Informační systém JABOK
SVOBODOVÁ, Zuzana. K personální etice. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-8. ISSN 1802-3061.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K personální etice
Název česky K personální etice
Název anglicky The Ethics of Persona
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2015, 1802-3061.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky etika; komunikace; ctnost; řád; osoba; vztahovost; odpovědnost; integrita
Klíčová slova anglicky ethics; communications; virtue; order; person; relationality; responsibility; integrity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 20. 9. 2016 14:39.
Anotace
V textu nazvaném „K personální etice“ jsou postupně otevírány následující otázky: Co je základem etiky? Co zakládá lidství člověka? Jak se v dějinách proměnil pohled na podstatu člověka? Co znamenal objev subjekt-objektového přístupu k světu? Proč se dnes hovoří o potřebě nové etiky? Po zdůraznění role komunikace v lidském bytí je ukázán dů-sledek rozdílu společenského nebo individuálního východiska lidské existence. Dále je vylí-čeno postupné objevování personální dimenze člověka až k napětí, které je možné na zá-kladě Lévinasovy formulace vyjádřit jako otázku: nominativ, nebo akuzativ? Poukazem na upřednostnění akuzativního „sebe“ před nominativním „já“ se dospívá k upřednostnění odpovědnosti a péče jako (existenciálně) podstatnému etickému východisku pro smyslupl-ný rozvoj člověka a světa.
Anotace česky
V textu nazvaném „K personální etice“ jsou postupně otevírány následující otázky: Co je základem etiky? Co zakládá lidství člověka? Jak se v dějinách proměnil pohled na podstatu člověka? Co znamenal objev subjekt-objektového přístupu k světu? Proč se dnes hovoří o potřebě nové etiky? Po zdůraznění role komunikace v lidském bytí je ukázán dů-sledek rozdílu společenského nebo individuálního východiska lidské existence. Dále je vylí-čeno postupné objevování personální dimenze člověka až k napětí, které je možné na zá-kladě Lévinasovy formulace vyjádřit jako otázku: nominativ, nebo akuzativ? Poukazem na upřednostnění akuzativního „sebe“ před nominativním „já“ se dospívá k upřednostnění odpovědnosti a péče jako (existenciálně) podstatnému etickému východisku pro smyslupl-ný rozvoj člověka a světa.
Anotace anglicky
In the text entitled "The Ethics of Persona" are successively opened following questi-ons: What is the basis of ethics? What constitutes the humanity of man? How was changed a view of human nature in history? What meant the discovery of the subject-object appro-ach to the world? Why we now talk about the need for new ethics? After emphasizing the role of communication in the human being is shown a consequence of the difference of social or individual bases of human existence. It is also depicted the gradual discovering the personal dimension of man to the tension, which is possible expressed on the basis of Levinas's formulation as a question: nominative, or accusative? Referring to prioritize ac-cusative "selves" before the nominative "Ego" comes to the prioritization of responsibility and care as the (existential) significant ethical basis for a meaningful development of man and the world.
Zobrazeno: 26. 3. 2023 08:01