Přihlášení do IS JABOK

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem [6. 11. 2021]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

    Lektor: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
    Časová dotace: 8 hodin
    Akreditace: MŠMT - 39870/2020-4-941, MPSV - A2020/0962-SP/VP

    Kurz posluchače seznámí se specifiky dětí s odlišným mateřským jazykem, zvláště v oblasti vzdělávání. Důraz bude kladen jak na právní rámec jejich vzdělávání, tak zejména na porozumění kulturním odlišnostem a identitě těchto dětí. Kurz se zaměří na základními přístupy a postupy ve vzdělávání v multikulturním prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována jednotlivým kulturně-jazykovým skupinám, ze kterých nejčastěji pocházejí děti s odlišným mateřským jazykem v ČR (rusofoni, Vietnamci, Romové), se zaměřením na problematické momenty jejich integrace v české společnosti. Na závěr bude věnována pozornost metodám a postupům k posílení soudržnosti etnicky různorodého kolektivu dětí (nejen žáků) a k posílení jejich komunitních vazeb, zejm. formou "komunitní školy". V kurzu budou využity interaktivní metody a hry, na kterých si účastník vyzkouší své vlastní reakce a naučí se s nimi didakticky pracovat. Bude se také pracovat s dokumentárními filmy.

Celková cena: 2 000 Kč vč. DPH