students, educators, teachers, educators – those who seek and who are sent, those longing and facing misunderstanding. It is an invitation to reflect on human life with humility and the awareness of human responsibility, in the hope that the pursuit of good, truth and beauty is intertwined with the task of succeeding as humans.
Zobrazeno: 31. 3. 2023 14:33