Přihlášení do IS JABOK

Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb (1. 3. - 24. 5. 2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

  Lektorka: Mgr. Zita Nidlová
  Časová dotace: 48 hodin za semestr (24 hod. výuka + 24 hod. samostatná práce)
  Anotace:
  Kurz pro pracovníky neziskových organizací či pedagogy, kteří se ve svých organizacích zabývají financováním, plánováním a uskutečňováním projektů, strategickým plánováním, rozvojem organizace či podobnými činnostmi.
  Samostatné práce účastníků jsou zaměřeny na zvládnutí přípravy grantové/projektové přihlášky, administrativních postupů, ukončování a udržitelnosti projektů, ale také na související právní a účetní minimum a aspekty dlouhodobého financování neziskových organizací.
  Nejdůležitější vlastností kurzu je vysoký podíl praktické části výuky - každý ze studentů bude v průběhu výuky pod vedením lektora sám připravovat kompletní vzorový projekt, v němž může postupně aplikovat získané teoretické znalosti a naučit se důležitým praktickým dovednostem. Na konci kurzu tak bude mít hotovou grantovou přihlášku, připravenou k podání. Trénink praktických dovedností je zaměřen na širokou škálu různých typů poskytovatelů grantů: nejen EU fondy, ale také nadace, ministerstva, kraje, zahraniční poskytovatelé kromě EU fondů aj.

  Cílová skupina:
  Pracovníci neziskových organizací či pedagogové, kteří se ve svých organizacích zabývají financováním, plánováním a uskutečňováním projektů, strategickým plánováním, rozvojem organizace či podobnými činnostmi.

  Cílové kompetence:
  Absolvent kurzu bude schopen dlouhodobého plánování finančních zdrojů organizace, včetně strategického plánování. U činnosti nebo aktivity organizace bude schopen určit, které aktivity jsou a které naopak nejsou vhodné pro projektovou činnost a financování. Projekt bude umět analyzovat z hlediska lidských, finančních i materiálních kapacit, a to včetně zasazení do existujících právních a účetních souvislostí. Bude si uvědomovat možná rizika a již v přípravné fázi projektu jim bude umět předcházet nebo navrhovat řešení k jejich minimalizaci. Bude znát principy fungování státní správy a samosprávy a jeho vlivu na financování neziskových organizací. Bude umět napsat projekt/grantovou přihlášku.
  Všechny tyto dovednosti může následně uplatnit nejen v oblasti získávání grantů a dotací, ale i při řízení organizace obecně.

Celková cena: 6 900 Kč vč. DPH