Přihlášení do IS JABOK

Základy křesťanské etiky a mravnosti [8. 1. 2022, studenti Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

 • Základy křesťanské etiky a mravnosti [8. 1. 2022]

  Běžná cena: 2000 Kč (včetně 21 % DPH)
  Lektor: Ing. Dr. René Milfait, Th.D.
  Časová dotace: 8 hodin

  Cílové skupiny:
  učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času; učitelé občanské výchovy, Základů společenských věd, etické výchovy, etiky, religionistiky

  Cíl: Účastníci - pedagogičtí pracovníci získají tyto znalosti, dovednosti a kompetence, které pak využijí při svém pedagogickém působení:

  budou umět vysvětlit, co se rozumí etickým rozměrem;
  budou schopni rozlišovat základní pojmy a interpretovat jejich rozdíly a důležitost rozlišování pro etické smýšlení, reflektování, rozhodování a jednání;
  budou způsobilí eticky uvažovat a pedagogicky zde působit v kontextu pluralitní společnosti, právního státu a globálního světa;
  posílí svou způsobilost věcného a pokojného dialogu různých přístupů s respektem, porozuměním a hledáním společných závazných etických měřítek/standardů;
  budou způsobilí koncipovat základní osu/strukturu výuky etiky v pluralitní společnosti a právním státě;
  budou schopni představit specifika křesťanské etiky a mravnosti;
  budou schopni naplňovat normativní sdělení relevantních mezinárodních i národních dokumentů (př. Charta základních práv EU, preambule; Občanské vzdělávání dospělých v Evropě; Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 26; Doporučení konference ministrů kultury a školství; Vídeňská deklarace; Úmluva o právech dítěte; Rada pro lidská práva OSN; A World Fit for Children; Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech, UNESCO);
  budou způsobilí přispívat k sociální kohezi, porozumění, interkulturnímu a mezináboženskému dialogu, solidaritě, posílení rovnosti mužů a žen, míru a životu demokratické společnosti;
  bude prohloubena jejich morální i kritická kompetence;
  budou schopni hermeneuticky přistupovat k základním textům křesťanské etiky a mravnosti;
  budou znát, schopni představit a vysvětlit odůvodnění hlavních etických vzorců, měřítek a standardů dle základních normativních pramenů křesťanské etiky a mravnosti;
  budou znát, umět předávat i rozlišovat patogenní projevy různých morálek a vystavit je kritickým otázkám;
  budou schopni rozumět pojetí/obrazu člověka pro etické reflexe a morálky;
  budou umět poukázat na kořeny či impulsy současného hlavního normativního etickoprávního pojetí člověka, totiž lidské důstojnosti a z ní odvozovaných lidských práv; budou schopni aplikovat etické nástroje na (některé) sociálně patologické jevy a odůvodňovat jejich eticko-právní nepřijatelnost a touto negativní cestou hledat v pluralitní společnosti společná pozitivní etická měřítka/standardy;
  budou tím mít i dovednosti a způsobilost mezioborového přístupu pro interdisciplinární řešení a působení ve svém prostředí.

  I proto bude kurz zahrnovat nejen přednášku, ale i diskuse, společnou hermeneutickou práci s texty, tvořivé zpracování (pod)témat, prezentaci.

Celková cena: 650 Kč vč. DPH