Přihlášení do IS JABOK

Kvalifikační kurz - Pedagog - vedoucí zájmových kroužků [16. 10. - 25. 10. 2020]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména, data a místa narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

  Garant: Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
  Rozsah: 40 hodin

  Akreditace: MSMT- 381/2019-2-63

  Úspěšným absolvováním kurzu získá frekventant kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání ve smyslu § 17, odst. 2, písm. b), č. 2 zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

  Cílová skupina: Kurz je určen pro pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a ostatních středisek volného času – např. domů dětí a mládeže.

  Ukončení kurzu: Kurz bude ukončen závěrečnou písemnou prací a její obhajobou asi 2 týdny po ukončení přednášek.
  Závěrečná práce obsahuje popis výchovně vzdělávací aktivity. Účastníci si zvolí aktivitu, kterou budou zpracovávat. Práci odevzdají týden před závěrečnou zkouškou. Při závěrečné zkoušce prokáží vhled do problematiky na základě diskuse o předložené práci. Zkouška se koná před komisí.

  Obsah kurzu:
  Základy pedagogiky – 6 hodin
  Základní didaktické principy, pojmy a trendy – charakteristika nejdůležitějších praktických a emocionálních potřeb žáků v rámci zájmového útvaru; obecné didaktické principy a příklady jejich uplatňování v praxi zájmového vyučování. Osobnost pedagoga a instruktora v zájmově orientované činnosti; výhody a podmínky práce v týmu, preferované týmové role.

  Příprava zájmového útvaru a herních aktivit – 12 hodin
  Didaktika zájmového útvaru. Výchovný a terapeutický potenciál expresivních činností. Hra – tvorba hry, plánování hry, cílování a práce s tématy. Výchovný a výukový potenciál hry, herní princip a práce s ním, zpětná vazba.

  Pedagogika volného času – 6 hodin
  Fenomén volného času. Kurikulum pedagogiky volného času – cíle a specifické metody pedagogiky volného času. Specifika zájmového vzdělávání dětí a mládeže, jeho organizace.

  Základy vývojové a sociální psychologie – 8 hodin
  Vývojová psychologie – jednotlivá období vývoje jedince a jejich charakteristiky. Sociální psychologie – komunikace, percepce, atribuce, motivace, kooperace, agrese. Psychologické aspekty pedagogického vedení skupiny.

  Právní a hygienické předpisy pro zájmové vzdělávání – 4 hodiny
  Základní právní předpisy – Úmluva o právech dítěte – články týkající se vzdělávání a volného času; zákon č. 561/2004 Sb. /školský zákon/, trestní zákoník – trestní odpovědnost. Předpisy k zájmovému vzdělávání – vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hygienické předpisy – Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce ve znění.

  Vybraná témata ze speciální pedagogiky – 6 hodin
  Vymezení předmětu speciální pedagogika – základní terminologie; základní metody diagnostiky a intervence. Integrace, inkluze – vyrovnávání příležitostí osob s postižením, práva osob s postižením. Přístupy ke vzdělávání osob s postižením, zaměstnávání, sociální služby.

  Lektoři:
  RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  PhDr. Otakar Jíra
  Bc. Pavel Kaplan
  Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
  Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
  Mgr. Michal Pařízek

Celková cena: 4 000 Kč vč. DPH